กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายชานน วาสิกศิริ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code    23 พ.ค 2561  พิธีรับพระราชทานป้ายกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 พ.ค 2561  การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561)    โดย มนตรี (มท.50577)
    22 พ.ค 2561  ขอเชิญร่วมงานเสวนา "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ"    โดย กสม.สนผ.สป.
    22 พ.ค 2561  โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561    โดย กสม.สนผ.สป.
    21 พ.ค 2561  การรับรองรายงานการประชุม คกก. ติดตามเร่งรัดงบประมาณฯ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2561    โดย กอก 50512
    21 พ.ค 2561  เปลี่ยนแปลงผู้แทนในคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 540611
    18 พ.ค 2561  แนวปฏิบัติการแจกจ่ายหนังสือแนวทางการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ประจำปีงบประมาณ 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    18 พ.ค 2561  ที่ มท 0211.3/ว2639 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์ พิจารณาข้อมูลแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    โดย กพถ.สนผ.สป. 50634
    17 พ.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2615 ลว 16 พ.ค.61 เรื่อง ประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ คั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชน    โดย 50034
    17 พ.ค 2561  ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบ VCS    โดย 50034
    17 พ.ค 2561  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท
    16 พ.ค 2561  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ในระดับพื้นที่    โดย ธนภูมิ (50577)
    15 พ.ค 2561  เอกสารประกอบการประชุมมอบหมายแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS วันที่ 15 พ.ค. 2561    โดย 50034
    15 พ.ค 2561  การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2561    โดย กปพ.สนผ.สป.
    15 พ.ค 2561  คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 6/2561 เรื่อง การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 พ.ค 2561  ที่ มท 0211.3/07623 เรื่อง การจัดงานโครงการ Thailand Social Expo 2018    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร. 502
    10 พ.ค 2561  แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐของกรมธนารักษ์    โดย 50034
    10 พ.ค 2561  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 พ.ค 2561   ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและเร่งรัดผลการดำเนินงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 พ.ค 2561  ขอเชิญประชุมมอบหมายแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS    โดย 50034
    9 พ.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2512 ลว 9 พ.ย. 61 การสนับสนุนการบริหารจัดการผลผลิตสับประรดโรงงานในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561    โดย 50034
    9 พ.ค 2561  ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2561    โดย 50034
    9 พ.ค 2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร. 505
    9 พ.ค 2561  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 3/2561    โดย กตป. 50518
    8 พ.ค 2561  มท 0211.3/ว0632 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส    โดย กพถ.สนผ.สป. 50634
    7 พ.ค 2561  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ส. ลงวันที่ 3 เม.ย. 2561 เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 พ.ค 2561  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดประชารัฐ    โดย 50034
    4 พ.ค 2561  รายงานสรุปผลการดําเนินงานกลไกประชารัฐ (ประจําเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑)    โดย กตป. 50518
    4 พ.ค 2561  คู่มือการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่    โดย กพถ.สนผ.สป. 50634
    3 พ.ค 2561  คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 พ.ค 2561  รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย กอก 50512
    1 พ.ค 2561  การเร่งรัดติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่    โดย กปพ.สนผ.สป
    1 พ.ค 2561  โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน    โดย กปพ.สนผ.สป
    27 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว226 ลว 27 เม.ย. 61 เรื่อง การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    27 เม.ย 2561  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2561    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    26 เม.ย 2561  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ มท. ครั้งที่ 2/2561    โดย กอก 50512
    26 เม.ย 2561  หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2561) และปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 เม.ย 2561  มท 0211.3/ว 2159 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบ ของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี 2560    โดย กพถ.สนผ.สป. 50634
    20 เม.ย 2561  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ 2561ของ มท. ครั้งที่ 2/61    โดย กอก 50512
    19 เม.ย 2561  การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    19 เม.ย 2561  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    19 เม.ย 2561  การจัดทำแผนแม่บทด้านความมั่นคงและแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ    โดย กผร.สนผ.สป.
    19 เม.ย 2561  มท 0211.1/ว2061 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2561 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเเนวคิดการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมของเเต่ละพื้นที่ (area-based appoach)    โดย 50034-5
    19 เม.ย 2561  มท 0211.3/ว2055 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชี    โดย ธัญรัตน์ 50241
    17 เม.ย 2561  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 6 เดือนหลัง    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 เม.ย 2561  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.มท. (งวดที่ 2)    โดย
    17 เม.ย 2561  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2561)    โดย
    17 เม.ย 2561   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจหรือพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 และประกาศคณะ    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 เม.ย 2561  การจัดทำสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 10 ตอน    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    11 เม.ย 2561  มท 0211.3/ว1960 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)    โดย พิทักษ์ 50515
    11 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1965 ลว 11 เม.ย. 61 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี กรณีขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่    โดย 50034
    10 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว195 ลว 5 เม.ย. 61 เรื่อง การลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3    โดย 50034
    10 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1903 ลว 9 เม.ย. 61 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งนืน    โดย 50034
    9 เม.ย 2561  แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)    โดย พิทักษ์ 50515
    9 เม.ย 2561  การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561    โดย กสม.สนผ.สป.
    9 เม.ย 2561  ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโนบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม    โดย กสม.สนผ.สป.
    9 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1845 ลว 4 เม.ย. 61 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4    โดย 50034
    5 เม.ย 2561  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2561    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    5 เม.ย 2561  หนังสือ กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน ในห้วง 6 เดือนหลัง    โดย ศอ.ปส.มท.
    5 เม.ย 2561  โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน    โดย ก.ป.พ. สนผ.สป.
    4 เม.ย 2561  คู่มือนักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอม    โดย 50034
    4 เม.ย 2561  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"    โดย ก.ป.พ.
    4 เม.ย 2561  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ 2    โดย
    4 เม.ย 2561  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มท. ปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 61    โดย กอก.สนผ
    4 เม.ย 2561  กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    โดย
    3 เม.ย 2561  เอกสารประกอบการประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561    โดย 50034
    3 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1699 ลว 28 มี.ค. 61 เรื่อง ขอรายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    3 เม.ย 2561  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561    โดย กพถ.สนผ.สป. 50634
    3 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/05240 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่    โดย กพถ.สนผ.สป. 50634
    3 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว1779 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่    โดย กพถ.สนผ.สป. 50634
    3 เม.ย 2561  การจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561    โดย กผร.สนผ.สป.
    2 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1800 ลว 2 เม.ย. 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลVCS    โดย 50034
    2 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1763 ลว 30 มี.ค. 61 เรื่อง การดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญบัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    2 เม.ย 2561  การประชุมและศึกษาดูงานแก่สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน ไทย - กัมพูชา    โดย
    2 เม.ย 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1713 ลว 28 มี.ค. 61 เรื่อง การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    30 มี.ค 2561  การนำเข้าข้อมูลปัญหายาเสพติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 มี.ค 2561  สรุปสาระสำคัญการประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สป.มท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61    โดย มนตรี (มท.50577)
    29 มี.ค 2561  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2/2561)    โดย กผร.สนผ.สป.
    28 มี.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1678 ลว 27 มีนาคม 2561 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    28 มี.ค 2561  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ    โดย
    26 มี.ค 2561  การรับรองรายงานการประชุม คกก. ติดตามเร่งรัดงบประมาณฯ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2561    โดย กอก.สนผ
    26 มี.ค 2561  ข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560    โดย 50034
    23 มี.ค 2561  การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2561    โดย กรมการปกครอง
    22 มี.ค 2561  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 2/2561    โดย 50482
    22 มี.ค 2561  การทบทวนภารกิจการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ นรม.    โดย 50482
    22 มี.ค 2561  แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 (มีนาคม - กันยายน 2561)    โดย
    21 มี.ค 2561  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย
    21 มี.ค 2561  ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    โดย กพถ.สนผ.สป. 50634
    21 มี.ค 2561  เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 มี.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1552 ลว 20 มี.ค. 61 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    21 มี.ค 2561  ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.มท. (ไตรมาส 2)    โดย กอก.สนผ
    20 มี.ค 2561  เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2/2561) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 61 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    โดย มนตรี (มท.50577)
    19 มี.ค 2561  การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 61 ถึง วันที่ 19 มิ.ย. 61)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    19 มี.ค 2561  การสำรวจแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    19 มี.ค 2561  รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย - ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 16    โดย
    19 มี.ค 2561  การติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๑ และ ๑๑    โดย
    16 มี.ค 2561  การจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการที่ใช้สำหรับดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง    โดย กผร.สนผ.สป.
    16 มี.ค 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1484 ลงวันที่ 16 มีนาคม เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video    โดย กปพ.สนผ.สป.
    15 มี.ค 2561  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561    โดย กพถ.สนผ.สป. 50634
    15 มี.ค 2561  สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    15 มี.ค 2561  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการคลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6    โดย
    14 มี.ค 2561  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ สนผ.สป. รอบที่ 1/61    โดย กอก
    13 มี.ค 2561  หนังสือเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2/2561) วันที่ 17 มี.ค. 2561 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    โดย มนตรี (มท.50577)
    13 มี.ค 2561  การแต่งตั้งคณะทำงานประสานและติดตามการปฏิบัติราชการในกลุ่มภารกิจ    โดย กตป. 50518
    13 มี.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1394 ลว 13 มี.ค. 61 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS    โดย 50034
    12 มี.ค 2561  การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มท ครั้งที่ 1/61    โดย กอก.สนผ
    12 มี.ค 2561  มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาปรับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต.    โดย กมน. 50611-13
    8 มี.ค 2561  การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 มี.ค 2561  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1308 ลว 8 มีนาคม 2561 เรื่อง การบูรณาการดำเนินการร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัด    โดย 50034-5
    8 มี.ค 2561  รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 11    โดย
    7 มี.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1288 ลว 7 มี.ค. 61 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034,35
    2 มี.ค 2561  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2561    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    2 มี.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 2011.1/ว1163 ลว 28 ก.พ. 61 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034,35
    2 มี.ค 2561  การจัดทำแผนองค์ความรู้ที่ 3 เรื่องการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ในองค์กรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต    โดย admin
    28 ก.พ 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1162 ลว 28 ก.พ. 61 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้านและชุมชนสำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    28 ก.พ 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1053 ลว 23 ก.พ. 61 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferenc    โดย 50034,35
    27 ก.พ 2561  หนังสือด่วนที่สุด การสรุปรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50523
    27 ก.พ 2561  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1118 ลว 27 ก.พ. 61 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3    โดย 50034
    26 ก.พ 2561  สรุปผลการประชุม การประชุมซักซ้อมแนวทาง การขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ VCS เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61    โดย 50034
    26 ก.พ 2561  สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561    โดย กผร.สนผ.สป.
    24 ก.พ 2561  การซักซ้อมเพิ่มเติมการรายงานผลการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล    โดย กตป.สนผ.สป.
    23 ก.พ 2561  สรุปผลการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ VCS หนังสือ ที่ มท 0211.1/ว1034,ว1035,ว1036,ว1037 ลว 23 ก.พ. 61    โดย 50034
    23 ก.พ 2561  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1025 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ถาม-ตอบเเนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034-5
    23 ก.พ 2561  ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561    โดย กอก.สนผ
    22 ก.พ 2561  การปรับปรุงเพิ่มเติมคำอธิบายการกรอกแบบรายงานฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย กตป.สนผ.สป.
    22 ก.พ 2561  ด่วนที่สุด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย กตป. 50523
    20 ก.พ 2561  การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย กตป.
    20 ก.พ 2561  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"    โดย กปพ.สนผ.สป.
    20 ก.พ 2561  เอกสารประกอบการประชุม VCS 19 กพ 61 ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย กกพ 50034
    19 ก.พ 2561  การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2561    โดย กอก.สนผ
    16 ก.พ 2561  การประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย admin โดย กผร.งบประม
    16 ก.พ 2561  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว0904 ลว 16 ก.พ. 61    โดย 50034
    15 ก.พ 2561  การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย กกพ. สนผ. สป.
    15 ก.พ 2561  วีดีทัศน์ การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561    โดย กกพ. สนผ. สป.
    15 ก.พ 2561  การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย admin โดย กผร.งบประม
    15 ก.พ 2561  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโครงการ แผนงาน/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ที่สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 7 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม    โดย มนตรี (มท.50577)
    14 ก.พ 2561  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑    โดย admin
    13 ก.พ 2561  เอกสารประกอบการประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    13 ก.พ 2561  การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย กอก.สนผ
    13 ก.พ 2561  ระเบียบวาระการประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย 50034
    13 ก.พ 2561  สรุปสาระสำคัญการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report : AR)" เมื่อวันที่ 6 - 7 ก.พ. 2561    โดย มนตรี (มท.50577)
    13 ก.พ 2561  การกำหนดเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 ก.พ 2561  ขอความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น    โดย กผร.สนผ.สป.
    9 ก.พ 2561  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ในระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12    โดย
    9 ก.พ 2561  เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี    โดย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรม
    9 ก.พ 2561   การแก้ไขกฎหมายยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    7 ก.พ 2561  เอกสารประกอบวาระการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)    โดย 50034
    2 ก.พ 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0614 ลว 1 ก.พ. 61 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่    โดย 50034
    2 ก.พ 2561  ขอเชิญชวนจังหวัดและชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    2 ก.พ 2561  เป้าหมายและผลการดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษา ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 ก.พ 2561  มท.0211.1/ว50 ว51 ว52    โดย 50034
    30 ม.ค 2561  แบบแจ้งรายชื่อกำลังพลจิตอาสา 3 กลุ่มงาน (1.ประชาสัมพันธ์ ช่างภาพ 2.ส่งกำลังบำรุง และ 3.นิทรรศการ ล่ามภาษา)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    29 ม.ค 2561  การจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนแม่บทย่อยรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง    โดย กผร.สนผ.สป.
    29 ม.ค 2561  มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน. 50611-13
    26 ม.ค 2561  คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย มนตรี (มท.50577)
    26 ม.ค 2561  ขอความเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ    โดย กผร.สนผ.สป.
    26 ม.ค 2561  การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    26 ม.ค 2561  เรื่อง แนวทางก้าวต่อไปของตลาดประชารัฐ    โดย 50034
    25 ม.ค 2561  มอบหมายผู้แทนในคณะอนุกรรมการอำนวยการ ติดตามผล และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน. 50611-13
    24 ม.ค 2561  ร่างแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย    โดย กผร.สนผ.สป.
    24 ม.ค 2561  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2561    โดย กผร.สนผ.สป.
    23 ม.ค 2561  ด่วนที่สุด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย admin
    22 ม.ค 2561  ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 ม.ค 2561  การดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557    โดย ศอ.ปส.มท.
    18 ม.ค 2561  เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ลว 17 ม.ค. 61    โดย
    18 ม.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว14204 ลว 17 ม.ค. 61 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2    โดย 50035
    17 ม.ค 2561  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท.50577)
    17 ม.ค 2561  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 36 (12 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 60)    โดย admin
    17 ม.ค 2561  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    17 ม.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0281 ลว 17 ม.ค. 61 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน    โดย 50035
    16 ม.ค 2561  การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย มนตรี (มท.50577)
    16 ม.ค 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0224 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    11 ม.ค 2561  การลดขั้นตอนทางกฎหมายในการอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ โดยขอใช้อำนาจตามมาตรา 44    โดย กมน. 50611
    11 ม.ค 2561  การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน. 50611
    10 ม.ค 2561  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 ม.ค 2561  ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 2    โดย 50035
    5 ม.ค 2561  แนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี    โดย กผร.สนผ.สป.
    5 ม.ค 2561  สรุปสาระสำคัญกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของ สป. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560    โดย มนตรี (มท.50577)
    4 ม.ค 2561  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0023 ลว 4 ม.ค. 61 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการตรวจสอบปริมาณสินค้าเกษตร    โดย กกพ.สนผ.สป.
    29 ธ.ค. 2560  การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน    โดย กปพ.สนผ.สป.
    29 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7338 ลว 29 ธ.ค. 60 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว    โดย 50035
    28 ธ.ค. 2560  แผนที่เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนนทบุรี    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ธ.ค. 2560  การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 60 ถึง วันที่ 19 มี.ค. 61)    โดย กมน. 50611-13
    27 ธ.ค. 2560  เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มท.0211.8)    โดย กอก.สนผ
    26 ธ.ค. 2560  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 ธ.ค. 2560  การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนังสือ มท ที่ 0016.2/ว7239 ลว 25 ธ.ค. 60    โดย กปพ.สนผ.สป.
    25 ธ.ค. 2560   แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด เรื่อง นโยบายในการส่งความปรารถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2561    โดย admin
    25 ธ.ค. 2560  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (พ.ศ.2561-2563)    โดย กพถ
    22 ธ.ค. 2560  หนังสือ กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 ธ.ค. 2560  แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี    โดย กผร.สนผ.สป.
    22 ธ.ค. 2560  ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ 2561 ของ สป.มท. (BB EvMis)    โดย กอก.สนผ
    20 ธ.ค. 2560  สรุปสาระสำคัญการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0    โดย มนตรี (มท.50577)
    20 ธ.ค. 2560  ขอเชิญประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 ธ.ค. 2560  วารสาร สำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน-กันยายน 2560)    โดย ศอ.ปส.มท.
    18 ธ.ค. 2560  ร่าง แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    โดย
    18 ธ.ค. 2560  เร่งรัดการส่งรายงานผลการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว950 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    15 ธ.ค. 2560  การจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2561    โดย กผร.สนผ.สป.
    14 ธ.ค. 2560  การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ 3,000 บาท    โดย กสม.สนผ.สป.
    13 ธ.ค. 2560  เรื่องการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6998 ลว 13 ธ.ค. 60    โดย 50035
    13 ธ.ค. 2560  เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560    โดย มนตรี (มท.50577)
    12 ธ.ค. 2560  การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มท ครั้งที่ 1/60    โดย กอก.สนผ.สป.
    12 ธ.ค. 2560  การขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    8 ธ.ค. 2560  เชิญประชุมหัวหน้าหน่วยสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (ฝ่ายไทย)    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 ธ.ค. 2560  ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย กผร.สนผ.สป.
    6 ธ.ค. 2560  รายงานสถานการณ์สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    โดย 50034-5
    6 ธ.ค. 2560  มท 0211.3/ว6849 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการจัดตั้ง Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    4 ธ.ค. 2560  เรื่อง การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว6853 ลว 4 ธันวาคม 2560    โดย 50035
    4 ธ.ค. 2560  ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 ธ.ค. 2560  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป. เพื่อใช้ในการติดตามความสำเร็จและรายงานผลการดำเนินงาน    โดย มนตรี (มท.50577)
    3 ธ.ค. 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6843 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เรื่อง การจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ส่วนภูมิภาค ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    29 พ.ย 2560  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 35    โดย admin
    29 พ.ย 2560  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 34    โดย admin
    29 พ.ย 2560  สรุปข้อมูลสถานะของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2560 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.    โดย กปพ.สนผ.สป.
    29 พ.ย 2560  ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 พ.ย 2560  รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560    โดย กสม.สนผ.สป.
    28 พ.ย 2560  การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 พ.ย 2560  เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ    โดย 50035
    24 พ.ย 2560  (ร่าง) แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564    โดย กสม
    24 พ.ย 2560  แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัด DPA 2561    โดย admin
    24 พ.ย 2560  ประชุมหารือข้อราชการของ สำนักนโยบายและแผน สป.    โดย admin
    24 พ.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6577 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 พ.ย 2560  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ 4 ภาค    โดย กปพ.
    23 พ.ย 2560  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย    โดย กผร.สนผ.สป.
    22 พ.ย 2560  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ พ.ศ. 2561 ของ มท. ครั้งที่ 1/2560 (ประชุมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560)    โดย กอก.สนผ.สป.
    22 พ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6633 ลว. 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการจิตอาสา    โดย กปพ.สนผ.สป.
    21 พ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6610 ลว 21 พ.ย. 60 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ(เพิ่มเติม)    โดย 50035
    20 พ.ย 2560  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และตอบแบบสอบถามออนไลน์ (google ฟอร์ม)    โดย admin
    16 พ.ย 2560  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ง.241)    โดย ศอ.ปส.มท.
    15 พ.ย 2560  สรุปรายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ตามคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    14 พ.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6476 ลว. 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    13 พ.ย 2560  สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานประเมินผลส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงของ สป. ครั้งที่ 3/2560    โดย มนตรี (มท.50577)
    13 พ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6397 ลว 10 พ.ย. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ    โดย 50035
    13 พ.ย 2560  Templete Powerpoint ของ สป.มท.    โดย admin
    13 พ.ย 2560  การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้ในการประเมินส่วนราชการฯ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย มนตรี (มท.50577)
    9 พ.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0211.9/ว6368 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560เรื่องการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference Syste    โดย กปพ.สนผ.สป.
    9 พ.ย 2560  เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ    โดย 50035
    9 พ.ย 2560  ขั้นตอนการลงทะเบียนผู็ประกอบการ เรื่องโครงการตลาดประชารัฐ    โดย 50034
    9 พ.ย 2560  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ โครงการหลักสูตรนักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย    โดย admin
    8 พ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5631 ลว 3 พ.ย. 60 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ    โดย 50035
    8 พ.ย 2560  ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ มท. ครั้งที่ 1/2561    โดย กอก.สนผ.สป.
    6 พ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6292 ลว 6 พ.ย. 60 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐระดับจังหวัด    โดย 50035
    3 พ.ย 2560  ขอแจ้งการปรับชื่อศูนย์ขวัญแผ่นดินในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 พ.ย 2560  โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6206 ลว. 31 ต.ค. 60)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    1 พ.ย 2560  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1707 ลว 1 พฤศจิกายน 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    31 ต.ค 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 ต.ค 2560  โครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6145 ลว 30 ต.ค. 60    โดย 50035
    30 ต.ค 2560  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2560    โดย กผร.สนผ.สป.
    27 ต.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6110 ลว 27 ต.ค. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าร่วมการประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2560/61    โดย 50035
    27 ต.ค 2560  ขอรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และ ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด
   โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ต.ค 2560  สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการของ มท. ฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560    โดย มนตรี (มท.50577)
    25 ต.ค 2560  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6043 ลว 24 ต.ค 60    โดย 50035
    24 ต.ค 2560  สรุปผลการประชุมการแก้ไขปัญหาสับปะรด และพิจารณาระบบคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6040 ลว 24 ต.ค. 60    โดย 50035
    24 ต.ค 2560  การแก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ในระบบ NISPA    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 ต.ค 2560  สรุปผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาล    โดย admin
    19 ต.ค 2560  สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ มท. ครั้งที่ 1/2560    โดย มนตรี (มท.50577)
    19 ต.ค 2560  การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)    โดย
    16 ต.ค 2560  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5900 ลว.16 ต.ค.60    โดย กปพ.สนผ.สป.
    16 ต.ค 2560  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ มท./สป.มท.    โดย กอก.สนผ.สป.
    16 ต.ค 2560  ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กอก.สนผ.สป.
    16 ต.ค 2560  การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5875 ลว.15 ต.ค.60    โดย กปพ.สนผ.สป.
    12 ต.ค 2560  รายงานผลการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    12 ต.ค 2560  การรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่ มท 0211.9/ว5864 ลว.12 ต.ค.60    โดย กปพ.สนผ.สป.
    12 ต.ค 2560  แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย
    12 ต.ค 2560  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 33    โดย admin
    12 ต.ค 2560  ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 8/2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    12 ต.ค 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย admin
    11 ต.ค 2560  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 ต.ค 2560  แบบรายงานคณะกรรมการที่ปรับปรุงใหม่    โดย admin โดย กอก.
    10 ต.ค 2560  สรุปสาระสำคัญการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)    โดย มนตรี (มท.50577)
    10 ต.ค 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5792 ลว. 10 ต.ค. 2560 การจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป.
    10 ต.ค 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5788 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2560 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    9 ต.ค 2560  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กอก.สนผ.สป.
    9 ต.ค 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5763 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2560 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 2)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    9 ต.ค 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ด่วนที่สุด 0211.9/ว1544 ลงวันที่ 8 ต.ค.2560 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    6 ต.ค 2560  ข้อแนะนำในการดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    6 ต.ค 2560  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    4 ต.ค 2560  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0211.9/ว5655 ลว. 4 ต.ค.2560 การเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560    โดย กปพ.สนผ.สป
    4 ต.ค 2560  สรุปผลการประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญของ สป. ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    โดย
    2 ต.ค 2560  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560    โดย กตป. 50482
    2 ต.ค 2560  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 - 19 ธ.ค. 2560)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    29 ก.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5575 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง การมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    29 ก.ย 2560  สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท.50577)
    29 ก.ย 2560  สรุปสาระสำคัญการประชุมและให้ความเห็นเรื่องร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....    โดย มนตรี (มท.50577)
    28 ก.ย 2560  การจัดทำข้อมูลสำคัญของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย    โดย กตป. 50518
    27 ก.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5506 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย กปพ.สนผ.สป
    27 ก.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5505 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง การรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย กปพ.สนผ.สป
    26 ก.ย 2560  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย กอก.สนผ.สป.
    26 ก.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5652 ลว 4 ต.ค. 60 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560    โดย 50035
    26 ก.ย 2560  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 ก.ย 2560  มท 0211.3/ว 5354 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง การติดตามผลการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2563 ระดับจังหวัด และผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลก    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    22 ก.ย 2560  การทบทวนโครงสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 ก.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5344 ลว 21 ก.ย. 60 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (area-based approach)    โดย 50035
    20 ก.ย 2560  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5316 ลว 20 ก.ย. 60    โดย 50035
    19 ก.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5285 ลว 19 ก.ย. 2560 เรื่อง การตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภค    โดย 50034-5
    19 ก.ย 2560  แจ้งการปิดระบบรายงานข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด (บสต.เก่า และ NISPA เฉพาะแผนบำบัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 ก.ย 2560  หนังสือ ด่วนที่สุด มท. 0211.9/ว5283 ลว. 19 ก.ย. 60 การประชุมมอบนโยบายเเละเเนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลเเละภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย กปพ.สนผ.สป
    19 ก.ย 2560  การประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญของ สป. ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    โดย มนตรี (มท.50577)
    18 ก.ย 2560  มท 0211.3/ว 5103 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีของจังหวัด    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    15 ก.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5205 ลว 15 ก.ย. 60 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560    โดย 50035
    14 ก.ย 2560  มท. 0211.9/ว5167 ลว. 14 ก.ย. 60 ติดตามงบฯ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    โดย กปพ.สนผ.สป
    13 ก.ย 2560  การจัดทำเป้าหมายการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดระดับจังหวัดเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย
    13 ก.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว5144 ลว. 13 กันยายน 2560 เรื่อง การดำเนินการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2560    โดย
    13 ก.ย 2560  หนังสือกรมการปกครอง ขอความร่วมมือในการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย
    12 ก.ย 2560  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2560-2564)    โดย 50034-5
    12 ก.ย 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐    โดย กตป. โทร.50482
    12 ก.ย 2560  การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร    โดย 50035
    11 ก.ย 2560  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2561    โดย
    8 ก.ย 2560  การกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญตาม (ร่าง) แผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย    โดย กผร.สนผ.สป.
    8 ก.ย 2560  สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานประเมินผลส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงของ สป. ครั้งที่ 2/2560    โดย มนตรี (มท.50577)
    7 ก.ย 2560  สรุปสาระสำคัญการประชุมหน่วยงานนำร่องเพื่อทดสอบและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)    โดย มนตรี (มท.50577)
    7 ก.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5044 ลว 7 ก.ย. 60 เรื่อง ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสังคมสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560    โดย 50034,50035
    6 ก.ย 2560  การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2560    โดย กผร.สนผ.สป.
    6 ก.ย 2560  แจ้งเวียนคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 10/2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    6 ก.ย 2560  สรุปสาระสำคัญกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล PMQA ประจำปี พ.ศ. 2561    โดย มนตรี (มท.50577)
    4 ก.ย 2560  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รู้ รัก สามัคคี" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดราชบุรี    โดย admin โดย กอก.
    4 ก.ย 2560  ที่ มท 0211.9/ว4927 ลว.31 ส.ค.2560 แจ้งผลการอนุมัติโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม    โดย กปพ.สนผ.สป
    4 ก.ย 2560  ที่ มท 0211.9/ว4926 ลว.31 ส.ค.2560 แจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป
    31 ส.ค 2560  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบฯ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบฯ 2560    โดย กอก.สนผ.สป.
    30 ส.ค 2560  มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้    โดย 50447
    30 ส.ค 2560  โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 ส.ค 2560  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 ส.ค 2560  การจัดทำข้อคิดเห็นและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ของ มท. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดินเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)    โดย มนตรี (มท.50577)
    29 ส.ค 2560  ที่ มท 0211.9/ว4830 ลว.28 ส.ค.2560 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (แก้ไข)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    29 ส.ค 2560  แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ    โดย admin
    29 ส.ค 2560  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท.50577)
    29 ส.ค 2560  การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล    โดย 50515
    29 ส.ค 2560  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 60 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2560    โดย กอก.สนผ.สป.
    29 ส.ค 2560  ที่ มท 0211.9/ว4752 ลว.25 ส.ค.2560 การประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    29 ส.ค 2560  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    โดย 50447
    29 ส.ค 2560  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 ส.ค 2560  มท 0211.3/ว4610 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    18 ส.ค 2560  (ด่วนที่สุด ที่มท.0211.9/ว4642 ลว. 18 ส.ค. 60) การดำเนินโครงการ ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (67 จังหวัดตามผลการจัดสรรงบประมาณ)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    16 ส.ค 2560  ประเด็นถาม - ตอบการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาของนายกรัฐมนตรี    โดย กตป. (มท. 50523)
    16 ส.ค 2560  สรุปผลการประชุมการวางแผนบริหารจัดการโครงการชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    16 ส.ค 2560  16 ส.ค. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว615 แจ้งรายละเอียดกำหนดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเครื่อข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 - 4    โดย กปพ.สนผ.สป.
    16 ส.ค 2560  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณายกร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และระยะ    โดย
    15 ส.ค 2560  15 ส.ค.2560 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4574 เรื่องการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    10 ส.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4478 ลว 10 ส.ค. 60 เรื่อง การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล    โดย 50035
    10 ส.ค 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    10 ส.ค 2560  ที่ มท 0211.8/ว 587-588 ลว 10 ส.ค. 60 เรื่องขอเชิญประชุม คกก. ติดตามเร่งรัดงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6/2560    โดย กอก.สนผ.สป.
    9 ส.ค 2560  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4447 ลว.9 ส.ค.2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป
    9 ส.ค 2560  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0211.9/ว4377 ลว 7 สิงหาคม 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต    โดย กปพ.สนผ.สป
    8 ส.ค 2560  สรุปสาระสำคัญการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักสูตร "การจัดทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)"    โดย มนตรี (มท.50577)
    8 ส.ค 2560  ที่ มท 0211.1/ว4403 ลว 8 ส.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการนำแผนการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน    โดย 50034-5
    7 ส.ค 2560  (มท 0211.8) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กอก.สนผ.สป.
    7 ส.ค 2560  การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 (ส่วนที่เหลือ)    โดย กอก.สนผ.สป.
    4 ส.ค 2560  การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2560    โดย admin
    4 ส.ค 2560  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ผ่านระบบ Tele Conference    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 ส.ค 2560  โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน    โดย กสม
    1 ส.ค 2560  ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ขอแผ่นดิน ประจำปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    31 ก.ค 2560  จัดตั้งสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison office : BLO) เพิ่มเติม    โดย
    27 ก.ค 2560  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579    โดย 50035
    27 ก.ค 2560  การสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611
    27 ก.ค 2560  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 4165 ลว 27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง โครงการความร่วมมือในการปลูกต้นยางนา    โดย กปพ.สนผ.สป.
    25 ก.ค 2560  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว4123 ลว 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน    โดย กปพ.สนผ.สป.
    25 ก.ค 2560  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4122 ลว. 25 กรกฎาคม 2560)การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    24 ก.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4070 ลว 21 ก.ค. 60 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560    โดย 50035
    24 ก.ค 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐    โดย กตป. 50482
    24 ก.ค 2560  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท0211.9/ว4074 ลว 23 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบเสื้อยึดคอโปโลสีดำพระราชทาน    โดย กปพ.สนผ.สป.
    21 ก.ค 2560  การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2560)    โดย มนตรี (มท.50577)
    20 ก.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/4038 ลว 20 ก.ค. 2560 เรื่อง โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร    โดย 50034-5
    20 ก.ค 2560  (ด่วน ที่ มท 0211.9/ว3898 ลว. 13 กรกฎาคม 2560)แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย กปพ.สนผ.สป.
    19 ก.ค 2560  (ดาวน์โหลด) ระเบียบวาระการประชุม ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สป.มท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบ 60 ผ่านระบบ VCS ครั้งที่ 4/60    โดย กอก.สนผ.สป.
    19 ก.ค 2560  แจ้งจังหวัดตรวจสอบและทบทวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4016 ลว. 19 กรกฎาคม 2560    โดย กปพ.สนผ.สป
    19 ก.ค 2560  สรุปสาระสำคัญการประชุมประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)    โดย มนตรี (มท.50577)
    19 ก.ค 2560  ขอความร่วมมือกำกับดูแลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    18 ก.ค 2560  สรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาสับปะรดและระบบคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 (มท 0211.1/ว3974 ลว 17 ก.ค. 2560)    โดย 50034-5
    17 ก.ค 2560  การประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ระหว่างวันที่ 24-31 ก.ค.60    โดย กปพ.
    17 ก.ค 2560  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559    โดย
    17 ก.ค 2560  มท 0211.3/ว3901 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่    โดย โทร. 50515 (กพถ.สนผ.
    14 ก.ค 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่๑/๒๕๖๐    โดย 50755
    13 ก.ค 2560  การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว3836 ลว. 7 กรกฎาคม 2560)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    13 ก.ค 2560  หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0211.9/11716 ลว 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย กปพ.สนผ.สป
    13 ก.ค 2560  การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    12 ก.ค 2560  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ไตรมาสที่ ๓)    โดย กตป. 50518
    11 ก.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง การประเมินตนเองของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    7 ก.ค 2560  มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"    โดย ศอ.ปส.มท.
    6 ก.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว3807 ลว 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย    โดย 50034
    6 ก.ค 2560  การประชุมร่วมกับสำนักงานจังหวัด เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ    โดย กอก. โดย admin
    6 ก.ค 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ป.ย.ป. ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 ลว 4 ก.ค. 60    โดย 50035
    6 ก.ค 2560  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2560 (ที่ มท. ด่วนที่สุด 0211.9/ว 3805 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    6 ก.ค 2560  ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)    โดย กอก. โดย admin
    6 ก.ค 2560  หนังสือที่ มท. 0211.8/ว 506 ลว 6 ก.ค. 60 เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สป.มท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ครั้งที่ 4/60    โดย กอก.สนผ.สป.
    5 ก.ค 2560  หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว3621 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรื่องแจ้งผลการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป.
    4 ก.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3718 ลว 3 ก.ค. 60 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61    โดย 50035
    4 ก.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 ก.ค 2560  สรุปผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 30 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย admin
    4 ก.ค 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 3/2560 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย admin
    3 ก.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3672 ลว 30 มิ.ย. 60 เรื่อง ขอส่งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสับปะรด ครั้งที่ 1/2560    โดย 50035
    3 ก.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 มิ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3646 ลว 30 มิ.ย. 60 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    โดย 50035
    29 มิ.ย 2560  มติ ครม. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    28 มิ.ย 2560  แจ้งเวียนคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 7/2560 เรื่อง มาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 มิ.ย 2560  (ที่ มท.0211.9/ ว3602 ลว. 28 มิถุนายน 2560) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    28 มิ.ย 2560  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 2560    โดย กปพ.โดย admin
    26 มิ.ย 2560  ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการศึกษาติดตามผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน)    โดย ศอ.ปส.มท.
    23 มิ.ย 2560  (ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3471 ลว. 22 มิถุนายน 2560) ขอให้เร่งรัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 มิ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3482 22 มิ.ย. 60 เรื่องการน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่องการศึกษาและการสร้างคนดีมีค    โดย 50034
    22 มิ.ย 2560  แผนการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ มท. 0211.9/ว 3469 ลว. 22 มิถุนายน 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    21 มิ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3439 เรื่อง ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย 50034
    20 มิ.ย 2560  หนังสือกรมการปกครอง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องนอนสำหรับค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 มิ.ย 2560  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการติดตามนิเทศงานของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 มิ.ย 2560  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2560    โดย มนตรี (มท.50577)
    20 มิ.ย 2560  ขอเชิญประชุมหารือแผนที่นำทาง (Roadmap) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 1 และ 11    โดย มนตรี (มท.50577)
    19 มิ.ย 2560  หนังสือ มท 0211.9/ว3400 ลว 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักน้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    19 มิ.ย 2560  ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 มิ.ย 2560  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ จชต. (ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - 19 ก.ย. 2560)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611 -
    19 มิ.ย 2560  หนังสือด่วนมาก มท.0211.9/ว3391 ลว 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต    โดย กปพ.สนผ.สป.
    16 มิ.ย 2560  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คอบไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    15 มิ.ย 2560  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) (ด่วนที่สุด มท.0211.9/ว3331 ลว. 15 มิ.ย. 60)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    15 มิ.ย 2560  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท.50577)
    14 มิ.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท0211.8/ว 425 ลว. 13 มิ.ย. 2560 เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล    โดย กอก.สนผ.สป.
    14 มิ.ย 2560  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    13 มิ.ย 2560  ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว3266 13 มิ.ย. 2560 เรื่อง การเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพเเละความอบอุ่นในครอบครัว    โดย 50035
    12 มิ.ย 2560  มาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ    โดย กอก. โดย admin
    12 มิ.ย 2560  การจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560    โดย มนตรี (มท.50577)
    12 มิ.ย 2560  แจ้งผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 มิ.ย 2560  แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 มิ.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.9/ว3187 ลว. 9 มิ.ย. 60    โดย 50035
    9 มิ.ย 2560  การตรวจราชการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 มิ.ย 2560  ผลการดำเนินงานของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๓    โดย กตป. 50482
    8 มิ.ย 2560  คู่มือการป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    7 มิ.ย 2560  หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 3139 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย กปพ.สนผ.สป
    7 มิ.ย 2560  แบบฟอร์มรายงานผล DPA รอบ 9 เดือน    โดย กอก. โดย admin
    6 มิ.ย 2560  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560    โดย มนตรี (มท.50577)
    5 มิ.ย 2560  แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    5 มิ.ย 2560  แผนการปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท.50577)
    5 มิ.ย 2560  มท 0211.3/ว3032 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานและอำนวยความสะดวก การจัดโครงการ "3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง - ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค"    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    5 มิ.ย 2560  มท 0211.3/ว3020 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    5 มิ.ย 2560  เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท.50577)
    2 มิ.ย 2560  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560    โดย
    1 มิ.ย 2560  ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือในการพัฒนาปัจจัยบ่งชี้สภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ภาพรวมระดับอำเภอ/จังหวัด และประเทศ    โดย
    31 พ.ค 2560  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต    โดย กอก. โดย admin
    30 พ.ค 2560  ที่ มท 0211.3/ว2939 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560"    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร 505
    29 พ.ค 2560  แจ้งการเปลี่ยนแปลง เรื่องรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการหมู่บ้านพัฒนา/ชุมชนเข้มแข็ง    โดย ศอ ปส มท
    29 พ.ค 2560  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 2/2560    โดย admin
    29 พ.ค 2560  แบบสำรวจข้อมูลปัจจัยบ่งชี้และแบบสอบถามความคิดเห็น    โดย ศอ ปส มท
    29 พ.ค 2560  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือในการพัฒนาปัจจัยบ่งชี้สภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ภาพรวมระดับอำเภอ/จังหวัด และประเทศ    โดย ศอ ปส มท
    26 พ.ค 2560  ที่ มท 0211.1/ว2883 ลว 26 พ.ค. 60 เรื่อง ขอให้เฝ้าระวังการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา    โดย 50035
    26 พ.ค 2560  ขอความร่วมมือ ศอ.ปส.จ.ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560    โดย ศอ ปส มท
    26 พ.ค 2560  รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PEACE SURVEY) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    26 พ.ค 2560  สรุปสาระสำคัญกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมสรรพสามิต    โดย มนตรี (มท.50577)
    25 พ.ค 2560  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2560    โดย กอก. โดย admin
    24 พ.ค 2560  ผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ที่ มท. 0211.9/ว2815 ลว. 24 พฤษภาคม 2560)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    24 พ.ค 2560  ที่ มท 0211.3/ว2405 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่องการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร 505
    22 พ.ค 2560  การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2560    โดย ศอ ปส มท
    19 พ.ค 2560  เอกสารการจัดระเบียบริมฝั่งแม่น้ำโขง    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    19 พ.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 พ.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    18 พ.ค 2560  (ที่ มท.0211.9/ว 2517 ลว 9 พ.ค. 2560) เงินพระราชทานทุนช่วยเหลือและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้    โดย กปพ.สนผ.สป.
    18 พ.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2682 ลว 18 พ.ค. 60 เรื่อง การตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสหกรรมสำหรับการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560    โดย 50035
    17 พ.ค 2560  หนังสือด่วนที่สุดกระทรวงมหาดไทย มท 0211.9/ว2663 ลว 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การดำเนินงานเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต    โดย กปพ.สนผ.สป
    17 พ.ค 2560  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ศสส.สป. พ.ศ. 2557 - 2561    โดย กอก.สนผ.สป. โดย admi
    17 พ.ค 2560  การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณสุขศาลาพระราชทาน (ที่ มท. 0211.9/ว2380 ลว. 3 พฤษภาคม 2560)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    15 พ.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2600 ลว 15 พ.ค. 60 เรื่อง แนวทางการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงขาดแคลน    โดย 50035
    11 พ.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2565 ลว 11 พ.ค. 60 เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว    โดย 50035
    11 พ.ค 2560  ประชาสัมพันธ์การปิดระบบรายงานข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 พ.ค 2560  1. ด่วนที่สุด ที่ มท0211.8/ว 333 ลว. 9 พ.ค. 2560 เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล    โดย กอก.สนผ.สป.(งานติดตา
    9 พ.ค 2560  สรุปผลการประชุมเรื่อง การบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area-based Approach) โดย คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาภิบาลฯ สปท.    โดย มนตรี (มท.50577)
    8 พ.ค 2560  การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต    โดย กปพ.สนผ.สป.
    8 พ.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2483 ลว 8 พ.ค. 60 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 21 จังหวัด    โดย 50035
    8 พ.ค 2560  สรุปสาระสำคัญการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ    โดย กอก.สนผ.สป. โดย admi
    4 พ.ค 2560  ที่ มท 0211.3/ ว2405 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่องการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร. 505
    4 พ.ค 2560  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย 50035
    4 พ.ค 2560  การจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว2375 ลว. 3 พ.ค.2560)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    3 พ.ค 2560  การจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานช่วงกรอบระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ในส่วนของ มท.    โดย มนตรี (มท.50577)
    3 พ.ค 2560  ที่ มท0211.1/2282 ลว 28 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ (area-based) และสร้างการรับรู้ (perception) ที่ถูกต้องเพื่อเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    โดย กกพ.สนผ.สป.
    3 พ.ค 2560  หนังสือ กรมการปกครอง การขอข้อมูลผลการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 พ.ค 2560  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 พ.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง การคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา จากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 เม.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2284 ลว 28 เม.ย. 60 เรื่อง การติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด    โดย 50035
    28 เม.ย 2560  หนังสือ กรมการปกครอง การตัดโอนงบประมาณ และปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2560)    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 เม.ย 2560  เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 เม.ย 2560  ระเบียบวาระการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30)    โดย กอก.สนผ.สป. (งานติดต
    26 เม.ย 2560  ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1    โดย 50035
    25 เม.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 273 เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)    โดย กอก.สนผ.สป.(งานติดตา
    25 เม.ย 2560  หนังสือ มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    24 เม.ย 2560  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-3
    21 เม.ย 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0211.9/ว2105 ลว. 20 เมษายน 2560 เรื่อง การเสนอโครงการตามแผนพัมนาชนบนเชิงพื้นที่ประยกต์ตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้ประชาชน    โดย กปพ.สนผ.สป
    21 เม.ย 2560  การจัดทำข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 เม.ย 2560  เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อการปราบปรามยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 เม.ย 2560  ด่วนที่สุดที่ มท 0211.9/ว2073 ลว. 19 เม.ย. 2560) เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    19 เม.ย 2560  ที่ มท 0211.1/ว2035,06350 ลว 19 เม.ย. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 3 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร    โดย 50035
    19 เม.ย 2560  ที่ มท 0211.1/06350 ลว 19 เม.ย. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 3 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (กรุงเทพมหานคร)    โดย 50035
    19 เม.ย 2560  ที่ มท 0211.1/ว2057 ลว 19 เม.ย. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 3 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัด    โดย 50035
    18 เม.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2034 ลว 18 เม.ษ. 60 เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค    โดย 50035
    18 เม.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1875 ลว 7 เม.ษ. 60 เรื่อง สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560    โดย 50035
    12 เม.ย 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2560    โดย กมน.สนผ.สป. 0 2222 2
    12 เม.ย 2560  ด่วนที่สุด ที่มท0211.1/ว1985 ลว.12 เม.ย 60 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61    โดย 50035
    11 เม.ย 2560  แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย    โดย กพถ. โดย admin
    11 เม.ย 2560  การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560    โดย กสม.
    10 เม.ย 2560  มท 0211.3/ว1774 ลงวันที่ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร 5051
    5 เม.ย 2560  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)    โดย
    5 เม.ย 2560  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 เม.ย 2560  สรุปผลการประชุมเผยแพร่รายงานเรื่อง "Taking on Inequality" ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท.50577)
    4 เม.ย 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1/2560 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย
    3 เม.ย 2560  การบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 กรุงเทพมหานคร    โดย ศอ.ปส.มท.
    31 มี.ค 2560  การศึกษาดูงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) ไทย - เมียนมา - ลาว ครั้งที่ 2    โดย
    31 มี.ค 2560  การบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    31 มี.ค 2560  ที่ มท 0211.3/ว1732 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร 505
    28 มี.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1682 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ข้อสั่งการเกี่ยวกับการเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ    โดย กกพ. 50034
    28 มี.ค 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สป.มท. ฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 มี.ค 2560  เปลี่ยนแปลงห้องจัดสัมนาโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รุ่นที่3    โดย กปพ.สนผ.สป
    27 มี.ค 2560  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2560    โดย admin
    24 มี.ค 2560  สรุปสาระสำคัญการอบรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยเพื่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตอย่างยั่งยืน    โดย admin
    24 มี.ค 2560  ศอ.ปส.ปค. การบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2560    โดย ศอ.ปส.ปค.
    24 มี.ค 2560  ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟู (Excel)    โดย ศอ.ปส.มท.
    24 มี.ค 2560  แบบรายงานการติดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักนโยบายและแผน สป. แผน 6 เดือน    โดย admin
    23 มี.ค 2560  มท 0211.3/ว1585 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)    โดย กพถ.สนผ.สป. ,โทร 505
    23 มี.ค 2560  การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ปี 2560    โดย admin
    23 มี.ค 2560  การจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษให้จังหวัดปัตตานี    โดย กมน.สนผ.สป.
    23 มี.ค 2560  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 - 19 มิถุนายน 2560)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    22 มี.ค 2560  ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟู    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 มี.ค 2560  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบไตรมาส 2)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    21 มี.ค 2560  การดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    โดย
    21 มี.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1536 ลว 21 มี.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน    โดย กกพ. 50034
    21 มี.ค 2560  หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 195 ลว 21 มีนาคม 2560 เรื่อง โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    20 มี.ค 2560  การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการฯ รอบที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)    โดย มนตรี (มท.50577)
    20 มี.ค 2560  แนวทางการดำเนินงานกับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ที่อยู่นอกสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 มี.ค 2560  แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)    โดย
    17 มี.ค 2560  มท0211.3/ว1458 การติดตามผลการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2563 ระดับจังหวัด    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    17 มี.ค 2560  สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มภารกิจที่ 5    โดย กนม. 50611-13
    14 มี.ค 2560  ที่ มท 0211.3/ว1351 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่องสรุปการประชุมส่งเสริมและพัมนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร. 505
    13 มี.ค 2560  แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัด DPA 2560    โดย admin
    13 มี.ค 2560  'ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด' ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.1/ว1355 ลว 13 มี.ค. 2560 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารแผ่นดิน และเรื่องอื่นๆ    โดย กกพ. 50034
    13 มี.ค 2560  "ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานความคืบหน้าตามประเด็นติดตามเร่งด่วนของคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙"    โดย กตป. 50522
    13 มี.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1319 ลว 10 มี.ค. 60 เรื่อง ข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาลัยแล้ง    โดย 50035
    10 มี.ค 2560  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลและส่งเมล็ดพันธุ์หรือกล้าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก และส่งดินในพื้นที่ที่เคยเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ    โดย กสม.
    10 มี.ค 2560  มท 0211.9/ว1302 ลว. 10 มี.ค. 2560) เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    9 มี.ค 2560  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (สิงหาคม 2559)    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 มี.ค 2560  การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    8 มี.ค 2560  การจัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนฯ (Smart Card)    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 มี.ค 2560  (ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 1257) โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 - 3    โดย กปพ.สนผ.สป.
    8 มี.ค 2560  นร 0116/2127 ลว. 3 มีนาคม 2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย กปพ.สนผ.สป.
    6 มี.ค 2560   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ "บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด"    โดย ศอ.ปส.มท.
    6 มี.ค 2560  การประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพิ่มเติม    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    6 มี.ค 2560  การประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร.5051
    3 มี.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0879 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 การใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปในภูมิภาค    โดย 50035
    1 มี.ค 2560  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2560    โดย admin
    28 ก.พ 2560  ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ก.พ 2560  ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ก.พ 2560  การจัดทำตัวชี้วัดเรื่องการจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ    โดย มนตรี (มท.50577)
    24 ก.พ 2560  (ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว216 ลว. 23 ก.พ. 60) โครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยเเล้ง (พ.ศ.2560 -2563)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 ก.พ 2560  การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 ก.พ 2560  การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23 ก.พ 2560  การส่งมอบถังเก็บน้ำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22 ก.พ 2560  (มท.0211.9/ว0749 ลว. 10 ก.พ. 60) เรื่อง แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    21 ก.พ 2560  คู่มือการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 ก.พ 2560  มท 0211.9/ว0873 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กปพ.สนผ.สป
    21 ก.พ 2560  มท 0211.9/ว0905 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทและในภาคการศึกษา    โดย กปพ.สนผ.สป
    21 ก.พ 2560  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท.50577)
    21 ก.พ 2560  ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561    โดย มนตรี (มท.50577)
    20 ก.พ 2560  การจัดทำข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 ก.พ 2560  ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)    โดย เอกลักษณ์
    17 ก.พ 2560  นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 ก.พ 2560  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท.50577)
    15 ก.พ 2560  มท 0211.9/ว0796 ลว.15 ก.พ.2560 แผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    15 ก.พ 2560  มท 0211.3/ว0703 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    15 ก.พ 2560  การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    15 ก.พ 2560  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    14 ก.พ 2560  ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ    โดย 50515
    14 ก.พ 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐    โดย กตป. 50482
    10 ก.พ 2560  หนังสือ กรมการปกครอง แจ้งให้ยกเลิกโครงการฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 ก.พ 2560  หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายที่ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 ก.พ 2560  หนังสือกรมการปกครอง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 ก.พ 2560  มท 0211.9/ว0060 ลว 9 มกราคม 2560 โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)    โดย กปพ.สนผ.สป
    8 ก.พ 2560  (มท.0211.9/ว0673 ลว 8 ก.พ. 60 ) เรื่องการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560)ในภาคการเกษตรและชนบทและในภาคการศึกษา    โดย กปพ.สนผ.สป.
    8 ก.พ 2560  (ที่ มท.0211.9/ว0621 ลว. 7 ก.พ. 60) เรื่อง การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่    โดย กปพ.สนผ.สป.
    7 ก.พ 2560  การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน    โดย กมน.สนผ.สป. 5061-13
    6 ก.พ 2560  ขอเชิญชวนจังหวัดและชมรมในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 เข้าประกวดผลงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    6 ก.พ 2560  มท 0211.1/ว0600 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง สรุปผลการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2559 เรื่อง "การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก"    โดย 50034
    6 ก.พ 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2559    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    3 ก.พ 2560  (ที่ มท 0211.9/ว 65 ลว 2 ก.พ. 60) โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2557-2560)ในภาคการเกษตรและชนบท(ยุทธศาสตร์ที่ 1) เพิ่มเ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    2 ก.พ 2560  มท 0211.3/ว0539 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธื 2560 เรื่องการละเมิดและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    2 ก.พ 2560  แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 ก.พ 2560  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    โดย admin
    1 ก.พ 2560  ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดกิจกรรม "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 30    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    31 ม.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีเงินเหลือจ่ายจากการจ้างบุคลากร    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ม.ค 2560  แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    27 ม.ค 2560      โดย
    27 ม.ค 2560  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560    โดย admin
    26 ม.ค 2560  แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    25 ม.ค 2560  การสำรวจข้อมูล และรายงานสถานภาพสมาชิกแกนนำ To Be Number One (ครั้งที่ 2)    โดย ศอ ปส มท
    24 ม.ค 2560  หนังสือกรมการปกครอง เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)    โดย ศอ.ปส.มท.
    24 ม.ค 2560  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)    โดย มนตรี (มท.50577)
    20 ม.ค 2560  แบบรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร    โดย admin
    19 ม.ค 2560  รายงานการกัก ยึด หรืออายัดสารเคมีควบคุมที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรมฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    18 ม.ค 2560  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สป. เพื่อใช้ในการติดตามความสำเร็จและรายงานผลการดำเนินงาน    โดย มนตรี (มท.50577)
    17 ม.ค 2560  ด่วนที่สุดที่ มท.0211.1/ว0193 ลว 17 ม.ค. 60 เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันเเละน้ำมันพืช    โดย 50034
    17 ม.ค 2560  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    17 ม.ค 2560  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    โดย admin
    17 ม.ค 2560  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 10/2559 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย admin
    17 ม.ค 2560  การศึกษาดูงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) ไทย - กัมพูชา - ลาว - เมียนมา    โดย
    16 ม.ค 2560  การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    16 ม.ค 2560  สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 ม.ค 2560  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    12 ม.ค 2560  การติดตามการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการดำเนินการ    โดย admin
    11 ม.ค 2560   แนวทางการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยวิธีการครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 ม.ค 2560  แจ้งเวียนประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุมฯ พ.ศ.2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 ม.ค 2560  แผนปะการัง    โดย กสม
    9 ม.ค 2560  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0064 ขอให้เร่งรัดรายงานตามแบบสำรวจรายการครุภัณฑ์และผู้รับโอนทรัพย์สินฯ    โดย กกพ.สนผ.สป. 50034
    9 ม.ค 2560  สรุปความเชื่อมโยงและสรุปแผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)    โดย มนตรี (มท.50577)
    5 ม.ค 2560  การกำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    4 ม.ค 2560  วีดิทัศน์การใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 ม.ค 2560  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2560    โดย admin
    30 ธ.ค. 2559  การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มท. และร่างภารกิจสำคัญของ มท. ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2560    โดย มนตรี (มท.50577)
    30 ธ.ค. 2559  การรายงานข้อมูลกิจกรรมที่จะจัดเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของมพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    30 ธ.ค. 2559  แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 ธ.ค. 2559  การรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    27 ธ.ค. 2559  แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม    โดย กสม.
    27 ธ.ค. 2559  แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม    โดย กสม.
    27 ธ.ค. 2559  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2560 ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร    โดย ศอ ปส มท
    26 ธ.ค. 2559  แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด(ที่ มท 0211.9/ว 7450 ลว 23 ธ.ค. 59)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22 ธ.ค. 2559  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ประจ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22 ธ.ค. 2559  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2560 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 ธ.ค. 2559  ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอานามัยของประเทศไทย    โดย กัญจนภัค
    21 ธ.ค. 2559  การจัดทำแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    21 ธ.ค. 2559  การเสนอของบประมาณโครงการประเภทแหล่งน้ำภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ(ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 7334 ลว 20 ธ.ค. 59)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    20 ธ.ค. 2559  แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ (กรมผู้เบิกแทน)    โดย กลุ่มงานกิจการพิเศษ
    20 ธ.ค. 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7310 ลว. 19 ธ.ค. 59 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ที่ได้จากโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย 50034
    20 ธ.ค. 2559  ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว7309แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ที่ได้จากโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน    โดย 50034
    19 ธ.ค. 2559  การจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    19 ธ.ค. 2559  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป.
    19 ธ.ค. 2559  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กอก.สนผ.สป.
    16 ธ.ค. 2559  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2560 ครั้งที่ 2 16 ธันวาคม 2559 จ.ขอนแก่น    โดย ศอ ปส มท
    15 ธ.ค. 2559  การบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง    โดย กปพ.สนผ.สป.
    13 ธ.ค. 2559  หนังสือ กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    13 ธ.ค. 2559  หนังสือ กรมการปกครอง การขอรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 ธ.ค. 2559  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท.50577)
    8 ธ.ค. 2559  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 260 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 ธ.ค. 2559  ระบบการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ผวจ. และ นอ. (Achievement Monitoring System)    โดย มนตรี (มท.50577)
    7 ธ.ค. 2559  มท 0211.1/ว7049 ลว. 7 ธ.ค. 2559 เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูเเล้งในเขตชลประทาน ปี 2559/60    โดย 50034
    6 ธ.ค. 2559  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    6 ธ.ค. 2559  การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง" (ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว 7026 ลว. 6 ธ.ค. 59)    โดย .9
    6 ธ.ค. 2559  มท 0211.1/ว7004 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง มาตรการตรวจสอบเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่    โดย 50035
    2 ธ.ค. 2559  การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มท. ครั้งที่ 2/2560    โดย admin
    1 ธ.ค. 2559  การขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    1 ธ.ค. 2559  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    30 พ.ย 2559  หนังสือกรมการปกครอง ขอความร่วมมือให้ดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 พ.ย 2559  ข้อสั่งการและข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยในการสัมมนาปลัดจังหวัด นายอำเภอ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2559)    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 พ.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6879 ลว 29 พ.ย. 2559 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferrence) เพื่อชี้เเจงเเนวทางการเเก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ    โดย 50035
    28 พ.ย 2559  แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย admin
    28 พ.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6806 ลว 26 พ.ย. 59 รายงานการสำรวจข้อมูลสถานที่เก็บข้าวเปลือก    โดย 50035
    26 พ.ย 2559  วิทยุในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6806 ลว 26 พ.ย. 59 เรื่อง สำรวจข้อมูลยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าว    โดย 50034
    25 พ.ย 2559  แบบฟอร์มแผนแม่บท ระยะ 20 ปี    โดย มนตรี (มท.50577)
    25 พ.ย 2559  ขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ครั้งที่ 1    โดย
    25 พ.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/1269 ลว. 24 พ.ย. 59 การดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วยการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง"    โดย .9
    24 พ.ย 2559  ขอเลื่อนการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (เฉพาะภาคกลาง)    โดย ศอ.ปส.มท.
    23 พ.ย 2559  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี (วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559)    โดย วันวิสาข์ (มท. 50577
    22 พ.ย 2559  เอกสารประกอบการประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงแนทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ วันที่ 22 พ.ย. 59    โดย กกพ.สนผ.สป.
    22 พ.ย 2559  การจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)    โดย
    22 พ.ย 2559  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ผู้บริหารจัดการระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด    โดย
    22 พ.ย 2559  วิทยุในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6698 ลว. 21 พ.ย. 59 Video Conference แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ    โดย 50034
    17 พ.ย 2559  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    16 พ.ย 2559  เอกสารประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการปกครอง    โดย
    14 พ.ย 2559  การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ" (มท.0211.9/ว6504 ลว. 11 พ.ย. 59)    โดย .9
    14 พ.ย 2559  หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0311.3/ว 24229 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน    โดย ศอ.ปส.มท.
    14 พ.ย 2559  หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0311.3/ว 24227 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    14 พ.ย 2559  ขอเชิญร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 พ.ย 2559  ผลการประชุม สล.นพช.    โดย กมน. 50611-13
    10 พ.ย 2559  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559    โดย admin
    10 พ.ย 2559  โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    8 พ.ย 2559  ด่วนที่สุด มท0211.1/ว6422 ลว 8 พ.ย. 2559 เรื่อง การรายงานการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปีการผลิต 2559/60    โดย 50034
    4 พ.ย 2559  สรุปผลการพบปะหารือข้อราชการระหว่างคณะผู้แทนรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    3 พ.ย 2559  การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ "สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ" (มท.0211.9/ว6047 ลว. 20 ต.ค. 59)    โดย .9
    2 พ.ย 2559  การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559    โดย มนตรี (มท.50577)
    2 พ.ย 2559  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    31 ต.ค 2559  สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ มท.    โดย มนตรี (มท.50577)
    31 ต.ค 2559   กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 ต.ค 2559  แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)    โดย
    21 ต.ค 2559  ด่วนที่สุก มท 0211.3/ว5976 เรื่อง ประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 -2564 และพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)    โดย พิทักษ์ 50515
    20 ต.ค 2559  หนังสือกรมการปกครอง เรื่อง สำรวจความพร้อมการรายงานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ    โดย ศอ.ปส.มท.
    18 ต.ค 2559  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย โทร 50482
    18 ต.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5955 ลว. 17 ต.ค. 59 เรื่อง ขอให้ ผวจ.ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่    โดย 50034
    14 ต.ค 2559  ระบบการติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอฯ    โดย มนตรี (มท.50577)
    14 ต.ค 2559  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA    โดย ศอ.ปส.มท.
    14 ต.ค 2559  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    13 ต.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5894 ลว 13 ต.ค. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50035
    12 ต.ค 2559  สรุปการสัมมนาเครือข่าย กขร. เพื่อพัฒนาการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย admin
    12 ต.ค 2559  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 9/2559 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย admin
    11 ต.ค 2559  มท 0211.3/ว5828 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องสนับสนุนโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ    โดย พิทักษ์ 50515
    11 ต.ค 2559  มท 0211.3/ว5827 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องสนับสนุนโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ    โดย พิทักษ์ 50515
    11 ต.ค 2559  การสำรวจข้อมูลชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มเติม    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 ต.ค 2559  หนังสือ ศอ.ปส.ปค. เรื่อง การตัดโอนงบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 ต.ค 2559  หนังสือ ศอ.ปส.ปค. เรื่อง การดำเนินการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 ต.ค 2559  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    10 ต.ค 2559  การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย .9
    10 ต.ค 2559  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท
    10 ต.ค 2559  การดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย admin
    7 ต.ค 2559  ด่วนที่สุดที่ มท.0211.1/ว5749 ลว 7 ต.ค. 2559 เรื่อง การบูรณาการในการตรวจเรือโดยสาร เรือนำเที่ยว เเละเรือข้ามฝาก (เรือเฟอร์รี่) ด่วนที่สุด ที่มท.0211.1/ว5755 ลว 7 ต.ค. 2559 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เเละร    โดย 50035
    7 ต.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท0211.1/ว 5677 ลว.5ต.ค.2559 เรื่อง มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่    โดย wannida 50035
    5 ต.ค 2559  คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม    โดย ฟ้า
    4 ต.ค 2559  การเปิดใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 ต.ค 2559  การแจ้งปิดโครงการและคืนเงินเหลือจ่ายภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด    โดย วนิดา (มท.50515)
    3 ต.ค 2559  แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมวลชน    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    3 ต.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5581 ลว 30 ก.ย.2559 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference    โดย 50035
    3 ต.ค 2559  การสำรวจข้อมูล ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานภาพแกนนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 ก.ย 2559  สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและแนวทางขับเคลื่อนภารกิจของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 59 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.    โดย มนตรี (มท.50577)
    29 ก.ย 2559  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)    โดย มนตรี (มท.50577)
    29 ก.ย 2559  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2559    โดย admin
    29 ก.ย 2559  ขอเชิญประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2560 ผ่านระบบ Tele Conference    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 ก.ย 2559  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย กตป. 50518
    28 ก.ย 2559  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา    โดย กมน. 50611-3
    27 ก.ย 2559  แบบฟอร์ม สสว.300    โดย วนิดา (มท.50515)
    27 ก.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5480 ลว 27 ก.ย. 59 เรื่อง การดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน    โดย 50035
    27 ก.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5479 ลว 27 ก.ย. 59 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่    โดย 50035
    27 ก.ย 2559  แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559 - 2560    โดย
    22 ก.ย 2559  PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภันยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560 ครั้งที่ 2    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 ก.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5383 ลว 21 กันยายน 2559 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50035
    21 ก.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5378 เรื่องการกันเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ5ล้านบาท)    โดย 50034
    21 ก.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5377เรื่องการกันเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ (กยจ.)    โดย 50034
    21 ก.ย 2559  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม    โดย กตป. 50518
    21 ก.ย 2559  การบริหารงบประมาณมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    โดย กตป. 50518
    21 ก.ย 2559  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564    โดย ปราลี
    21 ก.ย 2559  หลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทในระดับพื้นที่(เพิ่มเติม)    โดย .9
    19 ก.ย 2559  PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภันยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560    โดย
    16 ก.ย 2559  ที่ มท 0211.1/ว5242 ลว.15 ก.ย.59 เรื่องการใช้กลไก"คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามของเด็กและเยาวชน    โดย กกพ.สนผ.สป. 50034
    13 ก.ย 2559  การจัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด    โดย 50523
    13 ก.ย 2559  แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ 2559    โดย admin
    12 ก.ย 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5163 ลว 12 ก.ย. 2559 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเเละคนยากจน    โดย 50034
    12 ก.ย 2559  การตรวจสอบยอดคงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ    โดย กตป. 50518
    8 ก.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5085 ลว 8 ก.ย. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50035
    6 ก.ย 2559  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย .9
    5 ก.ย 2559  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    โดย กตป. 50518
    5 ก.ย 2559  มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙    โดย กตป. 50518
    1 ก.ย 2559  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2559    โดย admin
    1 ก.ย 2559  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ปีงบประมาณ 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 ก.ย 2559  เร่งรัดผลการดำเนินงานและนำเข้าข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 ส.ค 2559  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560    โดย
    29 ส.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4581 ลว 29 ส.ค. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50035
    29 ส.ค 2559  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 ส.ค 2559  ประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ไปสู่การปฏิบัติ    โดย
    25 ส.ค 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4800 ลว 25 สิงหาคม 2559 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5ล้านบาท)    โดย 50034
    24 ส.ค 2559  ประสานงานสำนักงาน BLO ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในระดับพื้นที่    โดย
    23 ส.ค 2559  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    โดย มนตรี (มท.50577)
    23 ส.ค 2559  การขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559 - 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 ส.ค 2559  การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 ส.ค 2559  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ    โดย วนิดา (มท.50515)
    19 ส.ค 2559  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย 0211.9
    16 ส.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4582 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50034
    9 ส.ค 2559  วิทยุในราชการ ที่ มท 0211.1/ว1096    โดย 50034, 02-221-8095
    8 ส.ค 2559  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 7/2559 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย admin
    5 ส.ค 2559  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2559    โดย เอกลักษณ์
    3 ส.ค 2559  อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2557 และประจำปี 2558 (โควตาหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    2 ส.ค 2559  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2559    โดย admin
    2 ส.ค 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4297 ลว 29 ก.ค. 59    โดย 50035
    2 ส.ค 2559  การจัดทำเป้าหมายระดับจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 ส.ค 2559  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2559    โดย
    29 ก.ค 2559  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย
    28 ก.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4268 ลว 28 ก.ค. 2559 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการรายงานตามแบบสำรวจรายการครุภัณฑ์และผู้รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และ    โดย 50035
    28 ก.ค 2559  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว4267 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 ก.ค 2559  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่นำทาง (Roadmap) ของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท.50577)
    28 ก.ค 2559  แนวทางการชี้แจงผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด/โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยุ่ของประชาชนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)    โดย กตป. 50518
    28 ก.ค 2559  การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สอง ของหน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย กตป. 50518
    27 ก.ค 2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ก.ค 2559  การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    27 ก.ค 2559  แจ้งกำหนดการและแนวทางการดำเนินงานต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศอ.ปส.มท
    25 ก.ค 2559  Agri-Map    โดย
    25 ก.ค 2559  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4172 ลว. 25 กรกฎาคม 2559    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22 ก.ค 2559  แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙    โดย กตป. 50518
    21 ก.ค 2559  กำหนดการ (ใหม่) งานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 ก.ค 2559  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ปี 2559 (ไตรมาส 4)    โดย มนตรี (มท.50577)
    21 ก.ค 2559  ระเบียบวาระการประชุมการชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ในวันที่ 21 ก.ค. 2559    โดย กปพ.สนผ.สป.
    14 ก.ค 2559  แจ้งสถานที่พักคอยของผู้ว่าราชการจังหวัดในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    โดย
    13 ก.ค 2559  ที่ มท. 0211.1/ว3250 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยกลไกคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่ มท 0211.1/ว3743 เรื่อง การใช้กลไก "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดี    โดย
    13 ก.ค 2559  เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงมหาดไทย    โดย กตป. 50518
    13 ก.ค 2559  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว879 ลว 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ และโครงการเ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    12 ก.ค 2559  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ    โดย กตป. 50523
    12 ก.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3963 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ    โดย 50034
    12 ก.ค 2559  ขอให้สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) กำหนดตัวบุคคลเป็นแกนกลางของทั้งสองฝ่าย (ไทย - กัมพูชา)    โดย
    11 ก.ค 2559  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 6/2559 (เรียน ปลัด กทม.)    โดย admin
    11 ก.ค 2559  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 6/2559 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย admin
    11 ก.ค 2559  แจ้งเวียนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2559    โดย
    8 ก.ค 2559  ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกันตัวคดียาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    8 ก.ค 2559  เหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์    โดย admin
    8 ก.ค 2559  สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม    โดย admin
    8 ก.ค 2559  งานสำคัญ/โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559    โดย 0211.9
    7 ก.ค 2559  งานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559    โดย
    7 ก.ค 2559  คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ    โดย admin
    7 ก.ค 2559  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายสายหยุด ทวิพัฒน์ บิดานายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา    โดย admin
    5 ก.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว3832 ลว 5 ก.ค. 59 เรื่อง เเนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทสิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตร    โดย 50034
    5 ก.ค 2559  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม เพื่อจัดสรรให้ ศอ.ปส.จ. ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    1 ก.ค 2559  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว840 การรับชมวิดีทัศน์การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่อง “ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ”    โดย กปพ.สนผ.สป.
    1 ก.ค 2559  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว840 การรับชมวิดีทัศน์การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่อง “ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ”    โดย กปพ.สนผ.สป.
    30 มิ.ย 2559  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี    โดย admin
    29 มิ.ย 2559  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฏาคม 2559    โดย admin
    28 มิ.ย 2559  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    28 มิ.ย 2559  การตัดโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส. (จังหวัดนำร่อง 9 จังหวัด)    โดย
    28 มิ.ย 2559  กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นายทวี จองพานิช บิดา ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงแก่กรรม    โดย admin
    27 มิ.ย 2559  สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม    โดย admin
    24 มิ.ย 2559  รายงานการบูรณาการงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 มิ.ย 2559  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า    โดย admin
    22 มิ.ย 2559  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว903 การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ลว 22 มิถุนายน 2559    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22 มิ.ย 2559  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559    โดย
    21 มิ.ย 2559  โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย
    21 มิ.ย 2559  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559    โดย admin
    20 มิ.ย 2559  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.2557-2561    โดย กสม. 50447
    17 มิ.ย 2559  ที่ มท. 0211.1/ว3447 ลว 15 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเชื่อมโยงความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทย    โดย 50035
    17 มิ.ย 2559  ที่ มท 0211.1/ว3444 ลว.15 มิ.ย.59 เรื่อง การส่งคืนเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน    โดย
    15 มิ.ย 2559  ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"    โดย admin
    15 มิ.ย 2559  ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559    โดย admin
    15 มิ.ย 2559  นายทองคำ เขื่อนทา (ป.ช.) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม    โดย admin
    15 มิ.ย 2559  นายยอด กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมาย สำนักงาน ก.ถ.สป. ถึงแก่กรรม    โดย admin
    15 มิ.ย 2559  การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย    โดย
    15 มิ.ย 2559  สำรวจครุภัณฑ์ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย
    9 มิ.ย 2559  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่นำทาง (Roadmap)    โดย เอกลักษณ์
    8 มิ.ย 2559  ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย    โดย admin
    7 มิ.ย 2559  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา IT Technology for Digital Economy Policy    โดย admin
    7 มิ.ย 2559  การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"    โดย admin
    7 มิ.ย 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3239 ลว 7 มิถุนายน 2559    โดย 50035 สกพ.สนผ.สป.
    6 มิ.ย 2559  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ    โดย admin
    6 มิ.ย 2559  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นางเยี่ยม ศรีขวัญ มารดานายวิชัย ศรีขวัญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย admin
    6 มิ.ย 2559   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2559    โดย admin
    3 มิ.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3140 ลว 3 มิ.ย. 59 เรื่อง การดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน    โดย 50035 สกพ.สนผ.สป.
    3 มิ.ย 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0211.1/3136    โดย 50035
    3 มิ.ย 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2996 ลว 30 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร    โดย 50035 miw
    2 มิ.ย 2559  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3110 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    2 มิ.ย 2559  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3100 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    2 มิ.ย 2559  ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย    โดย
    2 มิ.ย 2559  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙    โดย กตป. 50518
    2 มิ.ย 2559  ขอเชิญร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 มิ.ย 2559  การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย เอกลักษณ์
    1 มิ.ย 2559  ประเด็นการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (ถึงเดือนกรกฎาคม 2560)    โดย เอกลักษณ์
    31 พ.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3020 ลว 31 พ.ค. 2559 เรื่อง ให้รายงานการดำเนินการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้า    โดย 50035
    26 พ.ค 2559  การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในที่ดีขึ้น ฯ    โดย เมธี 50523
    25 พ.ค 2559  ที่ มท 0211.1/ว2908 ลว 25 พ.ค. 59 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนา "ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า"    โดย 50035
    25 พ.ค 2559  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 5/2559    โดย
    24 พ.ค 2559  โครงการ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข"    โดย สตป. 50482
    17 พ.ค 2559  การรายงานผลการดำเนินการตามแผนประชารัฐ ผ่านระบบ NISPA    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 พ.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2686 ลว 16 พ.ค. 59 เรื่องสรุปผลการประชุมชี้แจงการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อดำเนินโครงการตามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบ    โดย 50035
    16 พ.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2676 ลว 16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากมาตรการส่งเสริมความป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเห    โดย 50035
    13 พ.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7442 ลว 14 ธันวาคม 2558 เรื่อง รายงานโครงการตัวอย่าง (Best Practice)ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย 50035
    13 พ.ค 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2581 ลว 11 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดกรณีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย 50035
    11 พ.ค 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2581 ลว 11 พฤษภาคม 2559    โดย 50035
    11 พ.ค 2559  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 4/2559    โดย 50482
    11 พ.ค 2559  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559    โดย ศอ.ปส.มท
    10 พ.ค 2559  เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย
    10 พ.ค 2559  สรุปผลการเสวนาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย เอกลักษณ์
    4 พ.ค 2559  การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 พ.ค 2559  ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    2 พ.ค 2559  การจัดทำประเด็นการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (ถึงเดือนกรกฎาคม 2560)    โดย เอกลักษณ์
    2 พ.ค 2559  แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)    โดย
    29 เม.ย 2559  การโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิทยากรครู ข    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 เม.ย 2559  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนหลัง    โดย
    27 เม.ย 2559  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26 เม.ย 2559  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 เม.ย 2559  อาสาสมัครแรงงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 เม.ย 2559  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 เม.ย 2559  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559    โดย
    20 เม.ย 2559  การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 เม.ย 2559  สิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือ มท 0211.1/ว1977    โดย 50035
    18 เม.ย 2559  วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว 2115 ตรวจสอบข้อมุลโครงการเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย 50034
    18 เม.ย 2559  การโอนจัดสรรงบประมาณฯของ สป.มท. งวดที่2 ตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4(ศอ.ปส.มท.) /ว1928 ลว. 4 เม.ย. 59    โดย
    18 เม.ย 2559  การจัดสรรงบประมาณราย่ายประจำปี พ.ศ.2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 เม.ย 2559  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย admin
    7 เม.ย 2559   เรื่อง การขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญเร    โดย
    5 เม.ย 2559  ซักซ้อมแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)    โดย ศอ.ปส.มท.
    5 เม.ย 2559  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด งวดที่ 2    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 เม.ย 2559  การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 เม.ย 2559  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ สป.มท.    โดย สตป. 50523
    1 เม.ย 2559  เอกสารประกอบการประชุม VCS วันที่ 4 เมษายน 2559 (เพิ่ม)    โดย 50035
    1 เม.ย 2559  เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจรประชุมผ่าน VCS วันที่ 4 เมษายน 2559    โดย 50035
    1 เม.ย 2559  เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจรประชุมผ่าน VCS วันที่ 4 เมษายน 2559    โดย 50035
    1 เม.ย 2559  vcs มอบนโยบายตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร    โดย 50035
    1 เม.ย 2559  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    31 มี.ค 2559  การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 มี.ค 2559  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สป. (ฉบับทบทวน)    โดย มนตรี (มท.50577)
    29 มี.ค 2559  มท 0203.2/ว1802 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 – 2558 งบกลาง    โดย
    29 มี.ค 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว1800 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่อง กรอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 มี.ค 2559  ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค    โดย ธัญญชล
    29 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด แบบฟอร์มการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย 50034
    28 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1768 เรื่อง การทบทวนพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี    โดย 50034
    28 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1747 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ    โดย 50034
    25 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1746 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย 50034
    25 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1743 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่องการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับจังหวัด    โดย 50034
    24 มี.ค 2559  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู ก    โดย ศอ ปส มท
    24 มี.ค 2559  หนังสือ ด่วนมาก มท ที่ 0211.9/ว1620 ลว 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22 มี.ค 2559  มท0211.1/ว1657 ส่งคืนเงินงบประมาณตำบลละ5ลบ.    โดย 50035
    21 มี.ค 2559  แผนประชารัฐร่วมใจ (ฉบับแก้ไข3)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 มี.ค 2559  แผนประชารัฐร่วมใจ (ฉบับแก้ไข3)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 มี.ค 2559  ว1602แนวทางปฏิบัติในการทดสอบฯเพื่อการตรวจรับงานฯตำบลละ5ลบ.    โดย 50035
    18 มี.ค 2559  มท0211.1/ว1530ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯกรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย    โดย 50035
    18 มี.ค 2559  แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อพัฒนาเป็นวิทยากรครู ก    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 มี.ค 2559  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน (1ตำรวจ1โรงเรียน)    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1571 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ (เพิ่มเติม) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    16 มี.ค 2559  แจ้งรายชื่อบุคคลเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุดปฏิบัติการประจำตำบล หรือบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรครู ก    โดย
    16 มี.ค 2559  หนังสือ มท ที่ 0211.9/53 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆ ของส่วนราชการ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    16 มี.ค 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1545 สรุป การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    15 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1531 ลว 15 มีนาคม 2559 เรื่อง เร่งรัดทำการก่อหนี้และจองเงินในระบบ (PO)โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559    โดย วัลนิดา
    11 มี.ค 2559  เอกสารเพิ่มเติม - การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัย อย่างยั่งยืน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559    โดย ศอ ปส มท
    11 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1477 ลว 11 มีนาคม 2559 เรื่อง ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและทำการจองเงินในระบบ (PO)โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559    โดย วัลนิดา
    11 มี.ค 2559  เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงมหาดไทย    โดย สตป. 50518
    11 มี.ค 2559  การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดฯ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย 50577
    11 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1448 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2    โดย วัลนิดา
    11 มี.ค 2559  การจัดทำ การกำหนด และการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ    โดย เอกลักษณ์
    10 มี.ค 2559  การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สป.    โดย มนตรี (มท.50577)
    10 มี.ค 2559  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว1440 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย สปพ.สนผ.สป.
    8 มี.ค 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1386 ลว 8 มี.ค. 59    โดย วัลนิดา
    7 มี.ค 2559  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙    โดย สตป. 50482
    7 มี.ค 2559  การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗    โดย สตป. 50518
    7 มี.ค 2559  กำหนดการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดและวาระงานสำคัญ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559    โดย ศอ ปส มท
    4 มี.ค 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1321 ลว 4 มี.ค. 59    โดย
    4 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1299 ลว. 3 มี.ค. 59 เรื่อง การมอบอำนาจในการจดทะเบียนเครื่องจักรกล    โดย วัลนิดา
    4 มี.ค 2559  ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดและวาระงานสำคัญ    โดย
    3 มี.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1294 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2559 เรื่องให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และการบันทึกข้อมูล PO โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    2 มี.ค 2559  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว 1200 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559    โดย สปพ.สนผ.สป.
    29 ก.พ 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1187 ลว 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การใช้จ่ายเงินบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย วัลนิดา
    26 ก.พ 2559  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559    โดย เอกลักษณ์
    24 ก.พ 2559  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558    โดย
    24 ก.พ 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว1096 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559    โดย วัลนิดา
    17 ก.พ 2559  แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่    โดย
    17 ก.พ 2559  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว0907 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    17 ก.พ 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0981 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเร่งรัดโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นของประชาชน    โดย วัลนิดา
    17 ก.พ 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0982 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59    โดย วัลนิดา
    17 ก.พ 2559  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0908 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย สปพ.สนผ.สป
    16 ก.พ 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0935 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร    โดย วัลนิดา
    16 ก.พ 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0936 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การตรวจสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย วัลนิดา
    16 ก.พ 2559  สรุปผลการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    15 ก.พ 2559  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ตามยุทธศาสตร์ในระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    15 ก.พ 2559  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    12 ก.พ 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/98 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง หัวหน้าสำหนักงานจังหวัดทุกจังหวัด    โดย วัลนิดา
    10 ก.พ 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0817 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การขยายเวลาการให้บริการแก่ส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและขอสนับสนุนข้อมูลผลการดำเนินการโครงการ    โดย วัลนิดา
    10 ก.พ 2559  ที่ มท 0211.1/ว0816 สรุปผลการประชุมการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย 50034
    10 ก.พ 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0815 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    10 ก.พ 2559  แผนปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    10 ก.พ 2559  การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)    โดย สตป. 50518
    8 ก.พ 2559  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สตป. 50518
    4 ก.พ 2559  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0594 ลว 29 มกราคม 2559 เรื่อง การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย สปพ.สนผ.สป
    4 ก.พ 2559  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0703 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 การจัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล    โดย วัลนิดา
    3 ก.พ 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0662 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559    โดย วัลนิดา
    2 ก.พ 2559  ด่วนที่สุด มท. 0211.1/ว601 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องขอความร่วมมือจังหวัดให้เร่งรัดการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย วัลนิดา
    1 ก.พ 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0647 ลว. 1 ก.พ.59 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ กยจ. เพิ่มเติม    โดย ศูนย์สนับสนุนการบริห
    29 ม.ค 2559  ขอเชิญชวนจังหวัด/ชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 ม.ค 2559  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว0593 ลว. 29 ม.ค. 59 เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    29 ม.ค 2559  การเร่งรัดโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ    โดย สตป. 50522
    28 ม.ค 2559  แบบรายงานสถานะการดำเนินโครงการ/รายการ งบรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม    โดย สตป. 50518
    27 ม.ค 2559  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย
    27 ม.ค 2559  แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    27 ม.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0490 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย วัลนิดา
    22 ม.ค 2559  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 (โควตาหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 ม.ค 2559  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผู้ตรวจการแผ่นดิน)    โดย สตป. 50521
    18 ม.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว320 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59    โดย
    18 ม.ค 2559  เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ มท.    โดย สตป. 50518
    18 ม.ค 2559  วิทยุด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศบร.)/02 ลงวันที่ 18 ม.ค. 59 รายงานโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนฯ    โดย สกพ.(ศบร.)สนผ.สป. 50
    15 ม.ค 2559  มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม    โดย สตป. 50518
    15 ม.ค 2559  แฟ้มบรรยายการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น    โดย ศอ ปส มท
    15 ม.ค 2559  แผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย
    14 ม.ค 2559  ขอขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    โดย สตป. 50518
    14 ม.ค 2559  การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เกี่ยวกับแนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี    โดย มนตรี (มท. 50577)
    14 ม.ค 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0228 เรื่อง การขอเพิ่มสิทธิและขอสนับสนุนบุคลากรในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และระบบ GFMIS ภายใต้โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ    โดย สกพ. (ศบร.) สนผ.สป.
    13 ม.ค 2559  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์    โดย 50577
    13 ม.ค 2559  หนังสือ มท ที่ 0211.9/7348 ลว 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานและบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม    โดย สปพ.สนผ.สป
    11 ม.ค 2559  ที่ มท 0211.1/ว0155 เรื่อง ขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลฯ    โดย
    11 ม.ค 2559  ที่ มท 0211.1/ว0154 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59    โดย
    8 ม.ค 2559  ที่ นร 0505/ว 421 เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558    โดย สตป. 50518
    8 ม.ค 2559  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.1/256 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 แบบรายงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    7 ม.ค 2559  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    6 ม.ค 2559  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2559    โดย สตป.50482
    5 ม.ค 2559  โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 กรณีพืชน้ำอย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0036 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559    โดย วัลนิดา
    30 ธ.ค. 2558  วิทยุ ถึง จังหวัด ที่ มท 0211.1/ว7805 แบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ    โดย 50034, 50035
    25 ธ.ค. 2558   มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบ โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 จำนวน 8 มาตรการ 45 โครงการ    โดย วัลนิดา
    24 ธ.ค. 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 7685 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล    โดย วัลนิดา
    24 ธ.ค. 2558   รวมแฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2559 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 ธ.ค. 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7612 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการ    โดย วัลนิดา
    21 ธ.ค. 2558  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุง)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18 ธ.ค. 2558   แผนที่ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี    โดย
    17 ธ.ค. 2558  โครงการตามมาตรการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/58    โดย วัลนิดา 50034
    17 ธ.ค. 2558  แผนที่ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 ธ.ค. 2558  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบประชุมทางไกล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)    โดย สตป. 50518
    15 ธ.ค. 2558  รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    โดย สตป. 50518
    14 ธ.ค. 2558  ที่ มท 0211.1/ว 7442 การรายงานโครงการตัวอย่าง (Best Practice) ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่    โดย วัลนิดา
    14 ธ.ค. 2558  สรุปผลการประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล มท0211.1/ ว7379 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558    โดย วัลนิดา
    9 ธ.ค. 2558  ที่ มท 0211.2/ว 7367 ลว 9 ธ.ค. 58 เรื่องการเร่งรัดการดำเนินการตามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    โดย สตป. 50518
    9 ธ.ค. 2558  พระกฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทย    โดย สอก.สนผ.สป.
    8 ธ.ค. 2558  ที่ มท 0211.1/ว37350 แก้ไขแบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ...เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (แบบ พชภ. 04)    โดย
    8 ธ.ค. 2558  ที่ มท 0211.1/ว7345 สรุปผลการประชุมให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลฯ    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    8 ธ.ค. 2558  ที่ มท 0211.1/ว7329 การขออนุญาตใช้สถานที่ตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    8 ธ.ค. 2558  เชิญร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    8 ธ.ค. 2558  ที่ มท 0211.1/ว7320 การติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    8 ธ.ค. 2558  ที่ มท 0211.1/ว7319 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    4 ธ.ค. 2558  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ฉบับที่ 3)    โดย
    4 ธ.ค. 2558  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    3 ธ.ค. 2558  การจัดสรรงบประมาณ BIKE FOR DAD    โดย สอก.สนผ.สป.
    2 ธ.ค. 2558  ที่ มท 0211.1/ว7246 การขอยกเลิกโครงการฯ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่หรือตำบล    โดย
    2 ธ.ค. 2558  ที่ มท 0211.1/22769 เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 และ 13 ตุลาคม 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย 50034
    2 ธ.ค. 2558  ที่ มท 0211.1/ว22770 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    30 พ.ย 2558   ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7197 สรุปผลการประชุมให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล    โดย 50034
    30 พ.ย 2558  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบส่วนราชการ    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 พ.ย 2558  แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)    โดย
    25 พ.ย 2558  การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย
    24 พ.ย 2558  การนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559    โดย
    24 พ.ย 2558  เอกสารประกอบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 24 พ.ย. 58    โดย 50034
    24 พ.ย 2558  วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว7064 ลว. 24 พฤศจิกายน 2558    โดย 50034
    23 พ.ย 2558  วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว7003 สรุปผลประชุม Video Conference 19 พฤศจิกายน 2558    โดย 50034
    20 พ.ย 2558  8 ขั้นตอนการบริหารโครงการ ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ    โดย ศพพ.มท.
    19 พ.ย 2558  เอกสารประกอบการประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ คลินิกให้คำปรึกษาจังหวัดอำเภอฯ วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 58    โดย
    18 พ.ย 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6924 การดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ    โดย
    16 พ.ย 2558  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบรายจ่ายอื่น    โดย ศอ.ปส.มท.
    13 พ.ย 2558  แจ้งการโอนจัดสรรงบบริหารโครงการฯ (ที่ มท.0211.1/ว882 ลว.13 พ.ย.58)    โดย
    12 พ.ย 2558  มท0211.1/ว 6615 การดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย ศิริกานต์ 50034
    11 พ.ย 2558  ที่ มท 0211.1/ว6616 การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย 50034
    11 พ.ย 2558  การประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล    โดย ศิริกานต์
    11 พ.ย 2558  การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเพิ่มเติม    โดย
    10 พ.ย 2558  การตรวจติดตามการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของรัฐบาล    โดย ศิริกานต์ 50034
    10 พ.ย 2558  วิทยุสรุปผลการประชุมหารือข้อราชการ มท. 4 พ.ย. 58    โดย ชัยรัตน์ 50034
    10 พ.ย 2558  ทบทวนการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 พ.ย 2558  ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย โทร. 50518
    9 พ.ย 2558  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    6 พ.ย 2558  หนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1209 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสร    โดย สปพ.สนผ.สป
    3 พ.ย 2558  โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (ปรับปรุง)    โดย โทร. 50034
    3 พ.ย 2558  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย โทร 50034
    2 พ.ย 2558  ด่วนที่สุด การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59    โดย โทร.50035
    30 ต.ค 2558  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6488 ลว. 30 ต.ค. 58 เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน    โดย
    30 ต.ค 2558  การตัดโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนแรก    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 ต.ค 2558  รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    โดย
    29 ต.ค 2558  การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29 ต.ค 2558  แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง    โดย สกพ โทร 50034
    27 ต.ค 2558  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติด    โดย
    27 ต.ค 2558  การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเ    โดย
    27 ต.ค 2558  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ต.ค 2558  การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561    โดย มนตรี (มท. 50577)
    26 ต.ค 2558  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6359 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี พ.ศ. 2559    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26 ต.ค 2558  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6360 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างและความรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22 ต.ค 2558  การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน    โดย กนกทิพย์ 50518
    19 ต.ค 2558  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6183 ลว. 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    19 ต.ค 2558  สรุปผลการประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสิรมความเป็นอยู่ระดับตำบลฯ    โดย
    19 ต.ค 2558  ด่วนที่สุด แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย admin
    19 ต.ค 2558  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด    โดย
    16 ต.ค 2558  ด่วนที่สุด การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และขออนุมันติงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย admin
    16 ต.ค 2558  หนังสือ มท. ที่ มท 0211.9/ว 6142 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย ศพพ.มท.
    15 ต.ค 2558  ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย admin
    15 ต.ค 2558  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย admin
    15 ต.ค 2558  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย น.ส.อมราภรณ์
    14 ต.ค 2558  แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    14 ต.ค 2558  การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    11 ต.ค 2558  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย
    11 ต.ค 2558  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย
    10 ต.ค 2558  ขอรับการจัดสรรงบแระมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเพิ่มเติม (มติ ครม.6 ตุลาคม 2558)    โดย 50611
    9 ต.ค 2558  สรุปแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    7 ต.ค 2558  ข้อมูลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน. 50611
    7 ต.ค 2558  สรุปผลการจัดประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ มท. และการจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทาง จุดยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ มท. ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    6 ต.ค 2558  การจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    5 ต.ค 2558  การอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (21 จังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    5 ต.ค 2558  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘    โดย admin
    2 ต.ค 2558  เอกสารประกอบการนำเสนอของกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ในการประชุมหารือข้อราชการของ มท. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    1 ต.ค 2558  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    1 ต.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5832 เรื่อง มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต่างๆ ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 และคำสั่งของประธานกรรมการอำนวยการ ศอ.กต.    โดย
    30 ก.ย 2558  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2558) ในไตรมาสที่ 4    โดย มนตรี (มท. 50577)
    25 ก.ย 2558  การขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24 ก.ย 2558  ด่วนที่สุด การใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย admin
    24 ก.ย 2558  ที่ มท 0211.1/ว5447 เรื่อง การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2560 ตามแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนำร่อง    โดย
    24 ก.ย 2558  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24 ก.ย 2558  ภาพถ่าย Flipchart ของทั้ง 9 กลุ่ม    โดย ศอ.ปส.มท.
    24 ก.ย 2558  งานนำเสนอ การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    23 ก.ย 2558  ขอขอบคุณในการร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ    โดย พร สอก.
    21 ก.ย 2558  โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทาง จุดยืนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ มท. ในประยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    21 ก.ย 2558  การประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ มท. วันที่ 16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    21 ก.ย 2558  ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย admin
    18 ก.ย 2558  แผนที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร    โดย ศอ.ปส.มท.
    14 ก.ย 2558  ข้อมูลตำบลทั่วประเทศ 7,255 ตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    11 ก.ย 2558  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 5270 ลว. 11 กันยายน 2558 เรื่อง การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย สปพ.สนผ.สป.
    11 ก.ย 2558  มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    11 ก.ย 2558  การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    10 ก.ย 2558  เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย
    10 ก.ย 2558  การเสนอหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และคู่มือการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    10 ก.ย 2558  ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    9 ก.ย 2558  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 5218 ลว. 9 กันยายน 2558 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    9 ก.ย 2558  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย admin
    9 ก.ย 2558  คู่มือมาตรกการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    8 ก.ย 2558  การประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 16 กันยายน 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    8 ก.ย 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5174 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ    โดย
    2 ก.ย 2558  รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดรอบ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน)    โดย สผร. มท๕๐๕๗๗
    2 ก.ย 2558  ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    2 ก.ย 2558  แบบรายงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน    โดย สพถ.สนผ.สป.
    1 ก.ย 2558  เอกสารประกอบ โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.6/ว 50239 ลว 1 กันยายน 2558    โดย สผร.สนผ.
    1 ก.ย 2558  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘    โดย admin
    1 ก.ย 2558  โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทาง จุดยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    28 ส.ค 2558  ที่ มท 0211.1/ว 626 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี 2558 ระดับภาค    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 ส.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4933 เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี 2558 ระดับภาค    โดย
    26 ส.ค 2558  แนวทางการปรับกิจกรรมสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ ศอ.ปส.จ.    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 ส.ค 2558  รายงานสถานภาพภาพรวมด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย สนผ.สป. 50518
    26 ส.ค 2558  โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24 ส.ค 2558  คำสั่งที่ ศอ.ปส.ที่ 5/2558 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)    โดย
    21 ส.ค 2558  การอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    21 ส.ค 2558  ที่ มท 0211.1/ว4810 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ สป.มท. เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน    โดย
    20 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (13) โครงการศูนย์ส่งเสริมอาชีพการผลิตชา จ.เชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป
    20 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (12) โครงการพัฒนาระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลุ่มน้ำห้วยตาด จ.เชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป
    20 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (11) โครงการจัดซื้อวัสดุสร้างฝายบ้านกอก พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต จ.น่าน    โดย สปพ.สนผ.สป
    20 ส.ค 2558  เชิญประชุม Video Conference วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558    โดย แกมแก้ว 50611-13
    18 ส.ค 2558  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18 ส.ค 2558  คู่มือการดำเนินงานโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ    โดย แกมแก้ว 50611-13
    17 ส.ค 2558  ที่ มท 0211.1/ว4665 เรื่อง การดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)    โดย ศอ.ปส.มท.
    14 ส.ค 2558  กาารตรวจเยี่ยมพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายกฤษณพงศ์ กีรติกร)    โดย กาญจนา 50523
    13 ส.ค 2558  หนังสือ มท. ที่ มท 0211.9/15139 ลว. 13 สิงหาคม 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10 ส.ค 2558  หนังสือ มท.ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๔๔๙๕ ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินงานตามข้อหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    6 ส.ค 2558  การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    4 ส.ค 2558  แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2558)    โดย พูนศักดิ์ มท50577
    4 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (10) กรณี เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา จ.พิษณุโลก    โดย สปพ.สนผ.สป.
    4 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (9) กรณี พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านทำขนมดอกจอก ข้าวเกรียบปลานิงบ้านอิงโค้ง จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    4 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (8) กรณี การส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค และก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    4 ส.ค 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (7) กรณี พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตามพระราชดำริ จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    4 ส.ค 2558  แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 ส.ค 2558  การดำเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย
    3 ส.ค 2558  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (มติ 21 ก.ค.58)    โดย admin
    29 ก.ค 2558  หนังสือ มท. ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๓๙๗๕ ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)    โดย ศพพ.มท.
    24 ก.ค 2558  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4192 เรื่อง การเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    21 ก.ค 2558  แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 ก.ค 2558  ทบทวนแผน/โครงการการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    20 ก.ค 2558  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    17 ก.ค 2558  แบบรับรองแผนงาน/โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจนฯ    โดย
    16 ก.ค 2558  การให้ความช่วยเหลือ กรณีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปรามยาเสพติด    โดย
    16 ก.ค 2558  การเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการปฏิบัติฟื้นฟูฯ    โดย
    16 ก.ค 2558  การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap)    โดย มนตรี (มท.50577)
    15 ก.ค 2558  แผนการลงพื้นที่ ประกวดหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (แก้ไข27/07/58)    โดย
    15 ก.ค 2558  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย
    15 ก.ค 2558  รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    โดย กนกทิพย์ 50518
    14 ก.ค 2558  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 - 2558    โดย
    14 ก.ค 2558  เชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา    โดย
    14 ก.ค 2558  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู    โดย
    10 ก.ค 2558  ทบทวนแผน/โครงการการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ    โดย ธัญลักษณ์
    8 ก.ค 2558  รายชื่อหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท (จำนวน 24,086 หมู่บ้าน)    โดย ศพพ.มท.
    8 ก.ค 2558  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (พช.)    โดย ศพพ.มท.
    8 ก.ค 2558  (ร่าง) คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง    โดย ศพพ.มท.
    8 ก.ค 2558  โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำและการส่งน้ำด้วยระบบท่อ (จังหวัดน่าน)    โดย ศพพ.มท.
    8 ก.ค 2558  แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 -2560)    โดย ศพพ.มท.
    8 ก.ค 2558  ขอเชิญ ร่วมสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 60 ปี รปศ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    โดย สปพ. /พร..
    7 ก.ค 2558  ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี    โดย เมธี สผร.สนผ.สป.
    3 ก.ค 2558  การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ 12 สิงหาคม 2558    โดย พรดา สอก.
    3 ก.ค 2558  การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี2558 ระดับภาค    โดย ศอ.ปส.มท.
    3 ก.ค 2558  ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2558    โดย สปพ.สนผ.สป
    3 ก.ค 2558  โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    โดย สปพ.สนผ.สป
    2 ก.ค 2558  การจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)    โดย พูนศักดิ์ มท50577
    30 มิ.ย 2558  การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย พูนศักดิ์ 50577
    29 มิ.ย 2558  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย สตป.50518
    26 มิ.ย 2558  การดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME provincial Champions)    โดย
    23 มิ.ย 2558  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2558) ในไตรมาสที่ 3    โดย มนตรี (มท. 50577)
    17 มิ.ย 2558  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 มิ.ย 2558  (ร่าง)สรุปกิจกรรมการดำเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    โดย กาญจนา 50523
    16 มิ.ย 2558  การนำผู้กระทำความผิดตามมาตรา 56 เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 มิ.ย 2558  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    15 มิ.ย 2558  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 มิ.ย 2558  ที่ มท 0211.1/ว 3297 เรื่อง ขอความร่วมมือในการปรับชื่อค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เป็น "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัด..."    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 มิ.ย 2558  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 มิ.ย 2558  อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2556 (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานในระดับพื้นที่ (จังหวัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    10 มิ.ย 2558  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    โดย กนกทิพย์
    9 มิ.ย 2558  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย    โดย กนกทิพย์
    9 มิ.ย 2558  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2558) ประจำปี 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 มิ.ย 2558  ที่ มท 0211.1/ว3180 เรื่อง การจัดทำเป้าหมายระดับจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 - 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 มิ.ย 2558  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561    โดย มนตรี (มท. 50577)
    8 มิ.ย 2558  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สป. ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย กาญจนา
    6 มิ.ย 2558  ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    4 มิ.ย 2558  ที่ มท 0213.2/688 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบราบจ่ายอื่น ของ สป.มท. งวดที่ 2    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 มิ.ย 2558  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเว็บไซต์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 พ.ค 2558  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ปี 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 พ.ค 2558  มท 0211.1/ว2946 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 พ.ค 2558  มท 0211.1/ว2903 เรื่อง การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมากปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 พ.ค 2558  หนังสือกองคลัง สป.มท. แจ้งตัดโอนงบสำนักงาน ป.ป.ส. (Mobile Team)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 พ.ค 2558  ที่ มท 0211.1/ว 2829 เรื่อง การประชุมคณะกรรมอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 พ.ค 2558  เรื่องกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 พ.ค 2558  รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดรอบ 4 เดือน(ธันวาคม 2557-มีนาคม 2558)    โดย พูนศักดิ์ 50577
    20 พ.ค 2558  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.6/ว2712 ลว. 15 พ.ค. 2558 เรื่อง การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ. 2559 วาระ 1    โดย สผร.สนผ.
    18 พ.ค 2558  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี ในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558) ของกระทรวงมหาดไทย    โดย พูนศักดิ์ 50577
    15 พ.ค 2558  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย สปพ.สนผ.สป
    12 พ.ค 2558  หนังสือกองคลัง สป.มท. แจ้งตัดโอนงบสำนักงาน ป.ป.ส. งวดที่ 2 ตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2017 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 พ.ค 2558  วาระงาน 14 พ.ค. 2558    โดย pon
    12 พ.ค 2558  เชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 พ.ค 2558  การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 พ.ค 2558  ซักซ้อมความเข้าใจบทบาทของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    11 พ.ค 2558  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    8 พ.ค 2558  วาระงาน ผู้บริหาร วันที่ 11 พค. 2558    โดย pon
    8 พ.ค 2558  วาระงาน ผู้บริหาร วันที่ 8 พ.ค. 2558    โดย pon
    7 พ.ค 2558  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๕๗๒ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชน    โดย ศอ.ปส.มท.
    6 พ.ค 2558  วาระงาน ผู้บริหาร สนผ.สป. วันที่ 7 พ.ค. 2558    โดย pon
    6 พ.ค 2558  ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    6 พ.ค 2558  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๕๒๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ออกเอกสารประจำตัวพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ    โดย ศอ.ปส.มท.
    4 พ.ค 2558  ขอความร่วมมือกำกับดูแลการรับซื้อผลปาล์มทะลายและปาล์มร่วงตามราคาแนะนำและการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    1 พ.ค 2558  วาระงาน ผู้บริหาร สนผ.สป. วันที่ 6 พ.ค. 2558    โดย pon
    30 เม.ย 2558  วาระงานผู้บริหารสำนักนโยบายและแผน สป. วันที่ 1 พ.ค. 2558    โดย pon
    30 เม.ย 2558  ที่ มท.๐๒๑๑.๑/๑๒๔ เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและกระบวนการแต่ตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    29 เม.ย 2558  abc    โดย
    29 เม.ย 2558  SME    โดย
    29 เม.ย 2558  วาระงาน ผู้บริหาร สนผ.สป. 30/4/58    โดย pon
    28 เม.ย 2558  แบบกำลังพลฯ ปี 2557 - 2558 (เฉพาะส่วนกลาง)    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 เม.ย 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๔๑๑ เรื่อง การจัดทำข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    27 เม.ย 2558  แบบแจ้งยืนยันการตรวจสอบการปรับข้อมูล ผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    24 เม.ย 2558  การสำรวจสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    23 เม.ย 2558  รายงานผลโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20 เม.ย 2558  การแถลงผลงานรอบ 6 เดือน มท. วันที่ 21 เมษายน 2558 (ปรับปรุง)    โดย admin
    17 เม.ย 2558  ร่างแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    16 เม.ย 2558  แบบรายงานสถานภาพงบประมาณ รายการ/โครงการ ที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างต่อครั้งตั้งแต่ 50 ล้านขึ้ยไป    โดย กนกทิพย์ (50518)
    16 เม.ย 2558  การรายงานสถานภาพงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย กนกทิพย์ (50518)
    10 เม.ย 2558  หนังสือที่ มท 0211.9/ว 2135 ลว. 10 เมษายน 2558 เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (พื้นที่เป้าหมาย พ.ศ. 2558)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    8 เม.ย 2558  การเปิดกรอบและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนเป็นค่านำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    7 เม.ย 2558  หนังสือ มท. ที่ 0211.9/07044 ลว. 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งผลการเพิ่มพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี บ้านห้วยสัก อ.พาน และ บ้านวังน้อย อ.ป่าแดด จ.เชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป.
    7 เม.ย 2558  หนังสือ มท. ที่ 0211.9/07043 ลว. 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย
    3 เม.ย 2558  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 58)    โดย ศอ.ปส.มท.
    31 มี.ค 2558  ดาวน์โหลดแบบกำลังพล ๑    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 มี.ค 2558  ตัวอย่าง การรายงานแผนปฏบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สปพ.สนผ.สป.
    27 มี.ค 2558  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    25 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๑/๔๐๖๖ เรื่อง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    24 มี.ค 2558  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ตามยุทธศาสตร์ในระยะครึ่งแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)    โดย
    24 มี.ค 2558  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ /ว ๑๗๗๕ เรื่อง การพิจารณาบำเน็จความชอบปี ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ) ด้านยาเสพติด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    24 มี.ค 2558  คำอธิบายแบบสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม 15 หน้า และการเตรียมความพร้อมในการสำรวจกายภาพ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23 มี.ค 2558  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ จ.เชียงราย และสรุปผลโครงการฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23 มี.ค 2558  สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) จ.น่าน    โดย
    23 มี.ค 2558  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) จ.น่าน    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23 มี.ค 2558  หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 มี.ค 2558  อนุโมทนาบัตร เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัดพระเชตุพนฯ    โดย พร สอก.
    17 มี.ค 2558  การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สอก. (50769)
    17 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๕๙๘ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศอ.ปส.มท.
    17 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๙๑ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    13 มี.ค 2558  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1579 ลว. 13 มีนาคม 2558 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    13 มี.ค 2558  ตัวชี้วัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 มี.ค 2558  โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ (โครงการที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์)    โดย สปพ.สนผ.สป
    12 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๓๒๖๙ เรื่อง เร่งรัดติดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๗ ของหน่วยงานเบิกจ่ายแทนกัน    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 มี.ค 2558  ตัวอย่าง การขับเคลื่อนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ 8 ขั้นตอน ของอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (3) ขั้นตอนที่ 4 - 8 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ    โดย สปพ.สนผ.สป
    12 มี.ค 2558  ตัวอย่าง การขับเคลื่อนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ 8 ขั้นตอน ของอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (2) ขั้นตอนที่ 1- 3    โดย สปพ.สนผ.สป
    10 มี.ค 2558  ตัวอย่าง การขับเคลื่อนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ 8 ขั้นตอน ของอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (1) ขั้นตอนออกคำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานฯ และแผนปฏิบัติการฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10 มี.ค 2558  ตัวอย่าง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของอ่างเก็บน้ำห้วยบง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา (อ่างเก็บน้ำ พ.ศ. 2557)    โดย สปพ.สนผ.สป
    10 มี.ค 2558  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1401 ลว. 5 มี.ค. 58 เรื่องรายงานแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สปพ.สนผ.สป.
    3 มี.ค 2558  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    3 มี.ค 2558  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... แจ้งอธิบดีกรมการปกครอง    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    3 มี.ค 2558  การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ของ มท. และ สป. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนในระดับจังหวัด    โดย มนตรี (มท. 50577)
    3 มี.ค 2558  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมกา    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    3 มี.ค 2558  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    2 มี.ค 2558  การจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘    โดย
    2 มี.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๓๑๙ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลการจัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และเร่งรัดการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 ก.พ 2558  การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย สมน. (50611-13)
    27 ก.พ 2558  การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    27 ก.พ 2558  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) ของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    27 ก.พ 2558  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘    โดย ธัญญชล (สตป. 50482)
    26 ก.พ 2558  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม และเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย admin
    26 ก.พ 2558  การปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 ก.พ 2558  การสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์    โดย มนตรี (มท. 50577)
    26 ก.พ 2558  ตัวอย่างการขอเพิ่มพื้นที่ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี บ้านเค็ม ม.5 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26 ก.พ 2558  ตัวอย่างการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี เปลี่ยนแปลงจาก อ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง เป็น อ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26 ก.พ 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (6) กรณี โครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร (สร้างฝายดักตะกอนและอาคารแบ่งน้ำ) จ.เชียงราย    โดย สปพ.วนผ.สป.
    26 ก.พ 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (5) กรณี โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ จ.สุโขทัย    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26 ก.พ 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (4) กรณี โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูง จ.อุทัยธานี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26 ก.พ 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (3) กรณี โครงการแปรรูปอาหารและการทำนาข้าวอินทรีย์ จ.สงขลา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25 ก.พ 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (2) กรณี โครงการโรงผลิตน้ำดื่มในชุมชน จ.พัทลุง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25 ก.พ 2558  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (1) กรณี โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25 ก.พ 2558  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ ระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และหน่วยงานภาคี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25 ก.พ 2558  แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2557-2560)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    24 ก.พ 2558  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24 ก.พ 2558  บทความโครงการตามรอยเท้าพ่อ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    19 ก.พ 2558  สรุป ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ม.ค. 58 งบประมาณเบิกแทนกันสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    19 ก.พ 2558  สรุป ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ม.ค. 58 งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย
    17 ก.พ 2558  ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว๑๐๕๗ ลว. ๑๗ ก.พ. ๕๘ การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย สุคนธ์ทิพย์
    17 ก.พ 2558  ที่ ยธ ๑๑๒๒/๒๒๕๗ เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    16 ก.พ 2558  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (power point)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    13 ก.พ 2558  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    13 ก.พ 2558  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10 ก.พ 2558  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    9 ก.พ 2558  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ /๑๙๖๘ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 ก.พ 2558  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ /ว ๐๘๔๔ เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย
    5 ก.พ 2558  ขอความร่วมมือประเมินผลการดำเนินงานชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team) ของจังหวัดและอำเภอ    โดย ศอ.ปส.มท.
    5 ก.พ 2558  การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    5 ก.พ 2558  การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    3 ก.พ 2558  การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 ม.ค 2558  การโอนจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม เพื่อให้จังหวัดใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    28 ม.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว ๕๘๔ เรื่อง แนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ปี ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    26 ม.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว.๐๕๓๖ เรื่อง การสับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม (ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 ม.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว๔๒๑ เรื่อง การายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 ม.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว๓๕๓ เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 ม.ค 2558  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว๓๙๐ เรื่อง ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ    โดย ศอ.ปส.มท.
    20 ม.ค 2558  แผนปฏิบัติการขับเครื่องโครงการเน้นหนัก"กลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ"    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20 ม.ค 2558  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 2    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20 ม.ค 2558  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ ๑    โดย สปพ.สนผ.สป.
    19 ม.ค 2558  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    โดย ธัญญชล (สตป. 50482)
    16 ม.ค 2558  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๐๕ เรื่อง ขอเชิญชวนจังหวัด/ชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าประกวดผลงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    15 ม.ค 2558  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    15 ม.ค 2558  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    13 ม.ค 2558  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอ.ปส.มท.)/ว ๑๙๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    9 ม.ค 2558  แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    8 ม.ค 2558  15 ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี    โดย พรดา
    6 ม.ค 2558  แบบรายงานการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สผร.
    6 ม.ค 2558  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย ธัญญชล 50482
    5 ม.ค 2558  ประเด็นข้อราชการของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557    โดย สปพ.สนผ.สป.
    30 ธ.ค. 2557  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๔๗๔๐ เรื่อง แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    30 ธ.ค. 2557  ขอตวามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)    โดย แกมแก้ว 0 2222 2148
    30 ธ.ค. 2557  สรุปการประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)    โดย เมธี
    26 ธ.ค. 2557  การประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับ ผวจ. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) วันที่ 29 ธ.ค. 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    25 ธ.ค. 2557  เปลี่ยนวันจัดพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ    โดย พรดา
    25 ธ.ค. 2557  รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี 2558)    โดย สผร.สนผ.สป. (50577)
    24 ธ.ค. 2557  กำหนดการกีฬาภายใน สป. 25ธันวาคม2557    โดย พรดา
    23 ธ.ค. 2557  แนวทางการนำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู ฯ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗    โดย ศอ.ปส.มท.
    22 ธ.ค. 2557  การประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับ ผวจ. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล วันที่ 26 ธ.ค. 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    22 ธ.ค. 2557  สรุปประเด็นหารือข้อราชการของ มท. ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19 ธ.ค. 2557  การประชุมเชิงวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของ มท. 10 ปี    โดย มนตรี (มท. 50577)
    17 ธ.ค. 2557  เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯเสื้อม่วง    โดย pon
    16 ธ.ค. 2557  แผนที่ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา    โดย ศอ.ปส.มท.
    15 ธ.ค. 2557  ที่ มท.๐๒๐๓.๒/ว ๔๓๔๘ เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    12 ธ.ค. 2557  แผนที่ โรงแรมไดมอนล์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี    โดย ศพส.มท.
    12 ธ.ค. 2557  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๑๓๒๐๐ เรื่อง การอบรมระบบสารสนเทศยาเสพติด (War Room) ระดับจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    11 ธ.ค. 2557  สรุปประเด็นหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557    โดย
    8 ธ.ค. 2557  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2557    โดย ponda
    8 ธ.ค. 2557  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25    โดย ponda
    8 ธ.ค. 2557  Download ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนัก มท.    โดย admin
    4 ธ.ค. 2557  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการ    โดย สผร.สนผ.สป. (50577)
    1 ธ.ค. 2557  แบบประมวลการปฏิบัติราชการ เพื่อการพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สผร.สนผ.สป. (50577)
    1 ธ.ค. 2557  แผนที่ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก    โดย ศอ.ปส.มท.
    1 ธ.ค. 2557  แผนที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่    โดย ศอ.ปส.มท.
    28 พ.ย 2557  ว592 การจัดทำงบประมาณด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฯ    โดย ponda
    27 พ.ย 2557  แผนที่ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์    โดย ศพส.มท.
    27 พ.ย 2557  ตารางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    26 พ.ย 2557  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย ธัญญชล (สตป. 50482)
    25 พ.ย 2557  สรุปประเด็นสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)    โดย pon
    25 พ.ย 2557  ขอเชิญร่วมสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ"รักพ่อ"    โดย pon
    25 พ.ย 2557  การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม 2557    โดย pon
    25 พ.ย 2557  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผอ.สนผ.สป.    โดย pon
    24 พ.ย 2557  ขอให้ส่งสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อประกอบการประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    24 พ.ย 2557  powerpoint คำบรรยายมอบนโยบาย 9 วันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๗    โดย ศอ.ปส.มท.
    23 พ.ย 2557  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบรายจ่ายอื่น    โดย ศอ.ปส.มท.
    21 พ.ย 2557  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560) และมติการประชุมร่วม คสช. และ ครม. (เพิ่มเติม)    โดย
    20 พ.ย 2557  แผนที่โรงแรมเซ็นทาราแอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น    โดย ศพส.มท.
    20 พ.ย 2557  แผนที่ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี    โดย ศพส.มท.
    20 พ.ย 2557  ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน    โดย ponda
    19 พ.ย 2557  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556-2560) และมติการประชุมร่วม คสช.และ ครม    โดย สมน.
    18 พ.ย 2557  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.)/ว ๔๐๒๘ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    18 พ.ย 2557  สรุปรายงานการดำเนินเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ ปปส.ภ. ๑ - ๙    โดย ศพส.มท.
    18 พ.ย 2557  การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย    โดย ขนิษฐา
    18 พ.ย 2557  ประเด็นการบูรณาการของส่วนราชการกับ มท. ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 21 พ.ย. 2557    โดย สผร.สนผ.สป. (50577)
    17 พ.ย 2557  แผนที่ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี    โดย กฤตนันท์
    17 พ.ย 2557  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558    โดย admin
    14 พ.ย 2557  ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว ๕๓๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดสรรงบบริหารจัดการระดับจังหวัดด้านป้องกันและปราบปราม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย Krittanun
    14 พ.ย 2557  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย Krittanun
    14 พ.ย 2557  ที่ ยธ ๑๑๒๑/๑๒๔๘๒ เรื่อง ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแบะปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟูและการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๕๗    โดย Krittanun
    13 พ.ย 2557  แผนที่ โรงแรมเวลคัมเวิลด์บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี    โดย Krittanun
    12 พ.ย 2557  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย ศอ.ปส.มท.
    11 พ.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๘๔๑ เรื่อง แจ้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    โดย ศพส.มท.
    10 พ.ย 2557  การจัดทำข้อมูลพื้นที่เพื่อการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10 พ.ย 2557  สรุปประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10 พ.ย 2557  แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558    โดย สมพร 50522
    10 พ.ย 2557  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.)/ว ๓๔๔๑ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)    โดย ศพส.มท.
    7 พ.ย 2557  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    7 พ.ย 2557  การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ สป. ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    6 พ.ย 2557  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    31 ต.ค 2557  การดำเนินโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    28 ต.ค 2557  ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด (เพิ่มเติม)    โดย สสม.
    27 ต.ค 2557  Roadmap แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ มท. ในระยะสั้น (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24 ต.ค 2557  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย สสม
    22 ต.ค 2557  รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    20 ต.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3570 ลว 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง การสำรวจฐานข้อมูล (แหล่งน้ำและหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    16 ต.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท.)/ว ๓๕๐๖ เรื่อง กวาดบ้านให้เป็นสีขาว    โดย ศพส.มท.
    10 ต.ค 2557  การดำเนินโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย    โดย ภานุวัฒน์
    10 ต.ค 2557  โครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย ิอภัสรา พิทักษ์วงศ์
    10 ต.ค 2557  โครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย อภัสรา พิทักษ์วงศ์ H
    9 ต.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.) /๙๗๕๖ เรื่อง สนง.ป.ป.ส.ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานฯ ผ่านระบบ NISPA    โดย ศพส.มท.
    8 ต.ค 2557  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน    โดย สตป (50482)
    7 ต.ค 2557  การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่    โดย สมน.สนผ.สป.
    7 ต.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.) /ว ๐๒๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    7 ต.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๐๓๙๔ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้จังหวัด    โดย ศพส.มท.
    30 ก.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท)/ว ๓๑๑๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ    โดย ศพส.มท.
    30 ก.ย 2557  การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สตป. (50482)
    30 ก.ย 2557  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย สตป. (50482)
    29 ก.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท)/ว ๐๐๑๙ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาแบบครบวงจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย ศพส.มท.
    24 ก.ย 2557  แนวทางการทำงานโครงการตามแผนพัฒนาชนบท โดย นายเอนก ปันทะยม    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23 ก.ย 2557  การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี วันที่ 24 กันยายน 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    23 ก.ย 2557  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลกรฯสนผ.    โดย สอก
    22 ก.ย 2557  ร่างแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19 ก.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศอปส.มท.)/ว0011 การติดตามผลผู้ผ่านการบำบัดรักษา    โดย ศพส.มท.
    19 ก.ย 2557  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สตป. (50482)
    18 ก.ย 2557  ตัวอย่าง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี    โดย สปพ.สนผ.สป
    18 ก.ย 2557  ตัวอย่าง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของอ่างเก็บน้ำหห้วยเพ็ง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป
    18 ก.ย 2557  ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานระดับจังหวัด/อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป
    18 ก.ย 2557  แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม (15 หน้า    โดย สปพ.สนผ.สป.
    15 ก.ย 2557  สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    13 ก.ย 2557  การประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง วันที่ 17 ก.ย. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล    โดย มนตรี (มท. 50577)
    12 ก.ย 2557  ด่วนที่สุด แจ้งจังหวัดกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีเกี่ยวกับค่าบริหารจัดการและดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    11 ก.ย 2557  การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 10.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10 ก.ย 2557  การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 11 (The 11th SOMRDPE) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปี 2014 ณ เมืองโบฮอลล์ ประเทศฟิลิปปินส์    โดย
    10 ก.ย 2557  การปฏิบัติตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายเหล้าปั่น    โดย
    10 ก.ย 2557  ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายจากงดเหล้า "เข้าพรรษา" เป็นงดเหล้า "ให้ครบพรรษา"    โดย
    10 ก.ย 2557  11223    โดย
    2 ก.ย 2557  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ    โดย ธัญญชล (50482)
    2 ก.ย 2557  ผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    โดย ธัญญชล (สตป.)
    28 ส.ค 2557  ด่วนที่สุด กำหนดจัดการประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สตป.
    28 ส.ค 2557  กำหนดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ศพส.จ./กทม. ฉบับปรับปรุง    โดย ศพส.มท.
    27 ส.ค 2557  การประชุมสัมมนาเจ้าหน้า ศพส.จ./กทม. เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    โดย
    24 ส.ค 2557  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท.)/ว ๒๔๓๘ เรื่อง การจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี    โดย ศอปส.มท.
    22 ส.ค 2557  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศพส.มท.
    21 ส.ค 2557  ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีรายการในปีงบประมาณ (กระทรวงศึกษาธิการ)    โดย ธัญญชล
    20 ส.ค 2557  ผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    โดย ธัญญชล
    19 ส.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ    โดย ศพส.มท.
    19 ส.ค 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว2361 เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่    โดย สมน.สนผ.สป. (0-2222-
    19 ส.ค 2557  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย ศพส.มท.
    15 ส.ค 2557  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๒๓๑๗ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือ ติดตาม ผู้เสพ ผู้ติด ที่ผ่านการบำบัดรักษา    โดย ศพส.มท.
    15 ส.ค 2557  เอกสารประกอบการประชุมโซนนิ่งภาคเกษตร ที่ สศช    โดย สมน.
    14 ส.ค 2557  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    7 ส.ค 2557  ประชาสัมพันธ์งานธุรการหนังสือเวียน    โดย พรดา
    7 ส.ค 2557  หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด    โดย
    6 ส.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗    โดย ศอปส.มท.
    6 ส.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗)    โดย ศอปส.มท.
    6 ส.ค 2557  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    โดย พรดา สอก.
    4 ส.ค 2557  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    4 ส.ค 2557  เตรียมการจัดทำข้อมูลสำคัญของกระทรวงมหาดไทยเพื่อต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    โดย ภานุวัฒน์ (50577)
    4 ส.ค 2557  แบบรายงานประกอบการจัดทำเอกสาร งปม. ประจำปี 2558 ในขั้น กมธ. วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558    โดย สุทธิรดา 50451
    31 ก.ค 2557  การรายงานผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐    โดย
    28 ก.ค 2557  แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ในห้วง 3 เดือน (ก.ค-ก.ย.2557)    โดย
    25 ก.ค 2557  การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    โดย ภานุวัฒน์ (50577)
    24 ก.ค 2557  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2558    โดย
    24 ก.ค 2557  แบบรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว2003 และ ว 2004 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2557    โดย สผร 50756
    23 ก.ค 2557  การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557    โดย
    23 ก.ค 2557  แบบรายงานการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา พ.ร.บ. งปม.ปี 2558 เสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัตติ    โดย สผร.
    22 ก.ค 2557  โครงการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา (หลักสูตรวิทยากรครู ก.)    โดย
    21 ก.ค 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท)/ว๑๙๕๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย คสช. กระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    18 ก.ค 2557  Roadmap ของ มท. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ คสช.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    17 ก.ค 2557  สรุปประเด็นการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    17 ก.ค 2557  การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ปีงบประมาณ 2557    โดย สุคนธ์ทิพย์
    15 ก.ค 2557  เอกสารการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 10 กรกฎาคม 2557    โดย ศพส.มท.
    15 ก.ค 2557  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2557 - 2561    โดย มนตรี (มท. 50577)
    8 ก.ค 2557  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    7 ก.ค 2557  การรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย
    7 ก.ค 2557  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย ธัญญชล โทร 50482
    4 ก.ค 2557  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย
    2 ก.ค 2557  การชี้แจงของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)    โดย ธัญญชล (50482)
    28 มิ.ย 2557  แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย ธัญญชล (50482)
    26 มิ.ย 2557  การจัดทำ Roadmap ของ มท. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ คสช. ในระยะสั้นและระยะยาว    โดย ภานุวัฒน์
    25 มิ.ย 2557  การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2557 - 2561 ครั้งที่ 1/2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    23 มิ.ย 2557  สรุปการประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของ มท. ตามนโยบายของ คสช. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2557 ณ สโมสรกองทัพบก (ส่วนกลาง)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    20 มิ.ย 2557  แบบตอบรับการเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ    โดย ศพส.มท.
    17 มิ.ย 2557  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขออนุญาติให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ    โดย ศพส.มท.
    17 มิ.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว.๑๒๙ เรื่อง แจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ศพส.จ.)    โดย ศพส.มท.
    17 มิ.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ ยธ.๑๑๐๑/๕๐๔๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ และขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ    โดย ศพส.มท.
    17 มิ.ย 2557  การจัดทำ Roadmap ของ มท. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ คสช.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    16 มิ.ย 2557  ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)    โดย admin
    16 มิ.ย 2557  ด่วนที่สุด การเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีฯ พ.ศ. 2557 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)    โดย บัญชา
    13 มิ.ย 2557  ด่วนที่สุด การเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีฯ พ.ศ. 2557 (เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด)    โดย บัญชา
    12 มิ.ย 2557  ด่วนที่สุด การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ    โดย admin
    12 มิ.ย 2557  ร่าง Roadmap แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    12 มิ.ย 2557  กระบวนงานปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ๓,๒๕๐ แห่ง ๗๙๑ อำเภอ    โดย ศ
    11 มิ.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว๑๔๐๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิ.ย. ๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    11 มิ.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว๑๔๐๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    10 มิ.ย 2557  แนวทางการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด รองรับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557    โดย ศพส.มท.
    9 มิ.ย 2557  ยกเลิก รายงานแบบ คสช.๔๑    โดย ศพส.มท.
    9 มิ.ย 2557  ตารางสรุปจำนวนพื้นที่อหมู่บ้าน/ชุมชนเฝ้าระวังสูงสุดระดับอำเภอ    โดย ศพส.มท.
    4 มิ.ย 2557  การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    โดย
    21 พ.ค 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 7 ถึงครั้งที่ 9    โดย ศพส.มท.
    19 พ.ค 2557  กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (พิษณุโลก)    โดย ศพส.มท.
    16 พ.ค 2557  แผนที่โรงอรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่    โดย ศพส มท
    16 พ.ค 2557  เร่งรัดการดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    14 พ.ค 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 6    โดย ศพส.มท.
    13 พ.ค 2557  แผนที่ โรงแรม โกลเด้น บีช พัทยา    โดย
    12 พ.ค 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 5    โดย ศพส.มท.
    8 พ.ค 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๔    โดย ศพส.มท.
    8 พ.ค 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๓    โดย ศพส.มท.
    8 พ.ค 2557  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    โดย
    7 พ.ค 2557  ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่๒    โดย ศพส.มท.
    2 พ.ค 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๒    โดย
    29 เม.ย 2557  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    22 เม.ย 2557  การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด    โดย admin
    18 เม.ย 2557  การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    โดย
    18 เม.ย 2557  แนวทางการเบิดดำเนินการสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว    โดย ศพส.มท.
    18 เม.ย 2557  การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศพส.มท.
    18 เม.ย 2557  การนำเข้าข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศพส.มท.
    11 เม.ย 2557  การจัดทำโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของ มท. “โครงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน” (เพิ่มเติม)    โดย มนตรี
    9 เม.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.10/ว842 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ในความรับผิดชอบของ มท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย
    2 เม.ย 2557  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๑/๑๙๔๙ เรื่อง โครงการนำร่องห้องอุ่นใจในสถานศึกษาในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ    โดย ศพส.มท.
    28 มี.ค 2557  การรายงานผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐    โดย สุคนธ์ทิพย์
    27 มี.ค 2557  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของ มท. ตามยุทธศาสตร์ปีที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)    โดย มนตรี
    27 มี.ค 2557  การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์    โดย ศพส.มท.
    24 มี.ค 2557  สรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่    โดย เมธี
    19 มี.ค 2557  ผลการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศพส.มท.
    18 มี.ค 2557  ประกาศจาก ศพส.มท.    โดย ศพส.มท.
    14 มี.ค 2557  แบบรายงานการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย สตป
    13 มี.ค 2557  การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ จ.เชียงใหม่    โดย มนตรี
    10 มี.ค 2557  แนวทางการประชาสัมพันธ์เงินค่าจำนำข้าว    โดย admin
    27 ก.พ 2557  การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    โดย สตป
    18 ก.พ 2557  การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของ สป. ลงสู่ระดับหน่วยงานในสังกัด สป. (Department Performance Agreement : DPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย มนตรี (50577)
    12 ก.พ 2557  การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และหารือปัญหาอุปสรรคเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข    โดย เมธี
    31 ม.ค 2557  ข้อราชการผู้บริหาร มท. ในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2557    โดย มนตรี
    17 ม.ค 2557  ประเด็นการสัมภาษณ์ ปมท. และ อปค. เรื่อง การวางตัวของข้าราชการกับความขัดแย้งทางการเมือง รายการฟันธง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557    โดย มนตรี (50577)
    10 ม.ค 2557  โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"    โดย มนตรี
    9 ม.ค 2557  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของ สำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศพส.มท.
    9 ม.ค 2557  ปัญหาและข้อเสนอแนะของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    โดย มนตรี
    8 ม.ค 2557  วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น.    โดย มนตรี
    7 ม.ค 2557  ประสานการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2557    โดย ศพส.มท.
    25 ธ.ค. 2556  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2557    โดย อภัสรา
    19 ธ.ค. 2556  การรายงานผลโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"    โดย มนตรี
    19 ธ.ค. 2556  แนวปฏิบัติหลังยุบสภาผู้แทนราษฎร    โดย สนผ.สป.
    18 ธ.ค. 2556  เป้าหมายปี2557    โดย ศพส.มท.
    16 ธ.ค. 2556  รายงานแผนงาน/โครงการสำคัญ    โดย มนตรี
    11 ธ.ค. 2556  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน (งบ ปปส.)    โดย ศพส.มท.
    9 ธ.ค. 2556  แนวทางกลั่นกลองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มเติม)    โดย สปพ.สนผ.สป
    4 ธ.ค. 2556  โทรสารทางราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว4884 ลว. 3 ธ.ค. 2556    โดย ศพส.มท.
    3 ธ.ค. 2556  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว4885 ลว. 3 ธ.ค. 2556    โดย ศพส.มท.
    27 พ.ย 2556  วิทยุ แจ้งเลื่อนการประชุมมอบนโยบายฯวันจันทร่ที่2ธ.ค.2556 จ.เชียงใหม่    โดย ศพส.มท.
    27 พ.ย 2556  วิทยุ แจ้งเลื่อนการประชุมมอบนโยบายฯวันจันทร่ที่2ธ.ค.2556 จ.เชียงใหม่    โดย ศพส.มท.
    23 พ.ย 2556  การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล วันที่ 26 - 27พฤศจิกายน 2556    โดย มนตรี (50577)
    20 พ.ย 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๗๕๖ เรื่อง รายชื่อหมู่บ้านชุมชน เฝ้าระวังสูงสุด    โดย ศพส.มท.
    19 พ.ย 2556  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๑๕๕๔ เรื่อง การตัดโอนงบประมาณของ สป.มท.    โดย ศพส.มท.
    19 พ.ย 2556  ด่วนที่สุด ที่ ยธ.๑๑๒๕/๒๑๐๔๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุม    โดย ศพส.มท.
    18 พ.ย 2556  การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล    โดย
    18 พ.ย 2556  ส่งแบบตอบรับร่วมประชุมมอบนโยบายฯ(4ภาค)    โดย ศพส.มท.
    15 พ.ย 2556  การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่    โดย มนตรี (มท. 50577)
    12 พ.ย 2556  ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำนินงานขยายผลโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    11 พ.ย 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๖๒๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในบริเวณพื้นที่ชายแดน    โดย ศพส.มท.
    11 พ.ย 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๖๑๘ เรื่อง การประชุมมอบนโยบายตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระดับพื้นที่ ปี ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    8 พ.ย 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๕๘๒ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราบจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    6 พ.ย 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๕๓๒ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานสกัดกั้นตามแนวชายแดน    โดย ศพส.มท.
    6 พ.ย 2556  การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020"    โดย มนตรี (มท. 50577)
    5 พ.ย 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๘/ว.๓๓๑ เรื่อง การจัดเวรร่วมดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานะการณ์ด้านมวลชนกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    1 พ.ย 2556  กองคลัง สป. แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางของเกษตรกร ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาฯ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    1 พ.ย 2556  กองคลัง สป. แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ    โดย สปพ.สนผ.สป
    31 ต.ค 2556  โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31 ต.ค 2556  สรุปประเด็นการมอบนโยบายของผู้บริหารแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31 ต.ค 2556  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกรในการเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    31 ต.ค 2556  โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระราชดำริ"    โดย
    31 ต.ค 2556  การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31 ต.ค 2556  test    โดย test
    31 ต.ค 2556  การมอบหมายงานของ นรม. ในการประชุมคณะ หน.ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 8/2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29 ต.ค 2556  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว4298 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557    โดย บรรยงค์ มท. 50611-3
    25 ต.ค 2556  การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ อาคารรัฐสภา    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24 ต.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว๔๓๓๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน"    โดย บรรยงค์ มท. 50612-13
    21 ต.ค 2556  รายงานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกพื้นที่การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    โดย
    15 ต.ค 2556  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10 ต.ค 2556  การเผยแพร่เอกสารผลงาน เรื่อง การดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ    โดย สมน.สนผ.สป. / 50611-
    8 ต.ค 2556  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 2-2556    โดย ปฐมพล (สมน.สนผ.สป.)
    8 ต.ค 2556  แบบฟอร์มความเห็นเรื่องยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โดย
    26 ก.ย 2556  การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020"    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24 ก.ย 2556  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)    โดย ปฐมพล (สมน.สนผ.สป.)
    18 ก.ย 2556  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ให้อำนาจ กค. กู้เงินฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18 ก.ย 2556  ที่ มท 0211.4/ว3792 เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    โดย บรรยงค์ 50611-3
    17 ก.ย 2556  กำหนดการ 23 - 24 ก.ย. 2556    โดย ศพส.มท.
    16 ก.ย 2556  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๗๔๗ เรื่อง กรอบประเด็นการวิเคราะห์ร่างแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    13 ก.ย 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว.279 ลงวันที่ 13 ก.ย.2556    โดย ศพส.มท.
    12 ก.ย 2556  ขอเชิญร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 23 - 24 ก.ย.2556    โดย ศพส.มท.
    12 ก.ย 2556  การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    12 ก.ย 2556  (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอกาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3 ปี 2557    โดย ศพส.มท.
    9 ก.ย 2556  การประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและการติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    4 ก.ย 2556  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชีงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๗ จังหวัด    โดย สปพ.สนผ.สป.
    29 ส.ค 2556  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560)    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร 5061
    27 ส.ค 2556  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพ.ส.มท.)/ว ๓๔๑๑ เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา (Cannabis)    โดย ศพส.มท.
    22 ส.ค 2556  แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22 ส.ค 2556  แนวทางการจัดทำและกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22 ส.ค 2556  รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ของจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20 ส.ค 2556  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๓๘๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน ๑ ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    โดย ศพส.มท.
    20 ส.ค 2556  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว.๓๓๖๑ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี ๒๕๕๖ ช่วง 6 เดือนหลัง (สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๖)    โดย ศพส.มท.
    19 ส.ค 2556  รายชื่อหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555    โดย ศพส.มท.
    19 ส.ค 2556  โครงการ "เสวนาประชาธิปไตยเพื่อสร้างสังคมปรองดอง"    โดย สมน.สนผ.สป 50611
    13 ส.ค 2556  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)ว ๓๒๒๗๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด รอบที่๒/๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    9 ส.ค 2556  ด่วนที่สุดที่ มท.๐๒๑๑.๓/ว.๓๒๔๖ เรื่อง โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดกระทรวงมหาดไทย    โดย สพถ.มท
    9 ส.ค 2556  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)ว ๓๒๔๕ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ    โดย ศพส.มท.
    8 ส.ค 2556  การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    8 ส.ค 2556  ที่ ยธ ๑๑๒๕/๑๓๕๙๒ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี ๒๕๕๖ (สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๖)    โดย ศพส.มท.
    7 ส.ค 2556  สรุปผลโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑    โดย สปพ.สนผ.สป.
    6 ส.ค 2556  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ มท. ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31 ก.ค 2556  ที่ มท 0211.4/ว3091 เรื่อง สรุปผลการประชุมการจัดการโซนนิ่งการเกษตรเพื่อพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน    โดย สมน.สนผ.สป. / 50613
    31 ก.ค 2556  ที่ มร.๐๕๐๕/ว๑๒๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่๑๕๕/๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ และปรับปรุงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ    โดย ศพส.มท.
    30 ก.ค 2556  ที่ มท. ๐๒๑๑.๓/๒๑๙๘ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนิน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม    โดย สพถ.มท.
    30 ก.ค 2556  เอกสารการมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 6/2556 (ข้อเสนอการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30 ก.ค 2556  เอกสารการมอบหมายงานของนายกรั    โดย
    30 ก.ค 2556  ถึง ศพส.จ.ลพบุรี    โดย ศพส.มท.
    29 ก.ค 2556  แบบสำรวจการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมของจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป. / 50611-
    29 ก.ค 2556  เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร 28 ก.ค. 56    โดย สมน.สนผ.สป. / 50611-
    26 ก.ค 2556  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว6918 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555    โดย ศพส.มท.
    19 ก.ค 2556  ข้อมูลรายงานสถานภาพการปลูกข้าว ณ ปัจจุบันจากข้อมูลดาวเทียม (ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ของ ๗๖ จังหวัด    โดย บรรยงค์ 50611-3
    19 ก.ค 2556  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว228 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2556 ประทับตรา ประเด็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจำนวนสถานประกอบการ    โดย ศพส.มท.
    19 ก.ค 2556  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว2951 ลงวันที่ 18 ก.ค. 56 เรื่อง การกำหนดเป้าหมายตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2557    โดย ศพส.มท.
    18 ก.ค 2556  โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    15 ก.ค 2556  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้หลักการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    11 ก.ค 2556  ppt รอง.เสรี ศรีหะไตร เรื่อง การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ศพส.จ กาญจนบุรี    โดย ศพส.มท.
    11 ก.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว.๒๘๔๑ เรื่อง การดำเนินการเร่งรัดติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    โดย ศพส.มท.
    11 ก.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว.๒๑๙ เรื่อง ขอส่งข้อสั่งการเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง ๔ เดือนหลัง    โดย ศพส.มท.
    11 ก.ค 2556  Best Practice    โดย ศพส.มท.
    8 ก.ค 2556  ผลการประชุมจัดทำร่างแผนงานในการปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)    โดย
    8 ก.ค 2556  ผลการประชุมจัดทำร่างแผนงานในการปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)    โดย ปฐมพล (สมน.สนผ.สป.)
    5 ก.ค 2556  การจัดทำข้อมูลพื้นที่เพื่อการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    4 ก.ค 2556  แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนหลัง (ก.ค. - กย. 2556)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    4 ก.ค 2556  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ส. ลงวันที่ 3 เม.ย. 2561 เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร/สมน
    2 ก.ค 2556  รายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ    โดย ศพส.มท.
    2 ก.ค 2556  การมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    28 มิ.ย 2556  รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 11    โดย สปพ.สนผ.สป.
    31 พ.ค 2556  การกำหนดเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ    โดย ศพส.มท.
    31 พ.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๒๒๐๔ เรื่อง การประชุมเร่งรัดการดำเนินงานด้านยาเสพติด อาชญากรรม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ (เอกสารเพิ่มเติม)    โดย ศพส.มท.
    31 พ.ค 2556  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.40 - 14.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31 พ.ค 2556  ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30 พ.ค 2556  การดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30 พ.ค 2556  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561    โดย ศพส.มท.
    30 พ.ค 2556  แผนที่เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนนทบุรี    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30 พ.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2615 ลว 16 พ.ค.61 เรื่อง ประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชน    โดย
    30 พ.ค 2556  ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบ VCS    โดย ศพส.มท.
    29 พ.ค 2556  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29 พ.ค 2556  ขอเชิญประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561    โดย
    29 พ.ค 2556  สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญประชุมในวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2556    โดย ศพส.มท.
    28 พ.ค 2556  การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ขั้นกรรมาธิการ ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    27 พ.ค 2556  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ง.241)    โดย ศพส.มท.
    23 พ.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๒๑๑๓ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    โดย ศพส.มท.
    23 พ.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1845 ลว 4 เม.ย. 61 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4    โดย อรพรรณ (50577)
    15 พ.ค 2556  การทบทวนโครงสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่    โดย อภัสรา 50611
    14 พ.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1713 ลว 28 มี.ค. 61 เรื่อง การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย ศพส.มท.
    14 พ.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1678 ลว 27 มีนาคม 2561 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย บรรยงค์ 50611
    10 พ.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว1552 ลว 20 มี.ค. 61 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย ศพส.มท.
    10 พ.ค 2556  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561    โดย เมธี
    10 พ.ค 2556  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณายกร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และระยะ    โดย
    10 พ.ค 2556  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1118 ลว 27 ก.พ. 61 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3    โดย
    10 พ.ค 2556  ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ขอแผ่นดิน ประจำปี 2560    โดย มนตรี (มท. 50577)
    8 พ.ค 2556  มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560    โดย บรรยงค์ 50611
    3 พ.ค 2556  การประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559 ครั้งที่ 2    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30 เม.ย 2556  การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนของ มท.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29 เม.ย 2556  เอกสารประกอบการประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย
    29 เม.ย 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๑๘๒๒ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค    โดย ศพส.มท.
    29 เม.ย 2556  การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559 (ในส่วนของ สป.มท.)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    25 เม.ย 2556  ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    25 เม.ย 2556  การมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2556    โดย สผร.สนผ. (รัชชุมาศ 5
    24 เม.ย 2556  แบบสำรวจข้อมูลปัจจัยบ่งชี้และแบบสอบถามความคิดเห็น    โดย ศพส.มท.
    24 เม.ย 2556  เรื่องการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6998 ลว 13 ธ.ค. 60    โดย ศพส.มท.
    23 เม.ย 2556  สรุปผลการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย
    23 เม.ย 2556  แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ (คนละ 480)    โดย ศพส.มท.
    23 เม.ย 2556  การจัดทำข้อมูลแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี    โดย ชวนันทณัฏฐ์ สผร.สนผ.
    22 เม.ย 2556  ร่างแผนยุทธศาสตร์ มท. หลังจากการประชุม 22 เม.ย. 56 (เพิ่มช่องค่าเป้าหมาย)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    22 เม.ย 2556  แบบจัดทำแผน /รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบฯ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2556 (สงป.301)    โดย บัญชา
    19 เม.ย 2556  การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18 เม.ย 2556  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10 เม.ย 2556  เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อการปราบปรามยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศพส.มท.
    9 เม.ย 2556  การตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    4 เม.ย 2556  การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร    โดย มนตรี (มท. 50577)
    3 เม.ย 2556  หนังสือ ศพส.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท๐๒๑๑.๑/ว๑๒๓๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๕ (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    29 มี.ค 2556  เอกสารประกอบการรายงานการโอนเปลี่ยนแปลง งปม. ตามหนังสือ สนผ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 102 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2558    โดย ชวนันทณัฏฐ์ มท. 5045
    29 มี.ค 2556  ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศพส.มท.
    28 มี.ค 2556  ป.ย.ป. มท.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    27 มี.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว3807 ลว 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย    โดย บรรยงค์ 50611
    22 มี.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3672 ลว 30 มิ.ย. 60 เรื่อง ขอส่งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสับปะรด ครั้งที่ 1/2560    โดย ศพส.มท.
    22 มี.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3646 ลว 30 มิ.ย. 60 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    โดย ศพส.มท.
    19 มี.ค 2556  ระเบียบวาระการประชุมมอบนโยบายแก่คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับจังหวัดผ่านวีดีทัศน์    โดย ศพส.มท.
    19 มี.ค 2556  แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61    โดย ศพส.มท.
    19 มี.ค 2556  รายงานการกัก ยึด หรืออายัดสารเคมีควบคุมที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรมฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19 มี.ค 2556  การศึกษาดูงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) ไทย - กัมพูชา - ลาว - เมียนมา    โดย ศพส.มท.
    18 มี.ค 2556  สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18 มี.ค 2556  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามฯวันที่ 15 มีนาคม 2556    โดย ศพส.มท.
    15 มี.ค 2556  คำสั่งศพส.มท.ที่ ๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    15 มี.ค 2556  ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนาโครงการบทบาทภารกิจของกระทรวงการคลังเพื่อเอาชนะยาเสพติด (20 จังหวัดภาคอีสาน)    โดย ศพส.มท.
    15 มี.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2284 ลว 28 เม.ย. 60 เรื่อง การติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    15 มี.ค 2556  โทรสาร เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    12 มี.ค 2556  แบบรายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2556    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    12 มี.ค 2556  ข้อสั่งการและข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยในการสัมมนาปลัดจังหวัด นายอำเภอ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2559)    โดย ศพส.มท.
    12 มี.ค 2556  ขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ครั้งที่ 1    โดย มนตรี / มท. 50577
    11 มี.ค 2556  แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ (กรมผู้เบิกแทน)    โดย ศพส.มท.
    9 มี.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7309 ลว. 19 ธ.ค. 59 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ที่ได้จากโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน    โดย มนตรี
    6 มี.ค 2556  สรุปผลการสำรวจสินทรัพย์ Asset ของรัฐ ที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (กรม/รัฐวิสาหกิจ)    โดย
    5 มี.ค 2556  วิทยุในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6698 ลว. 21 พ.ย. 59 Video Conference แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ    โดย admin
    5 มี.ค 2556  ด่วนที่สุด มท0211.1/ว6422 ลว 8 พ.ย. 2559 เรื่อง การรายงานการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปีการผลิต 2559/60    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร/สมน
    5 มี.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5955 ลว. 17 ต.ค. 59 เรื่อง ขอให้ ผวจ.ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่    โดย admin
    4 มี.ค 2556  การสำรวจข้อมูล ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานภาพแกนนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE    โดย ศพส.มท.
    1 มี.ค 2556   การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2557 ฯ    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร/สมน
    28 ก.พ 2556  เร่งรัดผลการดำเนินงานและนำเข้าข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย
    28 ก.พ 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5378 เรื่องการกันเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ5ล้านบาท)    โดย สตป.
    22 ก.พ 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5085 ลว 8 ก.ย. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย ศพส.มท.
    20 ก.พ 2556  การขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559 - 2560    โดย ศพส.มท.
    19 ก.พ 2556  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19 ก.พ 2556  การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส. (เพชรบุรี,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี)    โดย ศพส.มท.
    15 ก.พ 2556      โดย
    15 ก.พ 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3140 ลว 3 มิ.ย. 59 เรื่อง การดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน    โดย ศพส.มท.
    8 ก.พ 2556  แจ้งกำหนดการและแนวทางการดำเนินงานต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย รัชชุมาศ (มท. 50755)
    8 ก.พ 2556  กำหนดการ (ใหม่) งานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่    โดย ศพส.มท.
    5 ก.พ 2556  รายงานการบูรณาการงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศพส.มท.สป.
    4 ก.พ 2556  การรับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559    โดย รัชชุมาศ (มท. 50755)
    30 ม.ค 2556  โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย มนตรี ใจงาม
    30 ม.ค 2556  0211.1/ว1977 เรื่อง การขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญเร    โดย มนตรี ใจงาม
    28 ม.ค 2556  เอกสารประกอบการประชุม VCS วันที่ 4 เมษายน 2559 (เพิ่ม)    โดย เมธี สุขสมบูรณ์
    28 ม.ค 2556  ขอเชิญร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย มนตรี ใจงาม
    24 ม.ค 2556  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559    โดย ศพส.มท.
    23 ม.ค 2556  เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย สตป.
    22 ม.ค 2556  ขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ (Asset) ของรัฐที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์    โดย สตป.
    21 ม.ค 2556  ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฯ    โดย
    21 ม.ค 2556  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว265 ลว 17 มกราคม 2556 เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในปี 2556-2558    โดย
    18 ม.ค 2556  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนหลัง    โดย สผร. 50577
    16 ม.ค 2556  การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด และการกำหนดตัวชี้วัดในแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556    โดย นายปฐมพล เย็นอาคาร
    15 ม.ค 2556  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559    โดย ศพส.มท.
    11 ม.ค 2556  มท0211.1/ว1530ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯกรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย    โดย สตป.
    8 ม.ค 2556  การประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    4 ม.ค 2556  การสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ (Asset) ของรัฐที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (จังหวัด)    โดย สตป.
    26 ธ.ค. 2555  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว1480 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง การเตรียมการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560    โดย ศพส.มท.
    25 ธ.ค. 2555  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 5982 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่    โดย สผร.สนผ.สป.
    24 ธ.ค. 2555  การเตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    18 ธ.ค. 2555  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบส่วนราชการ    โดย ศพส.มท.
    18 ธ.ค. 2555  สรุปการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับยาเสพติด ความมั่นคง และอื่นๆ    โดย ศพส.มท.
    17 ธ.ค. 2555  การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย ศพส.มท.
    14 ธ.ค. 2555  โทรสารทางราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1799 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555    โดย
    7 ธ.ค. 2555  โทรสาร เชิญ ผวจ.และรอง ผวจ.    โดย ศพส.มท.
    7 ธ.ค. 2555  เชิญ รอง ผวจ.ประชุม วันที่ 12 ธ.ค.2555    โดย ศพส.มท.
    4 ธ.ค. 2555  การจัดทำรายงานขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปี พ.ศ.2557 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    30 พ.ย 2555  การปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ตามมติ ครม. )    โดย สผร.สนผ.
    28 พ.ย 2555  ที่ มท 0211.1/ว4810 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ สป.มท. เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน    โดย ศพส.มท.
    20 พ.ย 2555  หนังสือ ศพส.มท. ด่วนมาก ที่ มท 0211.1/ว5438 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2555    โดย ศพส.มท.
    20 พ.ย 2555  หนังสือ ศพส.มท. ด่วนที่สุด 0211.1(ศพส.มท.)/ว5437 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2555    โดย ศพส.มท.
    15 พ.ย 2555  แผนการลงพื้นที่ ประกวดหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (แก้ไข27/07/58)    โดย ศพส.มท.
    14 พ.ย 2555  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 - 2558    โดย สตป.
    14 พ.ย 2555  การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี2558 ระดับภาค    โดย ศพส.มท.
    12 พ.ย 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘    โดย สตป.
    9 พ.ย 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๕๘    โดย ศพส.มท.
    8 พ.ย 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๕๘    โดย ศพส.มท.
    8 พ.ย 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5241 ลว. 8 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขอเชิญประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับยาเสพติด ความมั่นคงและอื่นๆ    โดย ศพส.มท.
    8 พ.ย 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 310 ลว. 5 พฤศจิกายน 2555    โดย ศพส.มท.
    7 พ.ย 2555  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๖    โดย อภัสรา (สมน.สนผ.สป.)
    6 พ.ย 2555  หนังสือ "สรุปผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหายาเสพติดของ มท.    โดย ศพส.มท.
    6 พ.ย 2555  การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี"    โดย สปพ.สนผ.สป.
    5 พ.ย 2555  การนำผู้กระทำความผิดตามมาตรา 56 เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    2 พ.ย 2555  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    2 พ.ย 2555  แบบรายงานการจัดทำงบลงทุนปี 2557 สำหรับจังหวัด    โดย สผร.สนผ.
    2 พ.ย 2555  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบรายงานงบลงทุน การยุบรวมผลผลิต และการแก้ไขตัวชี้วัด)    โดย สผร.สนผ.สป.
    2 พ.ย 2555  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว294 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2555    โดย ศพส.มท.
    2 พ.ย 2555  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    2 พ.ย 2555  อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2556 (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานในระดับพื้นที่ (จังหวัด)    โดย ศพส.มท.
    30 ต.ค 2555  ที่ มท 0211.1/ว3180 เรื่อง การจัดทำเป้าหมายระดับจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 - 2560    โดย ศพส.มท.
    29 ต.ค 2555  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สป.มท.    โดย ศพส.มท.
    29 ต.ค 2555  ที่ มท 0213.2/688 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบราบจ่ายอื่น ของ สป.มท. งวดที่ 2    โดย สตป.
    26 ต.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๘๑ เรื่อง กำหนดการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    26 ต.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๕๘    โดย สผร.สนผ.สป.
    26 ต.ค 2555  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเว็บไซต์ ศอ.ปส.มท.    โดย ศพส.มท.
    24 ต.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๗๘๑๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมร่วมนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    โดย ศพส.มท.
    24 ต.ค 2555  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ปี 2558    โดย ศพส.มท.
    22 ต.ค 2555  มท 0211.1/ว2946 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา    โดย ศพส.มท.
    22 ต.ค 2555  มท 0211.1/ว2903 เรื่อง การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมากปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย สตป.
    17 ต.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๘๐๙ เรื่อง ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน    โดย ศพส.มท.
    15 ต.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๕๘    โดย ศพส.มท.
    9 ต.ค 2555  การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศพส.มท.
    4 ต.ค 2555  แผนการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556    โดย สผร.สนผ.สป.
    3 ต.ค 2555  ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๖๙๔๘ เรื่อง โครงการประชุม ๕๖    โดย ศพส.มท
    3 ต.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ ยธ๑๑๒๒/๑๖๙๔๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    28 ก.ย 2555  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๕๒๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ออกเอกสารประจำตัวพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ    โดย สตป.
    21 ก.ย 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๒๓๒ เรื่อง ให้ ศพส.จ. แจ้งหน่วยงานที่ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ ปี ๕๕ ฯ    โดย ศพส.มท.
    17 ก.ย 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๓๔๒ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติง    โดย
    11 ก.ย 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๕๘    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    5 ก.ย 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    3 ก.ย 2555  การแถลงผลงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาล ในรอบ ๑ ปี    โดย สตป.
    30 ส.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๘๓๐ เรื่อง ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน(BLO) ๘ จังหวัด ๑๒ อำเภอ    โดย สกพ.
    27 ส.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๒๒๐ การทำความเข้าใจรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ ๑ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด    โดย สกพ.
    24 ส.ค 2555  เอกสารเพิ่มเติมโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    โดย
    21 ส.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3887 เรื่อง ขอความร่วมมือเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล    โดย สตป
    21 ส.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3885 เรื่อง การจัดนิทรรศการ รัฐบาลพบประชาชน    โดย สตป.
    17 ส.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3834 เรื่อง การจัดนิทรรศการ    โดย เสนอโดย สตป.
    17 ส.ค 2555  การปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ 2558    โดย สพถ.
    17 ส.ค 2555  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    14 ส.ค 2555  วารสารเลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๖    โดย บัญชา
    6 ส.ค 2555  การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ    โดย สมน.
    1 ส.ค 2555  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๘    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    1 ส.ค 2555  ตัวอย่างการจัดทำรายงานข้อมูลทั่วไปของศาลากลางจังหวัดที่ถูกต้อง    โดย กลุ่มงานวิเคราะห์งบป
    31 ก.ค 2555  ที่ ยธ ๐๒๑๑.๑ /๑๙๖๘ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)    โดย สมน.
    26 ก.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๔ - ๕ ก.พ. ๕๘    โดย ศพส.มท.
    23 ก.ค 2555  (ร่าง) เรื่อง ขอเชิญลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน    โดย ศพส.มท.
    20 ก.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๓๐ ม.ค. - ๒ ก.พ. ๕๘    โดย
    19 ก.ค 2555  การดำเนินการ โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย บัญชา
    19 ก.ค 2555  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๗๙ เรื่อง ขอให้ ศพส.จ. สนับสนุนการดำเนินงานของ ศพส.อ. เพื่อดำเนินการตามมาตรการคอบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์    โดย ศพส.มท.
    17 ก.ค 2555  รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการสถิติมหาดไทย ๑๒๐ ปี    โดย admin
    16 ก.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๒๑๐ เรื่อง การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองฯ    โดย สมน.
    16 ก.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๓ - ๒๖ ม.ค. ๕๘    โดย ศพส.มท.
    16 ก.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว.๐๕๓๖ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม (ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา)    โดย admin
    13 ก.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๒๑๐ เรื่อง การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองฯ    โดย สมน.
    12 ก.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๙ - ๒๐ ม.ค. ๕๘    โดย ศพส.มท.
    10 ก.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๑๐๒ เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE"    โดย ศพส.มท.
    9 ก.ค 2555  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๐๕ เรื่อง ขอเชิญชวนจังหวัด/ชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าประกวดผลงาน    โดย ศพส.มท.
    5 ก.ค 2555  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๐๖๔ เรื่อง ตารางและแผนภาพเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศพส. ศพส.มท. และ ปค.    โดย ศพส.มท.
    3 ก.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๖๓ เรื่อง ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาไอซ์ (แจ้ง ๓๔ จังหวัด ตามบัญชีแนบท้าย)    โดย ศพส.มท.
    3 ก.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๗ - ๘ ม.ค. ๕๘    โดย ศพส.มท.
    28 มิ.ย 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๙ - ๓๐ ธ.ค. ๕๗    โดย ศพส.มท.
    27 มิ.ย 2555  แบบฟอร์มรายละเอียดการก่อสร้างและการต่อเติมอาคารศาลากลาง/ศูนย์ราชการ 76 จังหวัด(เพิ่มเติม)    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    25 มิ.ย 2555  ที่ มท.๐๒๐๓.๒/ว ๔๓๔๘ เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    21 มิ.ย 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)    โดย
    20 มิ.ย 2555  รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    โดย admin
    19 มิ.ย 2555  powerpoint คำบรรยายมอบนโยบาย ๙ ภาค    โดย ทิพย์มาศ
    19 มิ.ย 2555  แผนที่ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์    โดย ศพส.มท
    18 มิ.ย 2555  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.)/ว ๔๐๒๘ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    14 มิ.ย 2555  เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๔ (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (แจ้งกรม)    โดย ศพส.มท.
    14 มิ.ย 2555  เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๔ (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (จังหวัด)    โดย
    8 มิ.ย 2555  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๔    โดย admin
    6 มิ.ย 2555  กำหนดการ (ล่าสุด) "การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕ เดือน วาระยาเสพติดแห่งชาติ" ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    6 มิ.ย 2555  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย สพถ.
    1 มิ.ย 2555  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย admin
    31 พ.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๕ - ๖ พ.ย. ๕๗    โดย สผร.
    30 พ.ค 2555  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๓๖๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕ เดือน วาระยาเสพติดแห่งชาติ"    โดย ศพส.มท.
    28 พ.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๓ พ.ย. ๕๗    โดย ศพส.มท.
    25 พ.ค 2555  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/๖๓๑๒ เรื่อง ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สป.ชด. ในพื้นที่ภาคตะออกเฉียงเหนือ ๗ จังหวัด ๑๑ อำเภอ    โดย ศพส.มท.
    25 พ.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๓๑๑ เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนาม MOU ความร่วมมือปฏิบัติการสำรวจประสานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน    โดย ศพส.มท.
    24 พ.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๔ - ๒๗ ต.ค. ๕๗    โดย ศพส.มท.
    24 พ.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๓ - ๒๔ ต.ค. ๕๗    โดย ศพส.มท.
    24 พ.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๒๘๓ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) แจ้ง ๘ จังหวัด ตามบัญชีแนบท้าย    โดย
    22 พ.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว2244 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาสินค้าราคาแพง    โดย สพถ.
    21 พ.ค 2555  แบบฟอร์มการชี้แจงงบประมาณ ของ สป.มท. ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    21 พ.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๗๐ เรื่อง ให้ ศพส.จ./กทม.ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนข่าวเบาะแสยาเสพติดที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์    โดย ศพส.มท.
    18 พ.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒(ส.ปช.)/ว ๘๓๓๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ    โดย ศพส.มท.
    18 พ.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๑๙๙ เรื่อง การดำเนินการโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน    โดย ศพส.มท.
    17 พ.ค 2555  มท 0211.3/ว2166 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและเชิญเข้าร่วมโครงการประเทศสีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ (2)    โดย สพถ.
    17 พ.ค 2555  มท 0211.3/ว2166 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและเชิญเข้าร่วมโครงการประเทศสีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ (1)    โดย สพถ.
    17 พ.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.) /๙๗๕๖ เรื่อง สนง.ป.ป.ส.ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานฯ ผ่านระบบ NISPA    โดย สพถ.
    15 พ.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๐๓๙๔ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้จังหวัด    โดย สพถ.
    14 พ.ค 2555  ข้อมูลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปรามปราบยาเสบพติดชายแดน (BLO) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ จังหวัด ๑๑ อำเภอ    โดย ศพส.มท.
    14 พ.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    11 พ.ค 2555  คำสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ (เม.ย. - ก.ย. ๒๕๕๕)    โดย ศพส.มท.
    10 พ.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท)/ว ๐๐๑๙ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาแบบครบวงจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย ศพส.มท.
    8 พ.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๐๒๔ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ"    โดย ศพส.มท.
    3 พ.ค 2555  หนังสือสั่งการและโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    3 พ.ค 2555  การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    3 พ.ค 2555  กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองฯ    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    26 เม.ย 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๘๔๒ เรื่อง สรุปผลการประชุม ศพส. ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    24 เม.ย 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗    โดย สกพ.
    23 เม.ย 2555  คำสั่ง ศพส ที่ 9/2555    โดย วี
    23 เม.ย 2555  สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ห้วงระหว่างวันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2557    โดย admin
    19 เม.ย 2555  กำหนดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ศพส.จ./กทม. ฉบับปรับปรุง    โดย ศพส.มท.
    19 เม.ย 2555  ข่าวยาเสพติดวันที่ 25 เดือนสิงหาคม 2557    โดย ศพส.มท.
    18 เม.ย 2555  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๖๓ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา    โดย ศพส.มท.
    18 เม.ย 2555  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท.)/ว ๒๔๓๘ เรื่อง การจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี    โดย ศพส.มท.
    11 เม.ย 2555  การจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี    โดย admin
    10 เม.ย 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๖๗ เรื่อง มาตราการสกัดกั้นยาเสพติดช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    4 เม.ย 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗    โดย admin
    4 เม.ย 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ    โดย เมธี
    2 เม.ย 2555  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๓๔๕ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    2 เม.ย 2555  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย ศพส.มท.
    2 เม.ย 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    28 มี.ค 2555  แบบรายงาน สงป.301/302 และแบบรายงานรายเดือน/รายไตรมาส    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    27 มี.ค 2555  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๓๘๖ เรื่องการจัดตั้งและพัฒนาสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) (แจ้ง ๑๖ จังหวัดตามบัญชีแนบท้าย)    โดย ศพส.มท.
    27 มี.ค 2555  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๓๖๓ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด (แผ่นที่ ๑)    โดย ศพส.มท.
    26 มี.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    22 มี.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท (ศพส.มท.)/ว ๑๓๓๒ เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ    โดย ศพส.มท.
    22 มี.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๓๒๙ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขององค์กรค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและงบพัฒนาจังหวัดฯ    โดย ศพส.มท.
    21 มี.ค 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    21 มี.ค 2555  แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ในห้วง 3 เดือน (ก.ค-ก.ย.2557)    โดย ศพส.มท.
    20 มี.ค 2555  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2558    โดย สผร
    19 มี.ค 2555  โครงการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา (หลักสูตรวิทยากรครู ก.)    โดย ศพส.มท.
    19 มี.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๒๑๖ เรื่อง โคร    โดย
    15 มี.ค 2555  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    15 มี.ค 2555  แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 2555    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    14 มี.ค 2555  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    5 มี.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว.๑๒๙ เรื่อง แจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ศพส.จ.)    โดย ศพส.มท.
    5 มี.ค 2555  ร่าง Roadmap แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    2 มี.ค 2555  การจัดทำข้อมูลแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    2 มี.ค 2555  แนวทางการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด รองรับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557    โดย ศพส.มท.
    1 มี.ค 2555  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.มท.    โดย กล่มงานแผนงานและวิเค
    1 มี.ค 2555  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๑    โดย บัญชา
    29 ก.พ 2555  การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    29 ก.พ 2555  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสำนึกความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในกลุ่มเยาวชนของชาติ    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    29 ก.พ 2555  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๙๒๘ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย MOU แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ    โดย ศพส.มท.
    29 ก.พ 2555  แผนที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่    โดย
    29 ก.พ 2555  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๓๑๔๓ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมฯ    โดย ศพส.มท.
    27 ก.พ 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๘๓๒ เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ ระยะที่ ๒    โดย ศพส.มท.
    27 ก.พ 2555  การดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่    โดย อภัสรา สมน.สนผ.
    23 ก.พ 2555  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    23 ก.พ 2555  ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่๒    โดย ศพส.มท.
    23 ก.พ 2555  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/๒๒๘๘ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ๘๔ พรรษาฯ    โดย ศพส.มท.
    22 ก.พ 2555  โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา "1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 80 ต้น 80 พรรษา"    โดย สพถ.สนผ.สป.
    21 ก.พ 2555  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๑/๑๙๔๙ เรื่อง โครงการนำร่องห้องอุ่นใจในสถานศึกษาในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ    โดย ศพส.มท.
    21 ก.พ 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖    โดย
    17 ก.พ 2555  รายงานผลตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ งบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ส.ส. และ ส.ว.    โดย กล่มแผนงานและวิเคราะ
    14 ก.พ 2555  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    14 ก.พ 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๖๐๑ การใช้เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ    โดย ศพส.มท.
    14 ก.พ 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๖๐๔ เรื่อง ผลการประชุมเน้นย้ำนโยบายการป้องกันฯ    โดย ศพส.มท.
    14 ก.พ 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๕๙๕ โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    13 ก.พ 2555  ด่วนที่สุด ที่ ยธ.๑๑๒๕/๒๑๐๔๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุม    โดย กล่มงานแผนงานและวิเค
    7 ก.พ 2555  แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    โดย
    6 ก.พ 2555  ข้อมูลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุนีย์ฯ จ.อุบลราชธานี    โดย ศพส.มท.
    27 ม.ค 2555  ส่งแบบตอบรับร่วมประชุมมอบนโยบายฯ(4ภาค)    โดย
    27 ม.ค 2555  ข้อมูลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุนีย์ฯ จ.อุบลราชธานี    โดย ศพส.มท.
    25 ม.ค 2555  การจัดจ้างการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท.    โดย กผง.
    20 ม.ค 2555  ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๒๒/๗๒๓ เรือง ขอสอบถามจำนวนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    19 ม.ค 2555  ข้อมูลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่    โดย ศพส.มท.
    19 ม.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๖๒๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในบริเวณพื้นที่ชายแดน    โดย กล่มแผนงานและวิเคราะ
    16 ม.ค 2555  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว- เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศพส.มท.
    16 ม.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๗๓ เรื่อง การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    13 ม.ค 2555  การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2555 ของ สป.มท.    โดย กล่มงานแผนงานและวิเค
    12 ม.ค 2555  ข้อมูลการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานฯ วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี    โดย ศพส.มท.
    11 ม.ค 2555  รายงานการประชุมคณะทำงานประมวลงาน/กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    โดย บัญชา
    9 ม.ค 2555  ตัวอย่าง ใบลงทะเบียนการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ (ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี วันที่ ๑๑ มกร่าคม ๒๕๕๕)    โดย ศพส.มท.
    9 ม.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๕๕๒๔ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    9 ม.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท.(ศพส.มท.)/ว ๕๓๐๒ เรื่อง ขอให้จัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    6 ม.ค 2555  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๓ เรื่อง การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    5 ม.ค 2555  การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน กรม และ รัฐวิสาหกิจ    โดย บัญชา
    5 ม.ค 2555  การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด    โดย บัญชา
    29 ธ.ค. 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๒๘๓ เรื่อง ขอให้ปนับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    28 ธ.ค. 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๒๘๐ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และช่วงเทศกาลปีใหม่    โดย ศพส.มท.
    28 ธ.ค. 2554  คำสั่ง ศพส. ที่ ๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามแผ่นยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และช่วงเทศกาลปีใหม่    โดย ศพส.มท.
    28 ธ.ค. 2554  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๒๗๐ เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ    โดย ศพส.มท.
    27 ธ.ค. 2554  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๗๔๑๒ เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยารเสพติดจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    23 ธ.ค. 2554  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๑๙๑ เรื่อง ผลการประชุมร่วมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.มท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    21 ธ.ค. 2554  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๐๗๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    21 ธ.ค. 2554  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล ในรอบ ๓ เดือน    โดย บัญชา
    20 ธ.ค. 2554  ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนฯ ณ โรงแรมมิราเคิลฯ วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธ.ค.๕๔    โดย ศพส.มท
    20 ธ.ค. 2554  สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ครัวรัฐบาล ๑ จังหวัด: ๑ เขต    โดย บัญชา
    20 ธ.ค. 2554  สรุปการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ อส. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย    โดย บัญชา
    20 ธ.ค. 2554  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท. เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระ2-3 และวุฒิสภา    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    19 ธ.ค. 2554  ข้อมูลการประชุม วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ฯ    โดย ศพส.มท.
    19 ธ.ค. 2554  ข้อมูลการประชุม วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    15 ธ.ค. 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๐๕๐ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    8 ธ.ค. 2554  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านยาเสพติดของ ศพส.มท.    โดย ศพส.มท.
    8 ธ.ค. 2554  คำสั่ง ศพส. ๗/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์    โดย ศพส.มท.
    8 ธ.ค. 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๙๓๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท
    8 ธ.ค. 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท
    6 ธ.ค. 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท
    2 ธ.ค. 2554  แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ฯ ของคณะอนุกรรมฯ ด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    1 ธ.ค. 2554  การจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงคณะอนุฝึกอบรมฯ    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    1 ธ.ค. 2554  ด่วนทีสุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๘๒๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    30 พ.ย 2554  Template ภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทย 12 เรื่อง กำหนดส่งวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554    โดย
    30 พ.ย 2554  Template ภารกิจเร่งด่วน 90 วัน กำหนดส่งวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554    โดย
    28 พ.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖    โดย สพถ.สนผ.สป.
    23 พ.ย 2554  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๖๙๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    22 พ.ย 2554  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ The Workshop on the Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication (2011 - 2015) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย    โดย สพถ.
    21 พ.ย 2554  ขอความร่วมมือตรวจสอบจำนวนเรือที่อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ และรายงาน งบประมาณที่ใช้ในการขุดลอกคูคลอง    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    21 พ.ย 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๖๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    16 พ.ย 2554  รายละเอียดเอกสารแนบกรอบภารกิจงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระยะเวลา 90 วัน (Strategy form) หมายเหตุ : สำหรับหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน    โดย สผร.
    16 พ.ย 2554  รายละเอียดเอกสารแนบกรอบภารกิจงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระยะเวลา 90 วัน (คำสั่ง)    โดย สผร.
    4 พ.ย 2554  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๕๖๙๕.๐๑ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๑ ต.ค.๕๔ - ๓๑ ม.ค.๕๕ ของ ศพส.จ./อ.    โดย ศพส.มท.
    2 พ.ย 2554  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร    โดย สผร.
    26 ต.ค 2554  รายชื่อหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555    โดย ศพส.มท.
    26 ต.ค 2554  การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1(รับหลักการ)    โดย สผร.
    25 ต.ค 2554  ด่วน ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๕๑๐๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    25 ต.ค 2554  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๓๔๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ ของจังหวัดและอำเภอ    โดย ศพส.มท.
    25 ต.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖    โดย
    25 ต.ค 2554  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของ สป.มท.(ก.พ.ร.03)    โดย สผร.
    21 ต.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๔๔๕๗ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    17 ต.ค 2554  ถึง ศพส.จ.ลพบุรี    โดย ศพส.มท.
    14 ต.ค 2554  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ของ สป.มท (ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล)    โดย สผร.
    14 ต.ค 2554  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ของ สป.มท (ร่างวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ )    โดย สผร.
    14 ต.ค 2554  จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    12 ต.ค 2554  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2558) (ฟอร์ม ก.พ.ร. 01)    โดย
    12 ต.ค 2554  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ 2555-2558) (ฟอร์ม ก.พ.ร. 03)    โดย
    12 ต.ค 2554  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว228 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2556 ประทับตรา ประเด็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจำนวนสถานประกอบการ    โดย
    7 ต.ค 2554  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ ว๔๒๐๕ เรื่อง นโยบายและแนวทางดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    6 ต.ค 2554  รายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน+จีน ด้านการพัฒนาสังคมและความยากจน ครั้งที่ 5    โดย สพถ.
    4 ต.ค 2554  ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๔๑๐๘ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมแผนและการรายงานผลการ    โดย ศพส.มท.
    4 ต.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๙กรกฎาคม ๒๕๕๖    โดย
    4 ต.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖    โดย สผร.
    29 ก.ย 2554  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    28 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย
    27 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    27 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    23 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    19 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    15 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย
    15 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    15 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย
    14 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    14 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    9 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    9 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    9 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    8 ก.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    1 ก.ย 2554  กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด    โดย
    25 ส.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    25 ส.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    25 ส.ค 2554  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๐๐ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จ.(ทุกจังหวัด) จัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ ประจำปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    24 ส.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๙๖ เรื่อง สำนักงาน ศตส.มท.ขอซักซ้อมแนวทางการพิจารณาบำเหน็จรอบที่ ๒    โดย ศตส.มท.
    22 ส.ค 2554  ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างเหมาบริการของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    16 ส.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖    โดย admin
    10 ส.ค 2554  การิพจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๓ ให้แก้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รอบที่ ๒    โดย ศตส.มท.
    5 ส.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๓๔๐๑ เรื่อง แนวทางการจัดพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศตส.มท.
    3 ส.ค 2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ที่ มท 0211.3/ว 3359 เรื่อง ร่างการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)    โดย ส
    2 ส.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๑๘๒๒ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค    โดย ศตส.มท.
    25 ก.ค 2554  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๒๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศตส.มท.
    22 ก.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๑๗๕๐ เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายค่าติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ    โดย ศตส.มท.
    22 ก.ค 2554  ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖ และการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย ศตส.มท.
    21 ก.ค 2554  ที่ ยธ ๑๑๒๒(ส.ลค.)/ ๑๐๓๓๒ เรื่อง ขอเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัด(ทุกจังหวัด) เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศตส.มท.
    21 ก.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖    โดย สตป.
    12 ก.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖    โดย สพถ.
    7 ก.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๑๙ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จ.นำเข้าข้อมูล (ศปป.๑)    โดย ศตส.มท.
    1 ก.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๑๘ เรื่อง ขอเลื่อนการรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ฯ    โดย ศตส.มท.
    30 มิ.ย 2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ที่ มท. 0211.3/ว2289 เรื่องแนวทางการดำเนินงานขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ    โดย สพถ.
    30 มิ.ย 2554  ที่ มท. 0211.3/ว 2289 เรื่องแนวทางการดำเนินงานขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ    โดย สพถ.
    30 มิ.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย สพถ.
    21 มิ.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    21 มิ.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    21 มิ.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    20 มิ.ย 2554  ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาโครงการบทบาทภารกิจของกระทรวงการคลัง เพื่อรวมพลังเอาชนะยาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    20 มิ.ย 2554  gfhfgjdfj    โดย
    8 มิ.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    8 มิ.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    8 มิ.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    1 มิ.ย 2554  ด่วนที่สุด มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว๐๘๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย
    1 มิ.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    30 พ.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    27 พ.ค 2554  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๐๑๖ เรื่อง ขอยกเลิกแบบรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๒๘๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    23 พ.ค 2554  ข้อมูลการติดต่อประสานงานกับ สำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศตส.มท.
    10 พ.ค 2554   POWER POINT การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค    โดย ศตส.มท.
    3 พ.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    3 พ.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    3 พ.ค 2554  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๐๒ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จังหวัด จัดทำ "ทำเนียบผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"    โดย ศตส.มท.
    2 พ.ค 2554  เอกสารประกอบการประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศตส.มท.
    2 พ.ค 2554  ผลการเฝ้าระหวังปัญหายาเสพติดในรูปของสถานการณ์ยาเสพติด ช่วงแผนปฏิบัติการ    โดย ศตส.มท.
    2 พ.ค 2554  แผนที่การประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 4 ภาค    โดย ศตส.มท.
    29 เม.ย 2554  คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ส. ที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง แนงทางการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งฯ ระยะที่ ๓ เม.ย. - ก.ย.๕๔    โดย ศตส.มท.
    29 เม.ย 2554  โครงการคนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน    โดย ณหฤทัย (สมน.สนผ.สป.)
    28 เม.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖    โดย ณหฤทัย (สมน.สนผ.สป.)
    28 เม.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    27 เม.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    22 เม.ย 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    11 เม.ย 2554  ให้ ศตส.จังหวัด ตรวจสอบจำนวน หมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมายปีตามปฏิบัติการ มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผนดินฯ ปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    11 เม.ย 2554  ให้ ศตส.จังหวัด ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมาย ตามปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดินฯ ปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    11 เม.ย 2554  ให้ ศตส.จ. ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย ตามปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผนดินฯ ปี ๒๕๕๔"    โดย ศตส.มท.
    7 เม.ย 2554  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๓๐๕ เรื่อง ผลการประชุมติดตามเร่งรัดมาตราการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมสถานบริการแบบบูรณาการในพื้นที่ ปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    5 เม.ย 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๒๘๑ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE    โดย ศตส.มท.
    4 เม.ย 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๒๘๒ เรื่อง มาตรการ "ปิดโอกาส ขยายผล ตรวจค้นตามหมายจับ"ฯ    โดย ศตส.มท.
    25 มี.ค 2554  โทรสาร เชิญ ผวจ.และรอง ผวจ.    โดย ศตส.มท.
    23 มี.ค 2554  ขอเชิญประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับยาเสพติด ความมั่นคง และอื่นๆ    โดย ศตส.มท.
    21 มี.ค 2554  ที่ มท ๐๒๐๓.๒/๒๗๙๒ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    โดย ศตส.มท.
    21 มี.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    21 มี.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๐๗๕ เรื่อง การเบิกจ่ายงบกลางปี ๒๕๕๓ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟู เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    18 มี.ค 2554  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ๒๙๒๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓ ( เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด )    โดย ศตส.มท.
    18 มี.ค 2554  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ๐๗๙ เรื่อง จัดทำข้อมูลยาเสพติดจังหวัด รองรับแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๔ ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๒    โดย ศตส.มท.
    11 มี.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ผู้เสพ๙๗๐ เรื่อง แนว ทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน    โดย ศตส.มท.
    11 มี.ค 2554  การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัด    โดย สผร.
    10 มี.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    10 มี.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๘๙๓๘ การสนับสนุนงบประมาณสำนักงานป.ป.ส.    โดย ศตส.มท.
    9 มี.ค 2554  แบบฟอร์มคำชี้แจงในประเด็นที่ถูกอภิปราย ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ปี 2554    โดย สผร.
    9 มี.ค 2554  ยกเลิกประชุมวันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 2555 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก    โดย สผร.
    4 มี.ค 2554  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๘๔๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำศัญโครงการ TO BE NUMBER ONE (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)    โดย ศตส.มท.
    4 มี.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    2 มี.ค 2554  ผังแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย    โดย สผร.
    2 มี.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    โดย สผร.
    2 มี.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว5139 ลว. 2 พฤศจิกายน 2555    โดย สผร.
    2 มี.ค 2554  แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย (ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม    โดย สผร.
    2 มี.ค 2554  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว5114 ลว. 1 พ.ย. 55 แนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มท. ปี 2556    โดย สผร.
    2 มี.ค 2554  แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย    โดย สผร.สนผ.
    28 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว ๕๐๑๖ เรื่อง โครงการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray ปฏิบัติการเชิงรุก ๙๐ วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ    โดย สผร.สนผ.
    28 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖ (สผร.สนผ.)/๔๑๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องการติดตามราชการของ นรม. ผ่านระบบ Conference และการรายงานผล    โดย สผร.สนผ.
    28 ก.พ 2554  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สป.มท.    โดย สผร.สนผ.
    28 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๘๑ เรื่อง กำหนดการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖    โดย สผร.สนผ.
    28 ก.พ 2554  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๗๖๘ เรื่องข้อสั่งการในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    25 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๗๔๔ เรื่องการประชุมติดตามและเร่งรัดฯ (จันทรบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,ตราด,สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา)    โดย ศตส.มท.
    25 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ๒๐๘๒ เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดมาตราการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมสถานบริการแบบบูรณาการในพื้นที่ ปี ๒๕๕๔ (ชลบุรี)    โดย ศตส.มท.
    21 ก.พ 2554  การเตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2555 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    16 ก.พ 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท
    16 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๖๑๗ เรื่อง การแก้ไขปัญผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระยะเร่งด่วนตามปฏิบัติการฯ เร่งรัด ๓ เดือน    โดย ศตส.มท.
    16 ก.พ 2554  ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๖๙๔๘ เรื่อง โครงการประชุม ๕๖    โดย ศตส.มท.
    16 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๖๙๔๘ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท
    16 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๖๑๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระยะเร่งด่วนตามปฎิบัติการฯ เร่งรัด ๓ เดือน    โดย ศตส.มท.
    11 ก.พ 2554  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการต้นแบบเตาหลอมประสิทธิภาพสูงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม    โดย สสม. (11/02/54)
    10 ก.พ 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท
    10 ก.พ 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕    โดย ศตสมท.
    9 ก.พ 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    8 ก.พ 2554  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ 78 แสนต้น ประจำเดือน มกราคม 2554    โดย
    2 ก.พ 2554  ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2554    โดย ธัญรัตน์
    2 ก.พ 2554  การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ธัญรัตน์
    1 ก.พ 2554  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๘๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาววชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    1 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๖ เรื่อง งบประมาณด้านยาเสพติดของหน่วยงานส่วนกลาง (แก้ไขเพิ่มเติม)    โดย ศตส.มท.
    1 ก.พ 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง ให้ดาวน์โหลด ๑.สรุปเป้าหมายการดำเนินงานห้วง ๓ เดือนฯ และ ๒.แผนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดฯ    โดย ศตส.มท.
    1 ก.พ 2554  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ศอส)    โดย ศตส.มท.
    19 ม.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๓๔ เรื่อง การมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓    โดย ศตส.มท.
    17 ม.ค 2554  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตศ.มท.)/ ๕๐๗ เรื่อง โครงการประชุมมอบนโยบายและเร่งรัดมาตราการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    17 ม.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๒ เรื่อง ขอความร่วมมือสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้    โดย ศตส.มท.
    17 ม.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท
    17 ม.ค 2554  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย รองรับยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓    โดย ศตส.มท.
    17 ม.ค 2554  การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    12 ม.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๐๑๔๖ เรื่อง การมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓    โดย ศตส.มท.
    11 ม.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    11 ม.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๒๒ เรื่อง ปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๔) รองรับปฏิบัติการฯ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓    โดย ศตส.มท.
    10 ม.ค 2554  ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๙๖ เรื่อง การมอบนโยบายยาเสพติด วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    10 ม.ค 2554  ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๙๖ เรื่อง การมอบนโยบายยาเสพติด วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    7 ม.ค 2554  กำหนดการมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓    โดย
    6 ม.ค 2554  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดย
    5 ม.ค 2554  รายงานผลการปลูกต้นไม้ 78 พรรษา 78 แสนต้น    โดย
    5 ม.ค 2554  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๑๒ เรื่องการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    30 ธ.ค. 2553  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    30 ธ.ค. 2553  หนังสือกองคลัง สป. แจ้งการตัดโอนงบประมาณของปี ๒๕๕๔ ช่วง ๖ เดือนแรก (สำนักงาน ป.ป.ส.)    โดย ศตส.มท.
    29 ธ.ค. 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๘๓ เรื่อง ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจขันการแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    29 ธ.ค. 2553  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    28 ธ.ค. 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๔๒๑๒ เรื่อง ปฏิบัติการเฉพาะกิจกวาดล้างยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงให้เห็นผลภายใน ๓๐ วัน    โดย ศตส.มท.
    28 ธ.ค. 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ๑๔๖๕๓ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    22 ธ.ค. 2553  ขอความอนุเคราะห์โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี สุขใจปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยนำเมาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    โดย
    22 ธ.ค. 2553  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๗๙ เรื่อง ขอให้ ศพส.จ. สนับสนุนการดำเนินงานของ ศพส.อ. เพื่อดำเนินการตามมาตรการคอบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์    โดย ศตส.มท.
    21 ธ.ค. 2553  เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นตำ (ฉบับที่ 5) ที่ มท 0211.3/1268    โดย
    20 ธ.ค. 2553  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๒๓๐ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน BLO ๘ จังหวัด ๑๒ อำเภอ    โดย ศตส.มท.
    16 ธ.ค. 2553  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๔๐๖๓ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓    โดย ศตส.มท.
    16 ธ.ค. 2553  การจัดทำประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง พ.ศ.2555-2558 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    16 ธ.ค. 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๑๐๒ เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE"    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    9 ธ.ค. 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๑๐๒ เรื่อง การจัดงาน มหกรรม    โดย ศตส.มท.
    8 ธ.ค. 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๓๙๓๗ เรื่อง การจัดทำแผ่นปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในช่วง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔)    โดย ศตส.มท.
    8 ธ.ค. 2553  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕    โดย admin
    8 ธ.ค. 2553  รายงานผลการปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้ถวาย "แม่ของแผ่นดินฯ 78 แสนต้น " ณ วันที่ 30 พ.ย. 2553    โดย
    7 ธ.ค. 2553  การทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    3 ธ.ค. 2553  รายชื่อหมู่บ้านชุมชนที่ปรากฎข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดแยกเป็นรายจังหวัด ของ สนง.ป.ป.ส(ภาค ๑)    โดย ศตส.มท.
    1 ธ.ค. 2553  ปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด"    โดย ศตส.มท.
    30 พ.ย 2553  ร่างสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปี ๒๕๕๓    โดย บัญชา
    12 พ.ย 2553  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ถวาย "แม่ของแผ่นดินฯ 78 พรรษา 78 แสนต้น" (ล่าสุด)    โดย
    11 พ.ย 2553  มาตรการทบทวนรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    3 พ.ย 2553  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ถวาย "แม่ของแผ่นดินฯ 78 พรรษา 78 แสนต้น" (ล่าสุด)    โดย
    20 ต.ค 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๑๘๘ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมแผนและการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    19 ต.ค 2553  การจัดทำข้อมูลแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    13 ต.ค 2553  "ตัวอย่าง" การรายงานความก้าวหน้าโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินฯ 78 แสนต้น    โดย
    12 ต.ค 2553  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๔๐๘๐ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    โดย
    11 ต.ค 2553  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    11 ต.ค 2553  คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๔    โดย สตป
    7 ต.ค 2553  รายงานผลการประชุมโคงการ"อำเภอกัลยาณิวัฒนา"เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3/2553    โดย สผร
    13 ก.ย 2553  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเมือง    โดย am02114
    9 ก.ย 2553  แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    1 ก.ย 2553  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔    โดย
    1 ก.ย 2553  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔    โดย สผร.สนผ.สป.
    1 ก.ย 2553  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๐๐ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จ.(ทุกจังหวัด) สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔    โดย
    1 ก.ย 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๙๖ เรื่อง สำนักงาน ศตส.มท.ขอซักซ้อมแนวทางการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๓ (กรณีพิเศษ) รอบที่ ๒    โดย
    1 ก.ย 2553  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔    โดย
    26 ส.ค 2553  โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉิลมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น    โดย
    18 ส.ค 2553  ทิศทางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11    โดย
    15 ก.ค 2553  เรื่อง การประเมินสถานการณ์กรณีการประกาศใช้ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉูกเฉิน พ.ศ.2553    โดย am02114
    6 ก.ค 2553  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔    โดย
    6 ก.ค 2553  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 25 มิ.ย. 53    โดย สสม.
    2 ก.ค 2553  ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 1922 เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา    โดย สตป.
    17 มิ.ย 2553  การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๓ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รอบที่ ๒    โดย
    16 มิ.ย 2553  ตัวอย่าง แผนงาน/โครงการเสมอภาคหญิงชาย    โดย
    19 มี.ค 2553  รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ    โดย
    17 มี.ค 2553  การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน ปี 2553    โดย am0211.4
    12 มี.ค 2553  พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    โดย am 0211.4
    17 ก.พ 2553  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 80 /2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ    โดย สพถ.สนผ.สป.
    11 ก.พ 2553  สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 /ไข้หวัดนก /ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 10 ก.พ. 2553    โดย
    4 ก.พ 2553  สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 /ไข้หวัดนก /ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 3 ก.พ. 2553    โดย
    1 ก.พ 2553  การเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชนบทฯ (ตัวใหม่)    โดย
    29 ม.ค 2553  รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการอบรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ    โดย สพถ
    28 ม.ค 2553  สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 /ไข้หวัดนก /ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2553    โดย
    27 ม.ค 2553  การจัดทำโครงการ/กิจกรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน ประจำปี 2553    โดย am02114
    21 ม.ค 2553  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๓๑๗๙ เรื่อง ขอเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัด(ทุกจังหวัด) เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย
    20 ม.ค 2553  หนังสือถึงจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอส่งรายละเอียดคำอธิบาย แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 3.2    โดย
    20 ม.ค 2553  คำอธิบายตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3.2 เฝ้าระวังและบรรเทาภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ    โดย
    18 ม.ค 2553  การเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน    โดย
    8 ม.ค 2553  ร่างคู่มือการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    โดย
    7 ม.ค 2553  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 6 มกราคม 2553    โดย
    7 ม.ค 2553  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 6 มกราคม 2553    โดย
    4 ม.ค 2553  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2552    โดย
    25 ธ.ค. 2552  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 2552    โดย
    24 ธ.ค. 2552  สรุปผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน    โดย
    23 ธ.ค. 2552  แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)    โดย
    22 ธ.ค. 2552  การสัมมนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ 18 ธ.ค. 2552    โดย
    17 ธ.ค. 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17 ธ.ค. 2552  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2552    โดย
    11 ธ.ค. 2552  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๑๘ เรื่อง ขอเลื่อนการรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ฯ    โดย
    9 ธ.ค. 2552  รายงานความก้าวหน้าการปลูกต้นไม้ในภาพรวม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น    โดย
    4 ธ.ค. 2552  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2552    โดย
    30 พ.ย 2552  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552    โดย
    20 พ.ย 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔    โดย
    12 พ.ย 2552  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552    โดย
    5 พ.ย 2552  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๑๕๓ เรื่อง ปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ปี ๒๕๕๔"    โดย
    29 ต.ค 2552  ผลการดำเนินงานของจังหวัด    โดย
    26 ต.ค 2552  ขอแก้ไขแนวทางการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๓    โดย สผร.
    19 ต.ค 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    13 ต.ค 2552  ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการอบรมผู้ว่างงานของจังหวัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานฯ ในปีงบประมาณ 2553    โดย
    13 ต.ค 2552  แบบรายงานความต้องอบรมผู้ว่างงานของจังหวัด...    โดย
    13 ต.ค 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔    โดย
    13 ต.ค 2552  รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ    โดย
    9 ต.ค 2552  การจัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด)    โดย บัญชา
    7 ต.ค 2552  แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด)    โดย
    5 ต.ค 2552  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๐๐๗ เรื่อง การจัดกิจกรรมต่อเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๔    โดย
    24 ก.ย 2552  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 23 กันยายน 2552    โดย
    21 ก.ย 2552  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๙๖๑ เรื่อง การดำเนินงานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด    โดย
    18 ก.ย 2552  PowerPoint การปรับปรุงกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของ มท.    โดย
    18 ก.ย 2552  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 16 กันยายน 2552    โดย
    11 ก.ย 2552  แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการรายงานผลการดำเนินงานฯ    โดย
    11 ก.ย 2552  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนา (นพช.)    โดย am0211.4
    11 ก.ย 2552  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตทัพเรือภาคที่ 2    โดย ฟท0211.4
    10 ก.ย 2552  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๑๙๐๐ เรื่อง ผลการปฏิบัติมาตรการ "ปิดโอกาส ขยายผล ค้นหาตามหมายจับ" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔    โดย
    8 ก.ย 2552  สรุปสาระการปรึกษาหารือคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานสนับสนุนการบริหารราชการของ มท. ครั้งที่ 5/52    โดย
    2 ก.ย 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    26 ส.ค 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    20 ส.ค 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    19 ส.ค 2552  สรุปผลการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟ้านครหลวง (สตป.)    โดย สตป.
    18 ส.ค 2552  การขยายระยะเวลาในการปรับแผนการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนาของส่วนราชการ (สตป.)    โดย บัญชา
    14 ส.ค 2552  การเร่งรัดติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่    โดย จรัณ
    13 ส.ค 2552  สรุปผลการสัมมนา เรื่อง คาร์บอนเครดิตกับการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาประเทศไทย    โดย
    10 ส.ค 2552  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1484 ลงวันที่ 16 มีนาคม เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video    โดย
    5 ส.ค 2552  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมงาน    โดย am0211.4
    3 ส.ค 2552  สรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ประจำเดือนมิถุนายน 2552    โดย am0211.4
    3 ส.ค 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    31 ก.ค 2552  (ศิโรรัตน์)หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0224 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ และหลั    โดย
    30 ก.ค 2552  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0224 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเ    โดย
    27 ก.ค 2552  ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร    โดย สสม.
    23 ก.ค 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    22 ก.ค 2552  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0224 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    โดย
    21 ก.ค 2552  การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน    โดย
    20 ก.ค 2552  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๖๒๑ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในช่วง ๖ เดือนหลัง (เม.ย.- ก.ย. ๒๕๕๔)    โดย am0211.4
    17 ก.ค 2552  การสัมมนาระดับชาติ ชุมชนปลอดภัย    โดย
    16 ก.ค 2552  การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว7352 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560    โดย สตป.
    14 ก.ค 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    1 ก.ค 2552  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6843 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เรื่อง การจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ส่วนภูมิภาค ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560    โดย
    1 ก.ค 2552  การสนับสนุนโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2552 เสริมหลักปรัชญาเรศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552    โดย
    30 มิ.ย 2552  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6633 ลว. 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการจิตอาสา    โดย
    25 มิ.ย 2552  สรุปสาระการประชุมปรึกษาหารือของคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานสนับสนุนการบริหารราชการ มท. ครั้งที่ 3/52    โดย
    15 มิ.ย 2552  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1707 ลว 1 พฤศจิกายน 2560    โดย
    15 มิ.ย 2552  โครงการพัฒนาคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน    โดย
    10 มิ.ย 2552  โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2552    โดย
    10 มิ.ย 2552  สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2552    โดย
    2 มิ.ย 2552  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 กลุ่มแผนปัจจัยเสี่ยงหลัก ครั้งที่ 5/2552    โดย
    21 พ.ค 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    21 พ.ค 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    19 พ.ค 2552  แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย
    18 พ.ค 2552  ให้ ศตส.จ. ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย ตามปฏิบัติการ    โดย
    15 พ.ค 2552   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5788 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2560 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย
    14 พ.ค 2552  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0211.9/ว5763 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2560 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 2)    โดย
    13 พ.ค 2552  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ด่วนที่สุด 0211.9/ว1544 ลงวันที่ 8 ต.ค.2560 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย
    7 พ.ค 2552  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    โดย บัญชา
    6 พ.ค 2552  สรุปสาระการปรึกษาหารือของคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานสนับสนุนการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2    โดย
    6 พ.ค 2552  สรุปสาระการปรึกษาหารือของคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานสนับสนุนการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1    โดย
    6 พ.ค 2552  สรุปผลการศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเกาหลีใต้    โดย am0211.4
    4 พ.ค 2552  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5505 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง การรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ    โดย บัญชา
    4 พ.ค 2552  การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย บัญชา
    1 พ.ค 2552  มท. 0211.9/ว5167 ลว. 14 ก.ย. 60 ติดตามงบฯ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    โดย
    1 พ.ค 2552  ที่ มท 0211.9/ว4830 ลว.28 ส.ค.2560การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (แก้ไข)    โดย
    28 เม.ย 2552  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔    โดย
    28 เม.ย 2552  ตัวอย่าง ปฏิทินความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ จังหวัดตราด    โดย
    28 เม.ย 2552  ตัวอย่าง แผนงานโครงการและกิจกรรม การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นนโยบายที่ 4 การป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดมุกดาหาร ส่วนที่ 3 เพิ่มเติม    โดย
    28 เม.ย 2552  ตัวอย่าง แผนงานโครงการและกิจกรรม การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นนโยบายที่ 4 การป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดมุกดาหาร    โดย
    24 เม.ย 2552  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0211.9/ว4377 ลว 7 สิงหาคม 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต    โดย อภัสรา
    21 เม.ย 2552  การจัดทำหนังสือประมวลโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน ตามนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กระทรวงมหาดไทย    โดย อภัสรา
    21 เม.ย 2552  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4122 ลว. 25 กรกฎาคม 2560)การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560    โดย am02114
    3 เม.ย 2552  ข้อเสนอจากการเสวนาวิชาการ "ภาวะวิกฤตของประเทศ : ผลกระทบ โอกาศ และทางออกที่ยั่งยืน"    โดย สพถ.
    2 เม.ย 2552  การประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ระหว่างวันที่ 24-31 ก.ค.60    โดย
    31 มี.ค 2552  การซักซ้อมแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน มท. นโยบาย 1    โดย am02114
    25 มี.ค 2552  สรุปการประชุมสัมมนา เรื่อง "งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย"    โดย
    19 มี.ค 2552  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ    โดย am02114
    17 มี.ค 2552  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 2560    โดย สพถ.
    4 มี.ค 2552  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) (ด่วนที่สุด มท.0211.9/ว3331 ลว. 15 มิ.ย. 60)    โดย am02114
    30 ม.ค 2552  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560    โดย
    22 ม.ค 2552  สรุปผลการประชุม PEI Stakeholders Workshop    โดย สพถ.สนผ.สป.
    22 ม.ค 2552  หนังสือด่วนที่สุดกระทรวงมหาดไทย มท 0211.9/ว2663 ลว 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การดำเนินงานเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต    โดย สพถ.สนผ.สป.
    22 ม.ค 2552  การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณสุขศาลาพระราชทาน (ที่ มท. 0211.9/ว2380 ลว. 3 พฤษภาคม 2560)    โดย สพถ.สนผ.สป.
    21 ม.ค 2552  การจัดทำรายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ของประเทศไทย ฉบับที่ 2    โดย สพถ.สนผ.สป.
    12 ม.ค 2552  การจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว2375 ลว. 3 พ.ค.2560)    โดย am02114
    8 ม.ค 2552  ผลการประคณะอนุกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทประชาชนและชุมชน    โดย สพถ.สนผ.สป.
    8 ม.ค 2552  การสนับสนุนมาตรการป้องกันธนบัตรปลอม    โดย สพถ.สนผ.สป.
    8 ม.ค 2552  การแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ    โดย สพถ.สนผ.สป.
    5 ม.ค 2552  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ ๒ (พมพ.กภ.๒)    โดย am02114
    23 ธ.ค. 2551  ด่วนที่สุด ที่ มท ๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๙ เรื่อง ให้ ศตส.จ.เริ่มต้นนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาในห้วงวันที่ ๒๐ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    โดย admin
    23 ธ.ค. 2551  การส่งมอบถังเก็บน้ำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ    โดย บัญชา
    22 ธ.ค. 2551  มท 0211.9/ว0873 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย สพถ.สนผ.สป.
    19 ธ.ค. 2551  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    โดย สพถ.สนผ.สป.
    19 ธ.ค. 2551  มท 0211.9/ว0796 ลว.15 ก.พ.2560 แผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ    โดย สพถ.สนผ.สป
    18 ธ.ค. 2551  มท 0211.9/ว0060 ลว 9 มกราคม 2560 โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)    โดย บัญชา
    11 ธ.ค. 2551  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    โดย สพถ.
    9 ธ.ค. 2551  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    โดย สพถ.สนผ.สป.
    9 ธ.ค. 2551  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๗ เรื่อง ให้ ศตส.จ/ศตส.กทม.ดำเนินการนำเข้า ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลด้านยาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(NISPA)    โดย สพถ.สนผ.สป.
    8 ธ.ค. 2551  การเสนอของบประมาณโครงการประเภทแหล่งน้ำภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ(ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 7334 ลว 20 ธ.ค. 59)    โดย am02114
    8 ธ.ค. 2551  การบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง    โดย บัญชา
    4 ธ.ค. 2551  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๖ เรื่อง งบประมาณด้านยาเสพติดของหน่วยงานส่วนกลาง (แก้ไขเพิ่มเติม)    โดย สพถ.
    3 ธ.ค. 2551  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๕ เรื่อง ให้ดาวน์โหลด ๑.สรุปเป้าหมายการดำเนินงานห้วง ๓ เดือนฯ และ ๒.แผนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดฯ    โดย am02114
    3 ธ.ค. 2551  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ศอส.)    โดย บัญชา
    27 พ.ย 2551  มหาดไทยกับการขับเคลื่อนวาระน้ำแห่งชาติ (สสม)    โดย Admin_bk
    25 พ.ย 2551  การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย สพถ.
    21 พ.ย 2551  การดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย am02114
    21 พ.ย 2551  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๓๔ เรื่อง การมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓    โดย
    17 พ.ย 2551  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔    โดย บัญชา
    14 พ.ย 2551  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตศ.มท.)/ ๕๐๗ เรื่อง โครงการประชุมมอบนโยบายและเร่งรัดมาตรการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๔    โดย บัญชา
    13 พ.ย 2551  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๙๐ เรื่อง การอบรมระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    โดย ส
    13 พ.ย 2551  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4172 ลว. 25 กรกฎาคม 2559    โดย AM0211.4
    12 พ.ย 2551  การดำเนินการตามระเบียบ สร. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548    โดย am02114
    11 พ.ย 2551  แจ้งสถานที่พักคอยของผู้ว่าราชการจังหวัดในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    โดย
    11 พ.ย 2551  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว879 ลว 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ และโครงการเ    โดย AM0211.4
    11 พ.ย 2551  งานสำคัญ/โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559    โดย บัญชา
    11 พ.ย 2551  คู่มืแนวทางปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย บัญชา
    8 ต.ค 2551  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔    โดย ADMIN_T
    3 ต.ค 2551  ผลการประกวดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา    โดย บัญชา
    1 ต.ค 2551  คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ    โดย บัญชา
    22 ก.ย 2551  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของ มท.    โดย บัญชา
    22 ก.ย 2551  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3100 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ    โดย บัญชา
    19 ก.ย 2551  หนังสือ มท ที่ 0211.9/53 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆ ของส่วนราชการ    โดย บัญชา
    30 ก.ค 2551  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0594 ลว 29 มกราคม 2559 เรื่อง การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย บัญชา
    30 ก.ค 2551  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย มท-สตช.    โดย
    30 ก.ค 2551  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๘๑ เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓ (แบบ ศปป.๑)    โดย
    30 ก.ค 2551  มท ๐๒๑๑.๔/ว ๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ การดำเนินการตามบันทึก MOU    โดย
    30 ก.ค 2551  คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๖๐ /๒๕๕๐ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯMOU    โดย
    30 ก.ค 2551  หนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1209 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสร    โดย
    16 ก.ค 2551  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6359 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี พ.ศ. 2559    โดย am0211.4
    9 ก.ค 2551  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6360 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างและความรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย    โดย สพถ.สนผ.สป.
    9 ก.ค 2551  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6183 ลว. 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ    โดย บัญชา
    9 ก.ค 2551  หนังสือ มท. ที่ มท 0211.9/ว 6142 ลว. 15 ต.ค. 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย
    8 ก.ค 2551  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 5270 ลว. 11 กันยายน 2558 เรื่อง การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย
    4 ก.ค 2551  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 5218 ลว. 9 กันยายน 2558 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี    โดย ADMIN
    1 ก.ค 2551  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๓๙๓๘ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ ๒๕๕๔    โดย ADMIN
    18 มิ.ย 2551  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓    โดย บัญชา
    17 มิ.ย 2551  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๓๙๓๗ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในช่วง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔)    โดย บัญชา
    16 มิ.ย 2551  งบเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ    โดย บัญชา
    13 มิ.ย 2551  หนังสือ มท.ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๔๔๙๕ ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินงานตามข้อหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย ADMIN
    11 มิ.ย 2551  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (10) กรณี เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา จ.พิษณุโลก    โดย ADMIN
    3 มิ.ย 2551  ร่าง "แนวทางการจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด"    โดย ADMIN
    3 มิ.ย 2551  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (8) กรณี การส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค และก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ จ.พะเยา    โดย ADMIN
    30 พ.ค 2551  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมมอบนโยบายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551    โดย Admin
    28 พ.ค 2551  หนังสือ มท. ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๓๙๗๕ ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)    โดย ADMIN
    21 พ.ค 2551  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4192 เรื่อง การเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย ADMIN
    21 พ.ค 2551  การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545    โดย ADMIN
    8 พ.ค 2551   หนังสือ มท. ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๓๙๗๕ ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)    โดย ADMIN
    2 พ.ค 2551  ข้อสั่งการ รมต.มท. ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓    โดย สมพจน์
    1 พ.ค 2551  เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมสัมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลฯ    โดย บัญชา
    17 เม.ย 2551  หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของศูนย์ประสานงานฯMOU    โดย edder
    17 เม.ย 2551  แบบ SML 20 - 22    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17 เม.ย 2551  โครงการที่สมควรดำเนินการ (SML)    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17 เม.ย 2551  ขั้นตอนและบทบาทการดำเนินงานตามโครงการ SML    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17 เม.ย 2551  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (พช.)    โดย สพถ.สนผ.สป.
    10 เม.ย 2551  เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2/2561) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 61 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    โดย สพถ.สนผ.สป.
    9 เม.ย 2551  การประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย
    9 เม.ย 2551  แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 -2560)    โดย อภัสรา
    3 เม.ย 2551  คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน    โดย บัญชา
    20 มี.ค 2551  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ADMIN_T
    19 มี.ค 2551  การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดย Admin s
    18 มี.ค 2551  สรุปสาระสำคัญกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของ สป. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560    โดย AM0211.4
    18 มี.ค 2551  หนังสือสั่งการเรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ    โดย AM0211.4
    17 มี.ค 2551  การจัดทำข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย    โดย สุดา ละเอียดจิตต์
    17 มี.ค 2551  หนังสือ มท. ที่ 0211.9/07043 ลว. 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ โครงการฝายบ้านกาเด็ง อ.ระแงะ จ.นราธ    โดย รชตภร โตดิลกเวชช์
    18 ก.พ 2551  แบบแจ้งยืนยันการตรวจสอบการปรับข้อมูล ผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย admin_T
    7 ก.พ 2551  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ปี พ.ศ.2551    โดย admin_T
    1 ก.พ 2551  รายงานผลโครงการตามรอยเท้าพ่อ เดือน ธ.ค. 57 - ม.ค. 58    โดย admin_T
    18 ม.ค 2551  การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และหารือปัญหาอุปสรรคเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข    โดย
    18 ธ.ค. 2550  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (6) กรณี โครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร (สร้างฝายดักตะกอนและอาคารแบ่งน้ำ) จ.เชียงราย    โดย สพถ.
    27 พ.ย 2550  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    23 พ.ย 2550  การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดระดับกรมของกลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง    โดย ปภ.สสม.
    22 พ.ย 2550  เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน    โดย admin
    19 พ.ย 2550  รายงานแผนงาน/โครงการสำคัญ    โดย สพถ.
    14 พ.ย 2550  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (3) กรณี โครงการแปรรูปอาหารและการทำนาข้าวอินทรีย์ จ.สงขลา    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    6 พ.ย 2550  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (2) กรณี โครงการโรงผลิตน้ำดื่มในชุมชน จ.พัทลุง    โดย
    1 พ.ย 2550  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (1) กรณี โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จ.พะเยา    โดย admin 50482
    30 ต.ค 2550  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ ระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และหน่วยงานภาคี    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    24 ต.ค 2550  มท 0211.3/ว6849 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการจัดตั้ง Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    โดย admin 50482
    24 ต.ค 2550  แบบข้อเสนอโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ    โดย am0211.4
    16 ต.ค 2550  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (power point)    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    16 ต.ค 2550  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    16 ต.ค 2550  แผนปฏิบัติการขับเครื่องโครงการเน้นหนัก    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    21 ส.ค 2550  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 2    โดย ศตส.มท.
    16 ส.ค 2550  มท 0211.3/ว 3901 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่    โดย ศตส.มท.
    15 ส.ค 2550  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล ระดับจังหวัด ปี 2550 (สตป.)    โดย admin 50518
    9 ส.ค 2550  มท 0211.3/ว3020 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)    โดย admin 50518
    25 ก.ค 2550  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3570 ลว. 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง การสำรวจฐานข้อมูล (แหล่งน้ำและหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)    โดย สพถ.สนผ.(ฝ.สังคมฯ)
    25 ก.ค 2550  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.    โดย สพถ.สนผ. (ฝ.สังคมฯ)
    24 ก.ค 2550  ข่าวประชาสัมพันธ์    โดย am0211.4
    24 ก.ค 2550  แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม (15 หน้า)    โดย
    24 ก.ค 2550  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4/02348    โดย
    12 ก.ค 2550  มติ ครม. 10 ก.ค. 50 ที่เกี่ยวข้องกับ มท.    โดย สผร.
    11 ก.ค 2550  จับกุมพี่ชายภาพ 70 ไร่ ฟอกเงิน 10 ล. จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์    โดย สผร.
    11 ก.ค 2550  มท0211.3/ว1458 การติดตามผลการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2563 ระดับจังหวัด    โดย สพถ.
    10 ก.ค 2550  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (1) หนังสือ ที่ มท 0211.3/ว 4100 ลว. 31 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางปฏิบัติ กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    6 ก.ค 2550  การรายงานผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย
    6 ก.ค 2550  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย
    27 มิ.ย 2550  ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ    โดย นายพงศ์ชาย จำเรียรไ
    26 มิ.ย 2550  ผลการประกวดกิจกรรม ชมรม To Be Number One ประจำปี 2550    โดย สนง.ศตส.มท.
    22 มิ.ย 2550  สาร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย. 2550)    โดย
    21 มิ.ย 2550  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย edderson
    19 มิ.ย 2550  การขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย
    19 มิ.ย 2550  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย edderson
    19 มิ.ย 2550  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564    โดย edderson
    8 มิ.ย 2550  การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย Admin
    6 มิ.ย 2550  คู่มือมาตรกการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    23 พ.ค 2550  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551ของกระทรวงมหาดไทย    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    21 พ.ค 2550  การอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    17 พ.ค 2550  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สป.มท.)    โดย Admin โทร 50482 (ต่อ
    4 พ.ค 2550  ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2550 แยกเป็นรายจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    30 เม.ย 2550  แบบรับรองแผนงาน/โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจนฯ    โดย สนง.ศตส.มท.
    18 เม.ย 2550  สรุปผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาล    โดย admin
    28 มี.ค 2550  การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2560    โดย สกพ.สนผ.สป
    28 มี.ค 2550  วาระการประชุมมอบนโยบายแก่ ผวจ. และการติดตามงานของรอง นรม. (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง)    โดย สกพ.สนผ.สป
    28 มี.ค 2550  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สกพ.สนผ.สป
    27 มี.ค 2550  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 5/2559    โดย (ศตส.มท.) ส่วนกิจการ
    22 มี.ค 2550  การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    22 มี.ค 2550  การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    19 มี.ค 2550  การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ    โดย ส่วนกิจการพิเศษ สนผ.
    15 มี.ค 2550  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สผร.
    13 มี.ค 2550  ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย
    12 มี.ค 2550  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    8 มี.ค 2550  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560) และมติการประชุมร่วม คสช. และ ครม. (เพิ่มเติม)    โดย บัญชา
    8 มี.ค 2550  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556-2560) และมติการประชุมร่วม คสช.และ ครม    โดย สผร.
    8 มี.ค 2550  การใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    7 มี.ค 2550  การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สกพ.สนผ.สป
    7 มี.ค 2550  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    6 มี.ค 2550  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย
    5 มี.ค 2550  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย    โดย สพถ
    28 ก.พ 2550  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สป. ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    26 ก.พ 2550  รายงานผลตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ งบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ส.ส. และ ส.ว.    โดย ส่วนกิจการพิเศษ สป.ม
    26 ก.พ 2550  ผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการรวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน เดือนธันวาคม 2549    โดย สนง.ศตส.มท.(ส่วนกิจก
    22 ก.พ 2550  Download แบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    22 ก.พ 2550  รายงานผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    22 ก.พ 2550  แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม    โดย admin
    7 ก.พ 2550  การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    7 ก.พ 2550  การกำหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    2 ก.พ 2550  แบบรายงานการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย บัญชา
    29 ม.ค 2550  ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการโครงการ เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    29 ม.ค 2550  สรุปการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศและการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    29 ม.ค 2550  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    18 ม.ค 2550   การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2557 ฯ    โดย ADMIN
    21 ธ.ค. 2549  การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2557 ฯ    โดย ส่วนกิจการพิเศษ สป.ม
    20 ธ.ค. 2549  การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฯ    โดย เชิดพงษ์
    24 พ.ย 2549  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3885 เรื่อง การจัดนิทรรศการ รัฐบาลพบประชาชน    โดย cherd
    23 พ.ย 2549  นโยบายกระทรวงมหาดไทย    โดย สนผ.
    21 พ.ย 2549  การสัมมนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ 18 ธ.ค. 2552    โดย สนร.
    21 พ.ย 2549  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข    โดย สผร.
    21 พ.ย 2549  powerpoint นโยบายกระทรวงมหาดไทย    โดย สผร.
    21 พ.ย 2549  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2555    โดย สผร.
    21 พ.ย 2549  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๑    โดย สมน.สนผ.สป.
    21 พ.ย 2549  การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ของไทย    โดย สมน.สนผ.สป.
    21 พ.ย 2549  แนวทางการแก้ปัญหาความสงบภาคใต้    โดย สมน
    21 พ.ย 2549  การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.
    21 พ.ย 2549  หนังสือประมวลโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน    โดย Admin
    20 พ.ย 2549  สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ครัวรัฐบาล ๑ จังหวัด: ๑ เขต    โดย ศตส.มท.
    20 พ.ย 2549  สรุปการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ อส. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย    โดย
    1 พ.ย 2549  รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.มท. ปี 52    โดย cherd
    1 พ.ย 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561    โดย
    30 ต.ค 2549  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561    โดย Admin
    16 ต.ค 2549  กำหนดการกิจกรรมเดินรณรงค์ เอกสารด่วน    โดย จรัญ(สสม.)
    13 ต.ค 2549  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/2100 ลว 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สป.มท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Comference System)    โดย สสม.
    13 ต.ค 2549  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชุมชนด้วยแนวคิด 4 P โดย อพช.    โดย admin
    6 ต.ค 2549   โครงสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค กับศูนย์ มท.-สตช.    โดย ศิริกานต์
    28 ก.ย 2549  คู่มือแผนชุมชนปี 2551    โดย admin
    14 ก.ย 2549  แบบรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร    โดย cherd
    12 ก.ย 2549  สรุปการรับฟังนโยบายและขอคำแนะนำ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง    โดย admin

  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป