กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายทรงกลด สว่างวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
(รกน.) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 59/60
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 1658/1660/1661 ลว 27 มีนาคม 2560 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
[แบบฟอร์ม Excel] อ้างถึง ที่ มท 0211.88/ว 1659 ลว 27 มีนาคม 2560 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 
ที่ มท 0211.88/ว 1659 ลว 27 มีนาคม 2560 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 1506 / 04738 ลว 20 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(แบบฟอร์ม) หนังสือ มท 0211.8/ว 160 ลว 9 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 
ด่วนที่สุด ที่มท 0211.8/02255 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
แบบรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ที่ มท0211.8/ว60 ลว 31 มกราคม พ.ศ.2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 
(เฉพาะ กทม./เมืองพัทยา) หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.8/ว 0017 ลว 5 ม.ค. 60 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560 
(เฉพาะหน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.8/ว 0018 ลว 5 ม.ค.60 การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 7424 ลว. 22 ธ.ค. 59 เรื่องการติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 เรียน หัวหน้าหน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 7425 ลว. 22 ธ.ค. 59 เรื่องการติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด / หัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
ที่ มท.0211.8/ว.1405 ลว. 21 ธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานสถานะการดำเนินโครงการ 
แบบรายงานสถานะโครงการ / รายการรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 
ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.3/ว 3520 ลว. 20 มิ.ย.2559 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3444 ลว. 15 มิ.ย.59 เรื่อง การส่งคืนเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 
มท 0211.3/ ว 674 แบบรายงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่น 
การขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) 
ที่ มท 0203.2/ว1802 
ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559 
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ที่ มท 0211.1/ว0816 สรุปผลการประชุมการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) 
ขอความร่วมมือเชิญประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0647 ลว. 1 ก.พ.59 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ กยจ. เพิ่มเติม 
วิทยุด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศบร.)/02 ลงวันที่ 18 ม.ค. 59 รายงานโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนฯ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0228 เรื่อง การขอเพิ่มสิทธิและขอสนับสนุนบุคลากรในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และระบบ GFMIS ภายใต้โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
การติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champion) 
ที่ มท 0211.1/ว0155 เรื่อง ขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลฯ 
ที่ มท 0211.1/ว0154 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 
วิทยุ ถึง จังหวัด ที่ มท 0211.1/ว7805 รายงานการก่อหนี้ผูกพันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ 
การติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
ที่ มท 0211.1/ว7379 ลว. 9 ธันวาคม 2558 สรุปผลการประชุมมาตรการส่งเสริมความเป็นอยุ่ระดับตำบลฯ 
ที่ มท 0211.1/ว7246 การขอยกเลิกโครงการฯ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่หรือตำบล 
ด่วนที่สุด การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และขออนุมันติงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
เร่งรัดการดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
แบบรายงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 
การดำเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 
การดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME provincial Champions) 
ขอความร่วมมือดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
การให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรมและจังหวัด 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือ ที่ มท 0211.5/ว3581 ลว. 20 ต.ค. 57 เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะตามนโยบายรัฐบาล 
สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ 
หนังสือ ที่ มท 0211.2/ว2389 ลว. 20 ส.ค. 57 เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 2315 ลงวันที่ 14 ส.ค. 57 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 2201 ลงวันที่ 05 สิงหาคม 2557 ร่างยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๕๑ ลว ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 5801 ลว.13 ธ.ค. 55 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2556 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 1 (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ) 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบรายงานงบลงทุน การยุบรวมผลผลิต และการแก้ไขตัวชี้วัด) 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/13948 ลว. 25 ต.ค. 2555 เรื่อง การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/13723 ลว. 16 ต.ค. 2555 เรื่อง การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3749 เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของรัฐบาลในรอบ 1 ปี เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 10278 เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของรัฐบาลในรอบ 1 ปี เรียน ปลัด กทม. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1230 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2555 
การประชุมมอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
การประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน" 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1229 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2555 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 4237 เรื่อง ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาล 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 5315 เรื่อง การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 5316 เรื่อง การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน กรม และ รัฐวิสาหกิจ 
คำสั่ง สนผ.สป.ที่ 7/2553 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (ลงวันที่ 8 ม.ค.53) 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3106 ลงวันที่ 8 ต.ค.53 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 1922 เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
Download สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 1720 
ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 1720 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ 1.2 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เรียนผวจ.ทุกจังหวัด) 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3438 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2553 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว2349 เรื่อง การจัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด) 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/12150 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด) 
ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 2966 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการรายงานผลการดำเนินงานฯ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 2876 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาขยายผลการดำเนินงานของ มท. ภายใต้แนวคิด 6 เดือนแห่งสยามเมืองยิ้ม 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 2651 เรื่อง การขยายระยะเวลาในการปรับแผนการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนาของส่วนราชการ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1511 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบฯรายจ่าย ปี 52 เพิ่มเติม 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0405/ว 442 เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายของ มท. (พช.) 
ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 643 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 2365 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นายสมัคร สุนทรเวช) 
ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4/ว 620 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของ มท. นโยบายที่ 1 การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 
ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 126 เรื่อง ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้ง (URLหรือ Address) ของฐานข้อมูล 
ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 3957 เรื่อง การศึกษาดูงานตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย มท. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3847 เรื่อง โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3853 เรื่อง การศึกษาดูงานตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินฯ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3811 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2552 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 3768 เรื่อง การขับเคลื่อนวาระน้ำแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3672 เรื่อง การเปิดโครงการ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 3603 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) 
ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4/ว 855 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด 
Power Point ประกอบแนวทางจัดทำคำบรรยาย ตามโครงการประชุมชี้แจงและตรวจเยี่ยมติดตามผลฯ ตามนโยบาย มท. 
  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป