กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายชานน วาสิกศิริ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code
"อำเภอกัลยาณิวัฒนา"

 

 

  

 
 

  โครงการ

 

 

เอกสาร
รายละเอียดโครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"

หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"
(แจ้งกรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด/กรุงเทพ/พัทยา)

หนังสือขอเชิญร่วมเสนอชื่อคนมหาดไทยตาม
โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"
(แจ้งกรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด/)

แบบฟอร์มการเสนอชื่อคนมหาดไทย/บุคคลต้นแบบใน
โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"
และช่องทางในการเสนอชื่อ

 

วีดิทัศน์ โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"

เอกสาร

งานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"
วันที่ 26 เมษายน 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย

(แก้ไขช่องทางการเสนอชื่อในตอนท้ายของ vtr
Email :
damrongtham150@hotmail.com
facebook : http://www.facebook.com/150damrongtham
)

แนะนำโครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"

คณะกรรมการตัดสินบุคลากรต้นแบบ
โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"

8 สาขารางวัลของคนมหาดไทย

ช่องทางการนำเสนอคนมหาดไทย/บุคคลต้นแบบ
โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"

 

งานพิธีประกาศเกียรติและมอบรางวัลให้กับบุคลากรต้นแบบในสังกัดกระทรวงมหาดไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอนรางน้ำ

เอกสาร

     
MV ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
     
VTR เปิดงาน โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"
 
VTR แนะนำรางวัลและคณะกรรมการ
 

VTR ปัจฉิมกถา ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ประธานในงานพิธีมอบรางวัลโครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราขานุภาพ"
     
ปัจฉิมกถา ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ประธานในงานพิธีมอบรางวัลโครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราขานุภาพ"

     
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"
สูจิบัตรพิธีมอบรางวัล โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"
VTR คำกล่าวผู้ได้รับรางวัล
โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"
     
VTR แนะนำผู้ได้รับรางวัล โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม
ดำรงราชานุภาพ"
     
รางวัลเกียรติยศ
ท่านสุดจิต  นิมิตกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
     
รางวัลสำหรับสมาชิก อส. และสมาชิก อปพร.
กลุ่ม อปพร.บ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
รางวัลสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
๑.นายกนกศักดิ์  ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
    อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
๒.นายสมชาย  จริยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
    อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รางวัลสำหรับผู้ปกครองท้องที่
พ่อหลวงมุเสาะ  เสนาะพรไพร ผู้ใหญ่บ้านแม่ขะปู
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
นายวีระ  พรหมมาศ พนักงานช่างระดับ ๗ งานปฏิบัติการบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.นายธำรงค์ ชำนิจศิลป์ ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย
    อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๒.นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
   อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลสำหรับข้าราชการประจำทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
นายประสงค์  อุไรวรณ์ นายอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
การเผยแพร่เรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับรางวัลดำรงราช่านุภาพในโครงการ
"มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"
ผ่านทาง "รายการคนค้นตน" สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง ๙) ระหว่างวันที่ ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.
ตารางการเผยแพร่
นายประสงค์  อุไรวรณ์ นายอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
(รางวัลสำหรับข้าราชการประจำทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
วันที่ออกอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

พ่อหลวงมุเสาะ  เสนาะพรไพร ผู้ใหญ่บ้านแม่ขะปู 
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
(
รางวัลสำหรับผู้ปกครองท้องที่)
วันที่ออกอากาศ วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕

กลุ่ม อปพร.บ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
(
รางวัลสำหรับสมาชิก อส. และสมาชิก อปพร.)
วันที่ออกอากาศ วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕

๑.นายธำรงค์ ชำนิจศิลป์ ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย
    อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๒.นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
   อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(รางวัลสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)
วันที่ออกอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕
๑.นายกนกศักดิ์  ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
    อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

๒.นายสมชาย  จริยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
    อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
(รางวัลสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น)
วันที่ออกอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕
 
   

 

 

 

 

 
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป