สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (สปพ.) ส่วนอำนวยการ (สอก.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผอ.สำนักนโยบายและแผน สป.
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
การเบิกจ่ายงบฯ
ผลการประชุมกระทรวงมหาดไทย
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ แบบอักษร
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
<< April 2014 >>
S M Tu W Th F Sa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

              • สำนักนโยบายและแผน (สนผ.)

                      - การจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน เป็นไปตามพระราชกษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2537 โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองในการบริหารราชการส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

              มีอำนาจหน้าที่
                      - เสนอแนะและจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรี จัดทำแผนมหาดไทยแม่บท ประสานแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะนำนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

                      - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ได้รับมอบหมาย

                      ปัจจุบันสำนักนโยบายและแผน มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 67 คน และมีการมอบหมายงานภายในออกเป็น 8 ส่วน ดังต่อไปนี้

              • ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.)
               มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                       - ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการจัดทำนโยบาย การแปลงนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงในภาพรวม การจัดทำแผนมหาดไทยแม่บท แผนปฏิบัติการมหาดไทย และประสานแผนปฏิบัติการ
                       - ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง รวมทั้งการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
               • ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.)
                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                        - ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำข้อเสนอในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน ประชาชนประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงงานที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจจากรัฐบาล
                • ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.)
                 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                         - ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนของรัฐบาล และ มท. และติดตามผลดำเนินงานงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ของหน่วยงานในสังกัด มท. พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และ มท.
                         - ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ของ มท. และ สป.มท.
                         - ติดตามผลโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพระราชดำริ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
                 • ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.)
                  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                          - ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการทำนโยบายการแปลงนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์ แนวทางหรือแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                          - ประสานงานนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาคนและสังคมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ที่เกี่ยวข้อง
                  • ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (สมน.)
                   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                           - ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะและประสานการจัดทำนโยบายการแปลงนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์แนวทาง หรือแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
                   • ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.)
                    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                            - ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการจัดทำนโยบาย การแปลงนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์แนวทาง หรือ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองและการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
                            - ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนของรัฐวิสาหกิจในสังกัด ตลอดจนเสนอแนะ ประสานงาน ติดตามการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการพัฒนางบลงทุนประจำปี การประเมินผล รัฐวิสาหกิจการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการจัดทำแผนมหาดไทย แม่บท และแผนปฏิบัติการมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด
                        • ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ (สปพ.)
                        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                                - ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) งานนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และงานพัฒนาต่างๆ ตามพระราชดำริ
                                - ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ (ปวงประชาเป็นสูข)
                                - ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะการเสนอของบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดต่อสำนักงาน กปร.
                                - เป็นผู้แทนหน่วยงานประชุม ปรึกาหารือในคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ และมูลนิธิโครงการหลวง
                        • ส่วนอำนวยการ (สอก.)
                         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                                 - รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปของสำนัก งานสารบรรณ งานธุรการ งานการประชุม งานงบประมาณ ฯ และพัสดุ งานบริหารงานบุคคลของสำนักและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
                                
                           การประชุมเชิงปฏิบัติการ
                         [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

                         [ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

                         ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
                         โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                         การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
                         ฐานข้อมูล มท.
                         ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
                         หน่วยงานในสังกัด สป.
                         กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
                         กระทรวงต่างๆ
                         เว็บจังหวัด
                         ลิงค์ต่างๆ

                         กระทรวงมหาดไทย

                         ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

                         กรมการปกครอง

                         สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

                         รัฐบาลไทย

                         สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                         สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

                         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                         ธนาคารแห่งประเทศไทย

                         หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

                         ทีวี / น.ส.พ
                         ช่อง3 ช่อง5
                         ช่อง7 ช่อง9
                         ช่อง11 ITV
                         ไทยรัฐ เดลินิวส์
                          คมชัดลึก ผู้จัดการ
                         มติชน Bangkok Post
                         แนวหน้า เนชั่น
                         ไทยโพสต์ ข่าวสด
                         กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
                         สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (สปพ.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
                         สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2223-5247 โทร สป. 50518 ->> ดูแผนที่
                         แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
                         copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป