กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายชานน วาสิกศิริ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

 16 ต.ค 2560 (แบบรายงาน) ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 24 พ.ค 2560 แนวทางการอุทธรณ์รายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มีนาคม 2560 และ 11 เมษายน 2560 
 24 พ.ค 2560 ข้อมูลโครงการชลประทาน จำแนกรายภาค 
 22 พ.ค 2560 ระเบียบวาระการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Video Conference System) ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 
 24 เม.ย 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 273 เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) 
 7 เม.ย 2560 หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0211.8/ว 238 ลว 6 เมษายน 2560 เรื่อง จัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่ายรายการงบลงทุนที่ก่อหนี้ไม่ทันภายใน 31 มีนาคม 2560 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
 7 เม.ย 2560 (แบบฟอร์ม) หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0211.8/ว 238 ลว 6 เมษายน 2560 เรื่อง จัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่ายรายการงบลงทุนที่ก่อหนี้ไม่ทันภายใน 31 มีนาคม 2560 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ 
 5 เม.ย 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 442/443 ลว 5 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2560 
 5 เม.ย 2560 (แบบฟอร์ม Excel) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ 442/443 ลว 5 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2560 
 29 มี.ค 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 1658/1660/1661 ลว 27 มีนาคม 2560 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 27 มี.ค 2560 [แบบฟอร์ม Excel] อ้างถึง ที่ มท 0211.88/ว 1659 ลว 27 มีนาคม 2560 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 
 27 มี.ค 2560 ที่ มท 0211.88/ว 1659 ลว 27 มีนาคม 2560 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 
 21 มี.ค 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 1506 / 04738 ลว 20 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 9 มี.ค 2560 (แบบฟอร์ม) หนังสือ มท 0211.8/ว 160 ลว 9 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 
 8 ก.พ 2560 ด่วนที่สุด ที่มท 0211.8/02255 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 1 ก.พ 2560 แบบรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 1 ก.พ 2560 ที่ มท0211.8/ว60 ลว 31 มกราคม พ.ศ.2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 
 5 ม.ค 2560 (เฉพาะ กทม./เมืองพัทยา) หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.8/ว 0017 ลว 5 ม.ค. 60 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560 
 5 ม.ค 2560 (เฉพาะหน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.8/ว 0018 ลว 5 ม.ค.60 การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560 
 22 ธ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 7424 ลว. 22 ธ.ค. 59 เรื่องการติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 เรียน หัวหน้าหน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 
 22 ธ.ค. 2559 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 7425 ลว. 22 ธ.ค. 59 เรื่องการติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด / หัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
 21 ธ.ค. 2559 ที่ มท.0211.8/ว.1405 ลว. 21 ธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานสถานะการดำเนินโครงการ 
 21 ธ.ค. 2559 แบบรายงานสถานะโครงการ / รายการรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 
 22 มิ.ย 2559 ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.3/ว 3520 ลว. 20 มิ.ย.2559 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ 
 17 มิ.ย 2559 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3444 ลว. 15 มิ.ย.59 เรื่อง การส่งคืนเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน 
 10 พ.ค 2559 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 10 พ.ค 2559  
 4 พ.ค 2559 มท 0211.3/ ว 674 แบบรายงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่น 
 29 เม.ย 2559 การขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) 
 29 มี.ค 2559 ที่ มท 0203.2/ว1802 
 1 มี.ค 2559 ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559 
 12 ก.พ 2559 แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 10 ก.พ 2559 ที่ มท 0211.1/ว0816 สรุปผลการประชุมการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) 
 8 ก.พ 2559 ขอความร่วมมือเชิญประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด 
 2 ก.พ 2559  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0647 ลว. 1 ก.พ.59 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ กยจ. เพิ่มเติม 
 18 ม.ค 2559 วิทยุด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศบร.)/02 ลงวันที่ 18 ม.ค. 59 รายงานโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนฯ 
 14 ม.ค 2559 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0228 เรื่อง การขอเพิ่มสิทธิและขอสนับสนุนบุคลากรในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และระบบ GFMIS ภายใต้โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 13 ม.ค 2559 การติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champion) 
 11 ม.ค 2559 ที่ มท 0211.1/ว0155 เรื่อง ขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลฯ 
 11 ม.ค 2559 ที่ มท 0211.1/ว0154 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 
 30 ธ.ค. 2558 วิทยุ ถึง จังหวัด ที่ มท 0211.1/ว7805 รายงานการก่อหนี้ผูกพันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ 
 15 ธ.ค. 2558 การติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
 14 ธ.ค. 2558 ที่ มท 0211.1/ว7379 ลว. 9 ธันวาคม 2558 สรุปผลการประชุมมาตรการส่งเสริมความเป็นอยุ่ระดับตำบลฯ 
 2 ธ.ค. 2558 ที่ มท 0211.1/ว7246 การขอยกเลิกโครงการฯ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่หรือตำบล 
 16 ต.ค 2558 ด่วนที่สุด การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และขออนุมันติงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด 
 16 ต.ค 2558  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย 
 16 ต.ค 2558 ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
 29 ก.ย 2558 เร่งรัดการดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
 3 ก.ย 2558 แบบรายงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 24 ส.ค 2558 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
 11 ส.ค 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
 11 ส.ค 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 11 ส.ค 2558 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน 
 10 ส.ค 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
 10 ส.ค 2558 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 
 3 ส.ค 2558 การดำเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 29 ก.ค 2558 ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 17 ก.ค 2558 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 
 26 มิ.ย 2558 การดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME provincial Champions) 
 18 มิ.ย 2558 ขอความร่วมมือดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
 16 มิ.ย 2558 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
 11 มิ.ย 2558 การให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรมและจังหวัด 
 11 พ.ค 2558 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 24 ต.ค 2557 หนังสือ ที่ มท 0211.5/ว3581 ลว. 20 ต.ค. 57 เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะตามนโยบายรัฐบาล 
 16 ต.ค 2557 สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ 
 21 ส.ค 2557 หนังสือ ที่ มท 0211.2/ว2389 ลว. 20 ส.ค. 57 เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด 
 18 ส.ค 2557 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 2315 ลงวันที่ 14 ส.ค. 57 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด 
 8 ส.ค 2557 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 2201 ลงวันที่ 05 สิงหาคม 2557 ร่างยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
 9 เม.ย 2556 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๕๑ ลว ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 29 มี.ค 2556 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 5801 ลว.13 ธ.ค. 55 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2556 
 26 มี.ค 2556 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 1 (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ) 
 2 พ.ย 2555 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบรายงานงบลงทุน การยุบรวมผลผลิต และการแก้ไขตัวชี้วัด) 
 29 ต.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/13948 ลว. 25 ต.ค. 2555 เรื่อง การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ 
 29 ต.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/13723 ลว. 16 ต.ค. 2555 เรื่อง การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ 
 14 ส.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3749 เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของรัฐบาลในรอบ 1 ปี เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ 
 14 ส.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 10278 เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของรัฐบาลในรอบ 1 ปี เรียน ปลัด กทม. 
 27 ก.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1230 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2555 
 31 พ.ค 2555 การประชุมมอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
 15 พ.ค 2555 การประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน" 
 11 เม.ย 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1229 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2555 
 5 ม.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 4237 เรื่อง ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาล 
 5 ม.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 5315 เรื่อง การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด 
 5 ม.ค 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 5316 เรื่อง การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน กรม และ รัฐวิสาหกิจ 
 8 ก.พ 2554 คำสั่ง สนผ.สป.ที่ 7/2553 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (ลงวันที่ 8 ม.ค.53) 
 11 ต.ค 2553 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3106 ลงวันที่ 8 ต.ค.53 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2 ก.ค 2553 ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 1922 เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
 17 มิ.ย 2553 Download สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 1720 
 17 มิ.ย 2553 ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 1720 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ 1.2 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เรียนผวจ.ทุกจังหวัด) 
 3 พ.ย 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3438 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2553 
 9 ต.ค 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว2349 เรื่อง การจัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด) 
 7 ต.ค 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/12150 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด) 
 11 ก.ย 2552 ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 2966 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการรายงานผลการดำเนินงานฯ 
 8 ก.ย 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 2876 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาขยายผลการดำเนินงานของ มท. ภายใต้แนวคิด 6 เดือนแห่งสยามเมืองยิ้ม 
 18 ส.ค 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 2651 เรื่อง การขยายระยะเวลาในการปรับแผนการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนาของส่วนราชการ 
 8 มิ.ย 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1511 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบฯรายจ่าย ปี 52 เพิ่มเติม 
 3 เม.ย 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท 0405/ว 442 เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายของ มท. (พช.) 
 23 มี.ค 2552 ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 643 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
 23 มี.ค 2552 ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 2365 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นายสมัคร สุนทรเวช) 
 3 มี.ค 2552 ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4/ว 620 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของ มท. นโยบายที่ 1 การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 
 23 ธ.ค. 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 126 เรื่อง ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้ง (URLหรือ Address) ของฐานข้อมูล 
 18 ธ.ค. 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 3957 เรื่อง การศึกษาดูงานตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย มท. 
 8 ธ.ค. 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3847 เรื่อง โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย 
 8 ธ.ค. 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3853 เรื่อง การศึกษาดูงานตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินฯ 
 3 ธ.ค. 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3811 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2552 
 27 พ.ย 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 3768 เรื่อง การขับเคลื่อนวาระน้ำแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 
 17 พ.ย 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3672 เรื่อง การเปิดโครงการ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย 
 14 พ.ย 2551 ด่วนมาก ที่ มท 0211.2/ว 3603 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) 
 20 มี.ค 2551 ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4/ว 855 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด 
 4 ม.ค 2550 Power Point ประกอบแนวทางจัดทำคำบรรยาย ตามโครงการประชุมชี้แจงและตรวจเยี่ยมติดตามผลฯ ตามนโยบาย มท. 
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป