กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายชานน วาสิกศิริ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1.1 มท.
    
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ( พ.ศ. 2555-2558)

1.2 สป.
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ( พ.ศ. 2555-2558)

-----------------------------------------------
2. แผนยุทธศาสตร์


2.1 มท.

      
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2556-2561)  

    
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2555-2559)

      แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2547-2551)

2.2 สป.
      
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2548-2551)

-----------------------------------------------
3.
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี


3.1 มท.
      
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ มท.  
3.2 สป.
      แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของ สป.มท.

-----------------------------------------------
4. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

4.1 มท.

      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ของกระทรวงมหาดไทย 
    
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงมหาดไทย จำแนกตามงบรายจ่าย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงมหาดไทย จำแนกตามหน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ

4.2 สป.

      แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
      แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
      แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
      
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (แบบ ผมท.01/2550)

-----------------------------------------------
5. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สป.มท.

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      (แบบ สงป. 301,302, 302/1)   
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      (แบบ สงป. 301,302, 302/1)
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      (แบบ สงป. 301,302, 302/1)
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      (แบบ สงป. 301,302, 302/1)
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2552 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      (แบบ สงป. 301,302, 302/1) 

  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป