กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายชานน วาสิกศิริ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

1. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 4285 ลว. 1 ธ.ค. 2557 เรื่องแบบประมวลผลการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 

- หน้าปกแบบประมวล

- แบบประมวลผลการปฏิบัติราชการฯ

2. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 113 ลว. 9 ม.ค. 2558 เรื่อง แบบประมวลผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด

- หน้าปกแบบประเมิน

- แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด

3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 1176 ลว. 23 ก.พ. 2558 เรื่อง สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2557

- สรุปการประเมินผลการดำเนินงานฯ

4. สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2558

- สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของ ผวจ. ประจำเดือนมกราคม

- ภาคผนวก 1

- ภาคผนวก 2

5. สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

- สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของ ผวจ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์

- ภาคผนวก

6. รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 4 เดือน (ธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558)

- รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 4 เดือน

- Power Point บรรยายสรุป (ผลการดำเนินงานรอบ 4 เดือน)

7. รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (เมษายน - พฤษภาคม 2558)

8. แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับปรับปรุง) รอบ 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2558)

- ที่ มท 0211.6/ว4313 ลว. 3 ส.ค. 2558

- แบบประเมินผลการดำเนินงานผู้ว่าฯ (ฉบับปรับปรุง)

- ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบประเมิน

9. แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับปรับปรุง) รอบ 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2558)

10. รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

- รายงานผลการดำเนินงานฯ

11.  รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2558

- ที่ มท 0211.6/ว 6312 ลว. 22 ต.ค. 2558

- รายงานผลการดำเนินงานฯ

 12. รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 3 เดือน (ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)

13. การวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ที่ มท 0211.6/ว0366 ลว. 20 ม.ค. 2559

- ปกแบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

- แบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ pdf

- แบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ word

- คู่มือการกรอกแบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

14. รายงานผลการดำเนินงานของผุ้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

-ที่ มท 0211.6/ว2436 ลว. 2 พ.ค. 2559

-ปกรายงานผลการดำเนินงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

-สารบัญ

-บทสรุปผู้บริหาร

-ส่วนที่ 1 ผลงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่/วาระพื้นที่

-ส่วนที่ 2 ผลงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/คสช./มท.                

ภายใต้ 8 วาระมหาดไทย

-ปกภาคผนวก

-ภาคผนวก

15. รายงานผลการดำเนินงานของผุ้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2559)

-ที่ มท 0211.6/ว4637 ลว. 17 ส.ค. 2559

- รายงานผลการดำเนินงานฯ

16. รายงานผลการดำเนินงานของผุ้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

-ที่ มท 0211.6/ว6038 ลว. 20 ต.ค. 2559

- รายงานผลการดำเนินงานฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 16.59 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป