17 ส.ค. 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
17 ส.ค. 2561
แจ้งคำสั่ง หน.คสช. ที่ 10/2561 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2561
16 ส.ค. 2561
เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
16 ส.ค. 2561
มอบหมายผู้แทนในคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงสร้างการการปฏิบัติภารกิจงานของ ศอ.บต. ให้เชื่อมโยงกับมิติงานด้านความมั่นคง
16 ส.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15 ส.ค. 2561
การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
10 ส.ค. 2561
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4408 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม จัดการ และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
10 ส.ค. 2561
รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2561
9 ส.ค. 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
9 ส.ค. 2561
การพิจารณาการประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ในเขตพื้นที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส)
13 ก.ค. 2561
รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
10 ก.ค. 2561
รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ
9 ก.ค. 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/2603 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
18 มิ.ย. 2561
รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ
7 มิ.ย. 2561
รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ
30 พ.ค. 2561
รายงานผลการจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดคดียาเสพติด
11 พ.ค. 2561
รายงานผลการจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดคดียาเสพติด
7 พ.ค. 2561
รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ
1 พ.ค. 2561
รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ
1 พ.ค. 2561
รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ
11 ม.ค. 2561
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 28 ธันวาคม 2560
4 ธ.ค. 2560
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการสำคัญเร่งด่วน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (แก้ไข)
22 พ.ย. 2560
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการสำคัญเร่งด่วน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
14 ก.ย. 2560
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2560
29 ส.ค. 2560
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 10 สิงหาคม 2560
2 ส.ค. 2560
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
11 ก.ค. 2560
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 28 มิถุนายน 2560
28 มิ.ย. 2560
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 14 มิถุนายน 2560
8 มิ.ย. 2560
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
5 มิ.ย. 2560
สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 26 เมษายน 2560
17 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมห้องปฏิบัติงาน ผอ.กพถ.สนผ.สป.
17 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำตรายาง
9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมบำรุง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำตรายาง
8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพื (PRINTER)
7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
6 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
6 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2 มิ.ย. 2561
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
21 ก.ค. 2560
การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
14 ก.ค. 2560
การประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์) เป็นประธานการประชุม 
12 ก.ค. 2560
การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
4 ก.ค. 2560
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
22 มิ.ย. 2560